Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 486/XXVI/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIII/64/2015 Rady Gminy Miedźna z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Miedźna na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu ich rozliczania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.) w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XIII/64/2015 Rady Gminy Miedźna z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Miedźna na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu ich rozliczania - z powodu istotnego naruszenia art. 164 ust. 5c i 5d ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) w związku z art. 7 ust. 3 i ust. 3a oraz 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.), polegającego na zaniechaniu zgłoszenia projektu uchwały Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, jak również nieuprawnionym uregulowaniu trybu kontroli dotacji, czym organ stanowiący gminy wykroczył poza upoważnienie ustawowe.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Uchwała Nr XIII/64/2015 Rady Gminy Miedźna z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Miedźna na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu ich rozliczania, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 29 października 2015 roku.

W dniu 17 listopada 2015 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą Nr 423/XXV/2015 wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały Rady Gminy Miedźna. W wyniku przeprowadzonego badania podjętej uchwały na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2015 roku, o terminie którego powiadomiono organy Gminy z pouczeniem, że w posiedzeniu ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach stwierdziło, że przedmiotowa uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa.

Podstawą rozstrzygnięcia był następujący stan faktyczny i prawny sprawy.

Rada Gminy Miedźna uchwałą Nr XIII/64/2015 podjętą w dniu 25 września 2015 roku ustaliła zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miedźna dla spółek wodnych oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji, sposób ich rozliczania oraz sposób kontroli wydatkowania udzielonej dotacji. W § 2 i 3 uchwały postanowiono o ustaleniu zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miedźna dla spółek wodnych, w § 4 - 6 uregulowano tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji, następnie w § 7 uchwalono sposób rozliczania dotacji oraz w § 8 zatytułowanym "Tryb kontroli wydatkowania dotacji" uregulowano szczegółowo kwestię kontroli dotacji.

Na mocy przepisu art. 164 ust. 5a powołanej w sentencji niniejszej uchwały, ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne, spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji. Zgodnie z ust. 5b tego artykułu, pomoc finansowa, o której mowa polega na udzieleniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Na podstawie art. 164 ust. 5c. - zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 5b, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określają organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego w drodze uchwały. Natomiast w myśl przepisu ust. 5d art. 164, udzielenie dotacji określonej w ust. 5b następuje na podstawie umowy zawartej przez jednostkę samorządu terytorialnego ze spółką wodną. W przypadku gdy dotacja stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis, jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej. Należy bowiem zaznaczyć, iż na mocy art. 164 ust. 2 tej ustawy - spółki wodne, zapewniając zaspokojenie potrzeb zrzeszonych w nich osób w dziedzinie gospodarowania wodami, mogą podejmować prowadzenie działalności umożliwiającej osiągnięcie zysku netto, a osiągnięty zysk netto przeznaczać na cele statutowe spółki wodnej.

Na podstawie art. 12 ust. 1 powołanej w sentencji niniejszej uchwały ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, projekty programów pomocowych, w tym przewidujących udzielanie pomocy w ramach wyłączeń grupowych, oraz pomocy indywidualnej, a także pomocy indywidualnej na restrukturyzację, wymagają uzyskania opinii Prezesa Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie - ministra właściwego do spraw rolnictwa. Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 3 tej ustawy, projekt programu pomocowego przewidujący udzielanie pomocy de minimis podlega wyłącznie zgłoszeniu Prezesowi Urzędu, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy. Z kolei zgodnie z ust. 3a art. 7 tej ustawy, projekt programu pomocowego przewidujący udzielanie pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie podlega wyłącznie zgłoszeniu ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy.

Badana uchwała Rady Gminy Miedźna nie została opracowana w formie programu pomocowego, a projekt badanej uchwały nie został przesłany do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz do ministra właściwego do spraw rolnictwa. Jeśli udzielana dotacja spółkom wodnym przez jednostkę samorządu terytorialnego nie stanowi pomocy publicznej, może mieć formę pomocy de minimis. Dotacje dla spółek wodnych najczęściej mają charakter pomocy de minimis. W treści badanej uchwały Rady Gminy Miedźna, nie zawarto jednak odesłania do stosownych rozporządzeń Komisji Wspólnot Europejskich. Skarbnik Gminy Miedźna osobiście potwierdziła fakt, braku przesłania w fazie projektu tej uchwały Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Takie postępowanie świadczy o naruszeniu procedury podejmowania uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego i wskazuje na istotne naruszenie art. 164 ust. 5c i 5d ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne w związku z art. 7 ust. 3 i ust. 3a oraz 12 ust. 1 ww. ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Wskazania wymaga również, iż w badanej uchwale Rada Gminy uregulowała tryb kontroli dotacji, pomimo braku tej materii w upoważnieniu ustawowym zawartym w przytoczonym wcześniej przepisie art. 164 ust. 5c ustawy Prawo wodne. Kwestie kontroli wykorzystania dotacji nie mieszczą się w zakresie rozumienia pojęcia trybu rozliczania dotacji, użytego w 164 ust. 5c ustawy, chociaż Kolegium nie neguje, że rozliczenie dotacji może, a nawet powinno obejmować przeprowadzenie udokumentowanych oględzin wykonanych prac, czy udział przedstawicieli donatora w odbiorze wykonanych prac (robót). Kontrola jednakże, której tryb uregulowano w badanej uchwale nie jest tożsama z pojęciem rozliczenia dotacji, o którym stanowi ustawodawca. Kompetencją rady gminy jest uregulowanie zasad i trybu udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczenia, a nie zasad i trybu kontroli beneficjenta dotacji. Każda kontrola administracyjna w stosunku do podmiotu niepodlegającego organowi kontrolującemu wymaga wyraźnego upoważnienia ustawowego, jak to ma miejsce na przykład w sytuacji art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), w którym jednoznacznie ustawodawca przewidział możliwość kontrolowania beneficjenta dotacji przez organ dotujący.

Dodatkowo zaznacza się, że organ stanowiący gminy winien w uchwale określić wysokość dotacji wskazując jej konkrety poziom, tj. procent poniesionych wydatków lub wartość kwotową dotacji, a nie jedynie jej maksymalny poziom, gdyż wówczas to organ wykonawczy, decyduje o wysokości dotacji. W podjętej uchwale nie wskazano konkretnej wysokości dotacji, o którą podmiot może się ubiegać wyrażonej jako procent kosztów realizowanego zadania bądź kwotę dotacji, ale ograniczono się do wskazania, że dotacja nie może przekroczyć 85% kosztów realizacji zadania. Powyższe nie jest prawidłowe w ocenie Kolegium Izby, jak również jest kwestionowane przez sądy administracyjne - np. wyrok WSA z dnia 22 lutego 2012 roku - sygn. akt I SA/Sz 52/12.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.) - orzekło, jak w sentencji uchwały.

Na niniejszą uchwałę przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie trzydziestu dni od dnia jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


Daniel Kołodziej

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe