Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/11/9/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia 31 sierpnia 2015r.

w sprawie uchwalenia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Województwa Śląskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 pkt 20 i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 pkt. 5 i ust. 3, art. 12 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5 z 2011 roku, poz. 13 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1. Uchwala się "Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Województwa Śląskiego", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego


Grzegorz Wolnik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/11/9/2015
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/11/9/2015
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe