Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/280/2015 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 19 listopada 2015r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 1-6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustalić następujące warunki przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

1) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są po ustaleniu, że zachodzą przesłanki określone w ustawie o pomocy społecznej do ich udzielenia.

2) Usługi opiekuńcze obejmują swoim zakresem zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych.

3) Specjalistyczne usługi opiekuńcze dzieli się na dwa rodzaje:

a) pielęgnacyjne - obejmujące usługi w zakresie opieki higienicznej oraz pielęgnacji,

b) rehabilitacyjne - obejmujące usługi w zakresie rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu.

4) Zakres i wymiar usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz okres i miejsce ich świadczenia ustala się w oparciu o:

a) ocenę sytuacji życiowej, w tym potrzeb wnioskodawcy, przeprowadzaną na podstawie wywiadu środowiskowego,

b) ocenę samodzielności wnioskodawcy,

c) ocenę możliwości zapewnienia pomocy i opieki przez rodzinę.

5) Cena za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 5,98 zł.

6) Cena za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych:

a) pielęgnacyjnych wynosi 6,48 zł,

b) rehabilitacyjnych wynosi 27,00 zł.

7) Szczegółowe zasady odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorcę za przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze określa załącznik do niniejszej uchwały.

8) Osoba korzystająca z usług, na jej wniosek lub wniosek pracownika socjalnego, może zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności w następujących sytuacjach:

a) w przypadku, gdy z analizy budżetu domowego osoby/rodziny, uwzględniającej niezbędne potrzeby wynika, że osoba nie jest w stanie ponosić odpłatności w wysokości wynikającej z przyjętych zasad,

b) wnosi opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia, placówce opiekuńczo-wychowawczej lub młodzieżowym ośrodku wychowawczym,

c) w rodzinie występuje długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, poniesione zostały straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej, innych zdarzeń losowych lub nastąpiła śmierć członka rodziny,

d) świadczeniobiorca korzysta z co najmniej dwóch rodzajów usług opiekuńczych,

e) więcej niż jedna osoba w rodzinie korzysta z pomocy w formie usług opiekuńczych.

9) Przesłanki wymienione w pkt 8 ppkt od b do e stanowić będą podstawę do zwolnienia w części lub całości z opłaty przy jednoczesnym spełnieniu warunku określonego w ppkt a.

10) Odpłatność za wykonane usługi, wpłacana będzie przez świadczeniobiorcę na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach w terminie do 15-go każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługi.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XX/539/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania z późn. zm.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Gliwice


Marek Pszonak


Załącznik do Uchwały Nr XI/280/2015
Rady Miasta Gliwice
z dnia 19 listopada 2015 r.

Szczegółowe zasady odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorcę za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochód osoby w % kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności liczona w % ustalonej ceny 1 godziny usługi w zależności od jej rodzaju

dla osoby samotnie gospodarującej

dla osoby w rodzinie

Poniżej 100%

bezpłatnie

bezpłatnie

Powyżej 100% do 150%

10%

20%

Powyżej 150% do 200%

20%

40%

Powyżej 200% do 250%

30%

60%

Powyżej 250% do 300%

50%

80%

Powyżej 300% do 350%

80%

100%

Powyżej 350% dochodu

100%

100%

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe