Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/70/2015 Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 24 września 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/61/2015 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.).

Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr VII/61/2015 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz.4044) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, zmienia się załączniki Nr 2 i Nr 4, które otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Sobel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/70/2015
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/70/2015
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe