Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/92/15 Rady Gminy Herby

z dnia 28 października 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j.Dz.U. z 2015r. poz. 1515/, art. 89 ust.2, art. 212, art.2 16, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t.j.Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm./ Rada Gminy uchwala:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 15.000 zł z tytułu zwiększenia wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 179.385 zł na budowę instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 179.385 zł z tytułu planowanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych. Zmiany zawarte w § 1 - 3 przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. W związku z dokonanymi zmianami w planach inwestycyjnych załącznik nr 3 do uchwały budżetowej nr III/11/14 Rady Gminy Herby z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 ustalający wykaz zadań inwestycyjnych na 2015r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się treść § 4 uchwały nr III/11/14 Rady Gminy Herby z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015, który otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu gminy w wysokości 554.262 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek w kwocie 549.262 zł oraz zaciąganych kredytów w kwocie 5.000 zł".

§ 7. Zmienia się treść § 5 uchwały nr III/11/14 Rady Gminy Herby z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015, który otrzymuje brzmienie:

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.919.262 zł oraz łączą kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.365.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4". Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej nr III/11/14 Rady Gminy Herby z dnia 30 grudnia 2014r określający przychody i rozchody budżetu na rok 2015 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. . Zmienia się treść § 9.1 uchwały nr III/11/15 Rady Gminy Herby z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015, który otrzymuje brzmienie:

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 130.000 zł oraz wydatki w kwocie 130.000 zł związane z realizacją zadań określonych w:

1. Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 110.000 zł

2. Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii 10.000 zł

3. Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 10.000 zł".

§ 9. . Zmienia się treść § 11 uchwały nr III/11/15 Rady Gminy Herby z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015, który otrzymuje brzmienie:

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 554.262 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.008.000 zł.".

§ 10. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej nr III/11/14 Rady Gminy Herby z dnia 30 grudnia 2014r określającym plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2015r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Zadanie realizowane dla sołectwa Herby zostaje zmienione i otrzymuje nazwę "Remont ul.Powstańców Śl."

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Herby.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Kozielski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/92/15
Rady Gminy Herby
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/92/15
Rady Gminy Herby
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/92/15
Rady Gminy Herby
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/92/15
Rady Gminy Herby
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/92/15
Rady Gminy Herby
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe