Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr PR.0007.113.2015 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 18 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.11.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr PR.0007.108.2015 z dnia 21 maja 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 12 pkt 11, art. 42 ust. 1 oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta, właściwej okręgowej rady aptekarskiej oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

NA WNIOSEK PREZYDENTA MIASTA

RADA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

uchwala:

§ 1. Dokonać zmiany w załączniku do Uchwały Nr PR.0007.11.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska - wykaz aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska poprzez dodanie pozycji nr 47 w brzmieniu:

Lp.

Nazwa i adres apteki

Telefon

Godziny pracy

poniedziałek-piątek

sobota

niedziela i święta

47.

APTEKA NOWA FARMACJA

ul. Kłodnicka 61

41-706 Ruda Śląska

(32) 242-80-90

8.00-19.00

8.00-14.00

nieczynna

§ 2. W pozostałym zakresie Uchwała Nr PR.0007.11.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Kazimierz Myszur

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe