| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/127/2015 Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 16 września 2015r.

w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), art. 6 a ust. 12 i 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.), art. 6 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 465)

Rada Gminy Zbrosławice
u c h w a l a :

§ 1.

Określa się warunki i tryb składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

1. Wzory informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1), rolnego (IR-1) i leśnego (IL-1), wzory deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1), rolny (DR-1) i leśny (DL-1) oraz wzory załączników do deklaracji na podatek od nieruchomości - Dane o budowlach lub ich częściach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (ZN-1), Dane o budynkach (ZN-2) Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-3) określono w uchwale nr II/13/10 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy informacji oraz deklaracji składanych do organu podatkowego przez podatników z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego z późniejszymi zmianami.

2. Format elektroniczny informacji i deklaracji wraz załącznikami określa się w formacie danych XML i są one zgodne ze schematami publikowanymi w repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP zgodnie z art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U z 2014 r., poz. 1114).

3. Układ informacji i powiązań między nimi w informacjach w formacie elektronicznym określonym w ust.2 jest zgodny ze wzorami informacji określonymi w uchwale nr II/13/10 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 3 grudnia 2010 r. z późniejszymi zmianami, o których mowa w ust. 1.

4. Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracjach w formacie elektronicznym określonym w ust.2 jest zgodny ze wzorami deklaracji określonymi w uchwale nr II/13/10 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 3 grudnia 2010 r. z późniejszymi zmianami, o których mowa w ust. 1 i uwzględnia możliwość dołączenia załącznika ZN-1, ZN-2, ZN-3, których wzór określono w uchwale, o której mowa w ust. 1, a który będzie stanowił podsekcję dokumentu XML deklaracji na podatek od nieruchomości.

5. Informacje i deklaracje, o których mowa w ust. 1:

1) opisane są w katalogu usług Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP pod adresem: www.epuap.gov.pl,

2) muszą być przesłane za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem: www.epuap.gov.pl. Fakt otrzymania deklaracji lub informacji przez serwer ePUAP zostanie potwierdzony przez wygenerowane w sposób automatyczny urzędowe poświadczenie odbioru, które zostanie przekazane nadawcy drogą elektroniczną,

3) muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U z 2014 r., poz. 1114),

4) nie muszą być znakowane czasem przez nadawcę w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.),

5) mogą być składane w formie elektronicznej bez względu na wysokość zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku.

6. Przekazywanie informacji i deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Fels


Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/127/2015
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 16 września 2015 r.

Mając na uwadze prowadzoną informatyzację usług świadczonych przez podmioty publiczne, w tym Urząd Gminy w ramach realizowanego projektu "e - Urzędy"- utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, proponuje się udostępnienie podatnikom Gminy Zbrosławice usługi, umożliwiającej złożenie deklaracji lub informacji podatkowych w formie elektronicznej. Finansowanie zadania zabezpieczone jest w ramach realizowanego projektu unijnego, nie wymaga zwiększenia zatrudnienia. Uchwała ma charakter fakultatywny.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Fedorowska

psycholog, mediator. Kancelaria Mediacyjna „Primum Consensus”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »