Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/136/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 24 listopada 2015r.

w sprawie określenia wzorów informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 465 z późn. zm.)

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwala:

§ 1. Określa się następujące wzory formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny :

1) deklaracji podatku od nieruchomości stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2) informacji o przedmiotach opodatkowania w łącznym zobowiązaniu pieniężnym stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

3) deklaracji podatku rolnego stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

4) deklaracji podatku leśnego stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVI/130/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów informacji o przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice (Dz. Urzęd. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 286, poz. 4821).

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Żelazny


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/136/15
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/136/15
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/136/15
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/136/15
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe