Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/101/2015 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 30 września 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594), art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2013r. poz. 885)

Rada Gminy Wilkowice uchwala:

§ 1.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 1 "Dochody budżetu gminy na rok 2015" do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2015 rok, w następującym zakresie:

Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy o kwotę 405.518,12 złotych, w tym:

1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę 298.670,49 złotych, w tym:

1) zwiększyć dochody własne o kwotę 239.316,00 złotych

2) zwiększyć dochody z dotacji o kwotę 59.354,49 złotych

w tym:

a) zmniejszenie dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 5.451,10 zł

2. Zwiększyć dochody majątkowe o kwotę 106.847,63 złotych, w tym:

1) zmniejszyć dochody własne o kwotę 151.891,37 złotych

2) zwiększyć dotacje o kwotę 258.739,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 2 "Wydatki budżetu gminy na rok 2015" do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2015 rok, w następującym zakresie:

Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy o kwotę 405.518,12 złotych, w tym:

1. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 167.151,12 złotych, w tym:

1) zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę - 2.875,97 złotych

w tym: na zadania z UE zmniejszyć o kwotę 2.875,97 zł

2) zwiększyć wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę - 112.802,09 złotych

w tym: na zadania z UE zmniejszyć o kwotę 3.318,91 zł

3) zwiększyć wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.625,00 złotych

4) zwiększyć wydatki na udzielenie dotacji o kwotę 52.600,00 złotych

2. Zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 238.367,00 złotych, w tym:

1) zmniejszyć wydatki na zadania własne o kwotę - 29.133,00 złotych

2) zwiększy ć wydatki na podstawie porozumień między jst - 267.500,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 3 "Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2015 roku" do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 4 "Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku" do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 7 "Plan finansowy zadań realizowanych przez gminę w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne" do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 9 "Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy" do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 10 "Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego" do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 13 "Plan finansowy zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej" do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 15 "Plan finansowy zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach" do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą przyjąć:

Plan dochodów

43.886.478,39 złotych

Plan wydatków

44.227.455,39 złotych

Planowany deficyt budżetowy

340.977,00 złotych

§ 11.

Źródła finansowanie planowanego deficytu budżetowego nie ulegają zmianie.


§ 12.

Przyjąć:

1. przychody budżetu gminy w kwocie 4.308.537,00 złotych, które stanowić będą:

1) Kredyty w kwocie

3.967.560,00 złotych

2) Pożyczki w kwocie

271.676,00 złotych

3) Wolne środki w kwocie

69.301,00 złotych

2. rozchody budżetu gminy w wysokości 3.967.560,00 złotych przeznaczyć na:

1) Spłatę kredytów w kwocie

1.850,000,00 złotych

2) Spłatę pożyczek w kwocie

117.560,00 złotych

3) Spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie

2.000.000,00 złotych

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym woj. śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bartosz Olma


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/101/2015
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/101/2015
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/101/2015
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/101/2015
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/101/2015
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/101/2015
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/101/2015
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/101/2015
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/101/2015
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe