Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/1/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 23 lipca 2015r.

w sprawie zmian w uchwale nr I/2/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 211, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 54 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1.W uchwale Nr I/2/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2015 r. wprowadzić następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały;

2. Dokonać zmian w wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. § 5 pkt 6 otrzymuje brzmienie: "Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 2.600.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 2.600.000,00 zł".

§ 2.Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


Adam Rozmus


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/1/2015
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 23 lipca 2015 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w złotych

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania

Kwota dotacji:

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

1

2

3

4

5

6

7

I

Jednostki sektora finansów publicznych

1 950 000

0

2 806 200

1

921

92109

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury

1 950 000

0

0

2

600

60003

Dotacja dla samorządu województwa śląskiego na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym

0

0

250 200

3

600

60003

Dotacja dla Miasta Tychy na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym

0

0

2 480 000

4

801

80110

Realizacja porozumienia w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

0

0

1 000

5

851

85149

Pomoc finansowa dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych

0

0

40 000

6

851

85158

Dotacja na przeciwdziałanie alkoholizmowi

0

0

35 000

II

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

400 000

0

2 426 100

1

010

01009

Konserwacja i utrzymanie urządzeń wodnych melioracji szczegółowej

0

0

90 000

2

750

75095

Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - współpraca z miastami partnerskimi

0

0

35 000

3

801

80104

Dotacja dla przedszkoli niepublicznych

327 337

0

0

4

801

80149

Dotacja dla przedszkoli niepublicznych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

72 663

0

0

5

851

85149

Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - programów profilaktyki zdrowotnej

0

0

12 500

6

851

85154

Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

0

0

10 000

7

852

85295

Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - pozyskiwanie i wydawanie artykułów spożywczych z "Banku Żywności"

0

0

40 000

8

853

85305

Dotacja dla żłobków niepublicznych

0

0

30 000

9

900

90005

Dotacje majątkowe w ramach programu niskiej emisji na terenie miasta Bierunia

0

0

1 861 200

10

900

90019

Dotacje majątkowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

0

0

6 000

11

926

92695

Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

0

0

341 400

OGÓŁEM (I + II)

2 350 000

0

5 232 300


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/1/2015
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 23 lipca 2015 r.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zmniejszenie wydatków

Zwiększenie wydatków

1

2

3

4

5

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

204 997,85

876 000,00

60004

Lokalny transport zbiorowy

5 000,00

Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne

5 000,00

Zakup i montaż wiat przystankowych

5 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

139 997,85

876 000,00

Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne

139 997,85

876 000,00

Budowa I etapu ul. Sokolskiej wraz z łącznikiem do ul. Barbórki - dokumentacja projektowa

26 000,00

Przebudowa ul. Torowej wraz z budową ścieżki rowerowej - dokumentacja projektowa

17 000,00

Przebudowa ul. Barańcowej wraz z budową ścieżki rowerowej - dokumentacja projektowa

40 000,00

Budowa chodnika przy ul. Soleckiej - etap II

6 997,85

Przebudowa ul. Remizowej w Bieruniu - opracowanie dokumentacji projektowej

50 000,00

Przebudowa ul. Granitowej w ramach poprawy dostępności do największego zakładu pracy w gminie Bieruń: KWK "Piast" - etap II

876 000,00

60017

Drogi wewnętrzne

60 000,00

Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne

60 000,00

Zwiększenie miejsc postojowych na oś. Węglowa

60 000,00

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

60 000,00

70095

Pozostała działalność

60 000,00

Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne

60 000,00

Opracowanie projektu termomodernizacji budynku przy ul. Spiżowej 4 - Jutrzenka

60 000,00

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

51,10

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

10,00

Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne

10,00

Zakup ksera

10,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

41,10

Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne

41,10

Zakup aparatu fotograficznego

41,10

757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

47 826,02

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

47 826,02

Wydatki na obsługę długu

47 826,02

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

44 000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

44 000,00

Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne

44 000,00

Budowa budynku Remizy OSP w Bieruniu Starym

44 000,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

201 125,03

80101

Szkoły podstawowe

10 000,00

Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne

10 000,00

Przebudowa ogrodzenia - filia SP 3 w Ścierniach - dokumentacja projektowa

10 000,00

80110

Gimnazja

191 125,03

Wydatki majątkowe - w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

191 125,03

Termomodernizacja i montaż instalacji solarnej w obiektach Gimnazjum Nr 1 w Bieruniu

191 125,03

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

318 000,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

84 000,00

Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne

84 000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej Jajosty-Kolonia

40 000,00

Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Chemików

44 000,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

150 000,00

Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne

150 000,00

Budowa i przebudowa oświetlenia w Bieruniu - dokumentacja projektowa

150 000,00

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska

84 000,00

Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne

84 000,00

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

84 000,00

OGÓŁEM

876 000,00

876 000,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-08-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe