Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 85/XIII/15 Rady Gminy Janów

z dnia 24 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.), oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M. P. z dnia 19 sierpnia 2015 r. poz. 735)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Ustala się wysokość opłaty targowej:

1) przy sprzedaży obnośnej - 7,00 zł;

2) za zajęcie miejsca do 6,00m2 - 17,00 zł;

3) powyżej 6,00m2 do 12,00m2 - 27,00 zł;

4) powyżej 12,00m2 za każdy kolejny m2 powierzchni użytkowej - 2,00 zł.

§ 2.

Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie kwoty 758,47 zł.

§ 3.

W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

§ 4.

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 5.

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Pobór opłaty targowej powierza się Panu Zdzisławowi Adamowskiemu, zam. Pabianice 28, 42-253 Janów.

3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości 10% pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 7.

Traci moc Uchwała Nr 299/L/14 Rady Gminy Janów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2015 rok.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Janów


Stefan Zatoński


U Z A S A D N I E N I E

do uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2016 rok.

Określenie wysokości stawek opłaty targowej, pobór tej opłaty w drodze inkasa i wyznaczenie inkasentów należy do kompetencji rady gminy, zgodnie z art. 15 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. ogłoszono wysokość górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r.

W związku z ustaleniem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza 2015 r. ogłoszonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 15 lipca 2015 r. i opublikowanym w Monitorze Polskim, poz. 640 w dniu 24 lipca 2015 r.- górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych zostały obniżone o 1,2 %.

Stawka dzienna opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty: 758,47zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe