Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/70/15 Rady Gminy Kozy

z dnia 27 października 2015r.

w sprawie opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz.1515), art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt. 1 lit. a) i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2014 r. Nr 95, poz. 849 ze zm.) oraz art. 47
§ 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 613 ze zm.)

Rada Gminy Kozy

uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Kozy:

1) wprowadza opłatę targową;

2) określa wysokość stawek opłaty targowej oraz terminy płatności opłaty targowej;

3) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Na terenie Gminy Kozy wprowadza się opłatę targową.

§ 3. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w następujących wysokościach:

1) przy sprzedaży na targowisku gminnym w Kozach przy ul. Szkolnej - 5,00 zł za 1 m2 powierzchni wyznaczonego stanowiska lub innego zajętego miejsca;

2) przy dokonywaniu sprzedaży w innych miejscach targowych na terenie Gminy Kozy - 28,00 zł za 1 m2 powierzchni zajętego miejsca, z zastrzeżeniem pkt.3;

3) przy dokonywaniu sprzedaży w innych miejscach targowych na terenie Gminy Kozy:

a) imprez o charakterze charytatywnym;

b) imprez i jarmarków promujących Gminę Kozy;

c) imprez, których Gmina Kozy jest organizatorem lub współorganizatorem

- 5,00 zł za 1 m2 powierzchni zajętego miejsca.

2. Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty z art. 19 ust. 1 lit. a) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych powołanej na wstępie.

§ 4. 1. Ustala się pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez inkasentów.

2. Opłatę targową pobiera się w każdym dniu, w którym dokonywana jest sprzedaż na targowiskach - w rozumieniu art. 15 ust. 2. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z zastrzeżeniem ust. 2b niniejszej ustawy.

3. Inkasa opłaty targowej dokonują w dniu sprzedaży następujące osoby:

1) Wiesław Parcia, zamieszkały w Kozach,

2) Krzysztof Kózka, zamieszkały w Bielsku-Białej.

4. Inkasenci wymienieni w ust. 3 są zobowiązani do wpłaty pobranych opłat w kasie Urzędu Gminy Kozy w dniu dokonania poboru opłaty, a w przypadku poboru opłaty w dni świąteczne w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu świątecznym.

5. Każdemu z inkasentów, o których mowa w ust. 3 przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 7% od pobranych i terminowo odprowadzanych przez nich kwot.

6. Ustala się, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5 za dany miesiąc kalendarzowy będzie wypłacane inkasentom jednorazowo do 5 dnia następnego miesiąca, za wyjątkiem miesiąca grudnia, w którym wynagrodzenie zostanie wypłacone do ostatniego dnia miesiąca.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXII/160/2012 Rady Gminy Kozy z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie opłaty targowej ( Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 5170), zmieniona Uchwałą Nr XXV/181/13 Rady Gminy Kozy z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie opłaty targowej ( Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 1488).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych na obszarze Gminy Kozy.

Przewodnicząca Rady Gminy


Bożena Sadlik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe