Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/80/15 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 25 czerwca 2015r.

w sprawie przyjęcia regulaminu porządkowego dla cmentarzy komunalnych w Cieszynie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) Rada Miejska Cieszyna postanawia:

§ 1.

Uchwalić regulamin cmentarzy komunalnych w Cieszynie, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 września 2015 r. lecz nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna


mgr inż. Krzysztof Kasztura


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/80/15
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Regulamin cmentarzy komunalnych w Cieszynie
§ 1.

1. Cmentarze komunalne Gminy Cieszyn (dalej: "cmentarze") znajdują się:

1) cmentarz Centralny - przy ul. Katowickiej,

2) cmentarz Bobrek - przy ul. Kościuszki,

3) cmentarz Mnisztwo - przy ul. Hallera,

4) cmentarz Pastwiska - przy ul. Ładnej.

2. Administratorem cmentarzy jest podmiot wyznaczony przez Burmistrza Miasta Cieszyna.

3. Cmentarze są dostępne:

1) dla odwiedzających (pieszo) codziennie od godz. 6:00 do zmierzchu,

2) dla osób wjeżdżających pojazdami, a także dla wykonawców czynności, robót lub usług pogrzebowych, cmentarnych, porządkowych, budowlanych itp. (dalej: "roboty lub usługi") w godzinach określonych dla pracy Kancelarii,

3) w innych terminach lub godzinach po uzyskaniu zgody Administratora cmentarzy.

4. W przypadku wystąpienia warunków zagrażających bezpieczeństwu osób przebywających na terenie któregokolwiek z cmentarzy, Administrator cmentarzy upoważniony jest do zamknięcia danego cmentarza lub jego części do czasu usunięcia zagrożenia.

5. Administrator cmentarzy prowadzi obsługę klientów (w tym czynności niezbędne do pochowania zmarłych) w Kancelarii znajdującej się w budynku przedpogrzebowym na cmentarzu Centralnym przy ul. Katowickiej 34.

6. Kancelaria jest czynna:

1) od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00,

2) w soboty od godz. 9:00 do 12:00,

- za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

7. W związku z powierzeniem przez Burmistrza Miasta Cieszyna, zgodnie z ust. 2, czynności administrowania cmentarzami podmiotowi działającemu na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa, każdej osobie, której indywidualnego interesu dane rozstrzygnięcie dotyczy, a niezadowolonej z tego rozstrzygnięcia, przysługuje prawo odwołania do Burmistrza Miasta Cieszyna.

§ 2.

1. Na terenie cmentarzy należy:

1) zachować ciszę, powagę i szacunek należny zmarłym;

2) zachować porządek i czystość, zaś powstające odpady gromadzić wyłącznie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach;

3) każdorazowo uzyskiwać zgodę Administratora cmentarzy na:

a) usytuowanie miejsca pochówku,

b) urządzenie miejsca pochówku, w szczególności na budowę (w tym montaż i demontaż) części ziemnej lub naziemnej miejsca pochówku (dalej: "grób"), jak też na zagospodarowanie otoczenia grobu,

c) korzystanie z obiektów cmentarnych,

d) wjeżdżanie pojazdów na teren cmentarzy - z zastrzeżeniem § 3 ust. 2,

e) umieszczenie ogłoszeń i reklam,

f) wykonanie robót lub usług - oddzielnie dla każdego obiektu, urządzenia, miejsca pochówku, nagrobka czy jego otoczenia - w szczególności dotyczących:

- usług pogrzebowych, w tym ekshumacji,

- robót lub usług cmentarnych czy budowlanych, w tym kamieniarskich,

- pielęgnacji zieleni (dotyczy drzew i krzewów);

4) zgłaszać Administratorowi cmentarzy wszelkie przypadki kradzieży, zniszczenia i dewastacji obiektów, urządzeń i infrastruktury cmentarnej, zieleni, nagrobków czy ich dekoracji oraz innych przedmiotów znajdujących się na terenie cmentarzy.

2. Podczas korzystania z obiektów i urządzeń cmentarnych, poruszania się pojazdami po terenie cmentarzy, czy wykonywania robót lub usług należy:

1) nie zakłócać powagi miejsca i trwających ceremonii pogrzebowych,

2) nie narażać na niebezpieczeństwo innych osób przebywających na cmentarzu,

3) nie zanieczyszczać i nie niszczyć obiektów, urządzeń cmentarnych, nagrobków i pomników, jak też ich otoczenia,

4) nie zastawiać wjazdów, bram i furtek oraz dróg, przejść i otoczenia grobów,

5) zagospodarować odpady i urobek (np. ziemię, gruz) oraz niepotrzebne materiały zgodnie z zaleceniami Administratora cmentarzy,

6) zgłaszać Administratorowi cmentarzy zakończenie wykonywania czynności, o których mowa wyżej.

§ 3.

1. Na cmentarzach zabrania się:

1) przebywania poza okresami ich dostępności wskazanymi w § 1,

2) wprowadzania zwierząt (nie dotyczy psów przewodników osób niepełnosprawnych),

3) wjeżdżania pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony - z zastrzeżeniem pojazdów, o których mowa w ustępie 2,

4) spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających, przebywania w stanie nietrzeźwym oraz po spożyciu napojów alkoholowych lub środków odurzających,

5) żebrania,

6) niszczenia, usuwania lub samowolnego przemieszczania urządzeń i infrastruktury, nagrobków (w tym ich elementów) i zieleni (w tym usuwania krzewów i drzew),

7) wykonywania robót i usług budowlanych, w tym kamieniarskich, w okresie trzech dni poprzedzających Wszystkich Świętych (przed 1 listopada każdego roku) oraz dwóch dni przed Wielkanocą (Wielki Piątek i Sobota).

2. Prawo wjazdu na teren cmentarzy bez zgłoszenia mają pojazdy Administratora cmentarzy lub podmiotów wykonujących roboty lub usługi zlecone przez Administratora cmentarzy, pojazdy służb komunalnych, Policji, Straży Miejskiej, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Prokuratury, Inspekcji Sanitarnej.

§ 4.

1. Zezwolenie na pochowanie zwłok wymaga przedłożenia Administratorowi cmentarzy przez osobę uprawnioną do pochowania zwłok dokumentów wymaganych przez przepisy powszechnie obowiązujące wraz z oświadczeniem, którego wzór stanowi załącznik nr 1.

2. Osoby podejmujące czynności dotyczące miejsca pochówku i znajdującego się na nim nagrobka (grobu), zwane powszechnie dysponentami grobu, winny posiadać prawo dysponowania grobem, które może być przez nie wykazane wobec Administratora cmentarzami poprzez powołanie się na wpisy w księgach (grobów lub pochówków). W przypadku braku zapisu w księgach lub zapisu niedokumentującego prawa danej osoby do dysponowania danym grobem, dysponent grobu składa Administratorowi stosowne oświadczenie. Dysponent grobu może przedstawić inne dokumenty na poparcie oświadczenia.

3. W przypadku, gdy za dysponentów grobu mogą być poczytane dwie lub więcej osób, wszelkie decyzje dotyczące grobu będące w gestii dysponenta grobu winny być podejmowane przez wszystkie te osoby lub przez jedną z nich za zgodą pozostałych.

4. Zabrania się wykonywania robót lub usług określonych w § 2 ust. 1 pkt 3 litery b, f przez podmioty inne niż dysponent grobu, chyba że przed rozpoczęciem prac faktyczny wykonawca przedłoży Administratorowi cmentarzy pełnomocnictwo dysponenta grobu - wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 2.

§ 5.

1. Dowodem wniesienia opłat cmentarnych jest pisemne potwierdzenie uiszczenia danej opłaty wystawione przez Administratora cmentarzy. Jako dowód służyć może również zapis w księdze grobów.

2. Uiszczenie opłaty (w tym prolongaty) przez osobę inną niż dysponent grobu nie powoduje nabycia przez osobę opłacającą uprawnień przysługujących dysponentowi grobu.

3. Wykaz grobów nieopłaconych może być podawany przez Administratora cmentarzy do publicznej wiadomości. Każdy nieopłacony grób może zostać oznaczony tabliczką informacyjną z napisem "brak prolongaty grobu".

4. W przypadku nieprolongowania opłaty za grób na kolejny okres dotychczasowy dysponent grobu zobowiązany jest do niezwłocznego, lecz nie dłużej niż do 1 roku, usunięcia wszystkich elementów nagrobka własnym staraniem i na własny koszt. Jeżeli nie zostaną one usunięte, czynności te zostaną wykonane przez Administratora cmentarzy, który przejmie wszystkie elementy nagrobka na pokrycie kosztów prac likwidacyjnych, bez prawa żądania ich zwrotu czy odszkodowania ze strony dotychczasowego dysponenta grobu.

5. Zwłoki ekshumowane i następnie chowane w innym grobie traktowane są jako nowy pochówek.


Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a.............................................................................................................................

(imię i nazwisko)

zam. .....................................................................................................................................................

legitymujący/a się dowodem osobistym nr ........................................................................................

Pesel ............................................................... , oświadczam, że

Śp. .......................................................................................................................................................

zmarły/a w dniu ...................................................................................................................................

zostanie pochowany/a w dniu ............................................

na cmentarzu komunalnym przy ul. ....................................................................................................

w grobie (oznaczenie grobu)..................................................................................................................

w którym pochowany/i już jest/są Śp. .................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Oświadczam, że nikt nie wnosi zastrzeżeń co do miejsca i sposobu pochowania ............................

......................................................................................................................................................... oraz, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność za w/w treści. Informuję, że jakiekolwiek w przyszłości powstałe roszczenia członków rodziny oraz innych dysponentów mogą być kierowane wyłącznie w stosunku do mojej osoby. Administrator cmentarzy komunalnych w Cieszynie nie jest właściwy do rozstrzygania sporów w zakresie dysponowania tym grobem. Jestem świadoma/y/ odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń.

............................................................................

podpis osoby składającej oświadczenie

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, iż:

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administrator cmentarzy, to jest: .................................................. z siedzibą: ................................................................................................

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą tylko dla potrzeb niezbędnych do realizacji usług statutowych

i niezbędnych w tym celu procedur wewnętrznych Administratora cmentarzy i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 4 w/w ustaw.


Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

PEŁNOMOCNICTWO

Ja niżej podpisany/a............................................................................................................................

zam. ....................................................................................................................................................

legitymujący/a się dowodem osobistym nr ........................................................................................

będący/a/ dysponentem grobu .............................................................................................................

(dysponentem zgodnie z przepisami ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31.01.1959 r.)

w którym spoczywa/ją/ Śp. ..................................................................................................................

zmarły/a w dniu ....................................................................................................................................

udzielam ...............................................................................................................................................

(imię i nazwisko lub nazwa wykonawcy)

..............................................................................................................................................................

(adres zamieszkania lub siedziba wykonawcy, albo inne dane identyfikacyjne)

pełnomocnictwa do dopełnienia w moim imieniu i na moją rzecz czynności formalno-prawnych i terenowych u Administratora cmentarzy komunalnych, związanych z realizacją mojego zlecenia, obejmującego następujące czynności, roboty lub usługi:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... .

(wymienić zakres i rodzaj czynności, robót lub usług)

Zapoznałem/am/ się z Regulaminem cmentarzy komunalnych w Cieszynie.

.......................................................................................................

Udzielający pełnomocnictwaPrzyjmujący pełnomocnictwo

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U.

z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, iż:

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administrator cmentarzy, to jest: ................................................. z siedzibą: .................................................................................................

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą tylko dla potrzeb niezbędnych do realizacji usług statutowych

i niezbędnych w tym celu procedur wewnętrznych Administratora cmentarzy i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 4 w/w ustaw.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe