| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/127/2015 Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 16 września 2015r.

w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), art. 6 a ust. 12 i 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.), art. 6 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 465)

Rada Gminy Zbrosławice
u c h w a l a :

§ 1.

Określa się warunki i tryb składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

1. Wzory informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1), rolnego (IR-1) i leśnego (IL-1), wzory deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1), rolny (DR-1) i leśny (DL-1) oraz wzory załączników do deklaracji na podatek od nieruchomości - Dane o budowlach lub ich częściach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (ZN-1), Dane o budynkach (ZN-2) Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-3) określono w uchwale nr II/13/10 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy informacji oraz deklaracji składanych do organu podatkowego przez podatników z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego z późniejszymi zmianami.

2. Format elektroniczny informacji i deklaracji wraz załącznikami określa się w formacie danych XML i są one zgodne ze schematami publikowanymi w repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP zgodnie z art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U z 2014 r., poz. 1114).

3. Układ informacji i powiązań między nimi w informacjach w formacie elektronicznym określonym w ust.2 jest zgodny ze wzorami informacji określonymi w uchwale nr II/13/10 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 3 grudnia 2010 r. z późniejszymi zmianami, o których mowa w ust. 1.

4. Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracjach w formacie elektronicznym określonym w ust.2 jest zgodny ze wzorami deklaracji określonymi w uchwale nr II/13/10 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 3 grudnia 2010 r. z późniejszymi zmianami, o których mowa w ust. 1 i uwzględnia możliwość dołączenia załącznika ZN-1, ZN-2, ZN-3, których wzór określono w uchwale, o której mowa w ust. 1, a który będzie stanowił podsekcję dokumentu XML deklaracji na podatek od nieruchomości.

5. Informacje i deklaracje, o których mowa w ust. 1:

1) opisane są w katalogu usług Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP pod adresem: www.epuap.gov.pl,

2) muszą być przesłane za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem: www.epuap.gov.pl. Fakt otrzymania deklaracji lub informacji przez serwer ePUAP zostanie potwierdzony przez wygenerowane w sposób automatyczny urzędowe poświadczenie odbioru, które zostanie przekazane nadawcy drogą elektroniczną,

3) muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U z 2014 r., poz. 1114),

4) nie muszą być znakowane czasem przez nadawcę w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.),

5) mogą być składane w formie elektronicznej bez względu na wysokość zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku.

6. Przekazywanie informacji i deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Fels


Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/127/2015
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 16 września 2015 r.

Mając na uwadze prowadzoną informatyzację usług świadczonych przez podmioty publiczne, w tym Urząd Gminy w ramach realizowanego projektu "e - Urzędy"- utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, proponuje się udostępnienie podatnikom Gminy Zbrosławice usługi, umożliwiającej złożenie deklaracji lub informacji podatkowych w formie elektronicznej. Finansowanie zadania zabezpieczone jest w ramach realizowanego projektu unijnego, nie wymaga zwiększenia zatrudnienia. Uchwała ma charakter fakultatywny.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Woźniak

Adwokat - ekspert w dziedzinie prawa rodzinnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »