Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie nr 1/2015 Wójta Gminy Lyski

z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 r. z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 z 2002 r. z późn. zm.)

Wójt Gminy Lyski
zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Lyski sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przesłać sprawozdanie, o którym mowa w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3.

Zarządzenie podlega wykonaniu przez Wójta Gminy Lyski.

Wójt Gminy Lyski


Grzegorz Gryt


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Lyski
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Lyski
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Lyski
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Lyski
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Lyski
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe