Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/89/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 25 sierpnia 2015r.

w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.), po uzgodnieniu projektu uchwały z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwala:

§ 1. 1. Pozbawia statusu pomnika przyrody drzewo gatunku dąb szypułkowy Quercus robur, o obwodzie pnia 555 cm, rosnące w miejscowości Ligota na działce nr 38/3, obręb Ligota, u zbiegu ul.Woleńskiej i ul.Dworskiej.

2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody następuje z uwagi na utratę wartości przyrodniczych powstałych na skutek nawałnicy i zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Żelazny

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe