Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/73/2015 Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 1 grudnia 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku w 2016 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 10 ust 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014r. poz.849 z późn. zm.)

Rada Miejska w Krzanowicach
uchwala:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Krzanowice:

1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton:

1) pow. 3,5 ton do 5,5 ton włącznie: 400,00 zł,

2) pow. 5,5 ton do 9 ton włącznie: 1 100,00 zł,

3) pow. 9 ton: 1 350,00 zł.

2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

1) oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

a) dla dwóch osi:

- od 12 ton i mniej niż 13 ton: 875,00 zł,

- od 13 ton i mniej niż 14 ton: 875,00 zł,

- od 14 ton i mniej niż 15 ton: 875,00 zł,

- od 15 ton i wyżej: 1 550,00 zł,

b) dla trzech osi:

- od 12 ton i mniej niż 17 ton: 900,00 zł,

- od 17 ton i mniej niż 19 ton: 900,00 zł,

- od 19 ton i mniej niż 21 ton: 900,00 zł,

- od 21 ton i mniej niż 23 tony: 900,00 zł,

- od 23 ton i wyżej: 1 600,00 zł,

c) dla czterech osi i więcej:

- od 12 ton i mniej niż 25 ton: 900,00 zł,

- od 25 ton i mniej niż 27 ton: 900,00 zł,

- od 27 ton i mniej niż 29 ton: 1 020,00 zł,

- od 29 ton i wyżej: 1 620,00 zł,

2) inne systemy zawieszenia osi jezdnych:

a) dla dwóch osi:

- od 12 ton i mniej niż 13 ton: 900,00 zł,

- od 13 ton i mniej niż 14 ton: 900,00 zł,

- od 14 ton i mniej niż 15 ton: 900,00 zł,

- od 15 ton i wyżej: 1 250,00 zł,

b) dla trzech osi:

- od 12 ton i mniej niż 17 ton: 900,00 zł,

- od 17 ton i mniej niż 19 ton: 900,00 zł,

- od 19 ton i mniej niż 21 ton: 900,00 zł,

- od 21 ton i mniej niż 23 tony: 1 000,00 zł,

- od 23 ton i wyżej: 1 550,00 zł,

c) dla czterech osi i więcej:

- od 12 ton i mniej niż 25 ton: 900,00 zł,

- od 25 ton i mniej niż 27 ton: 1 020,00 zł,

- od 27 ton i mniej niż 29 ton: 1 620,00 zł,

- od 29 ton i wyżej: 2 400,00 zł.

3. Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton: 900,00 zł.

4. Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

1) oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne:

a) dla dwóch osi:

- od 12 ton i mniej niż 18 ton: 800,00 zł,

- od 18 ton i mniej niż 25 ton: 800,00 zł,

- od 25 ton i mniej niż 31 ton: 800,00 zł,

- od 31 ton do 36 ton włącznie: 1 400,00 ,

- powyżej 36 ton: 1 400,00 zł,

b) dla trzech osi i więcej:

- od 12 ton do 36 ton włącznie: 1 250,00 zł,

- powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton: 1 250,00 zł,

- od 40 ton i wyżej: 1 700,00 zł,

2) inne systemy zawieszenia osi jezdnych:

a) dla dwóch osi:

- od 12 ton i mniej niż 18 ton: 800,00 zł,

- od 18 ton i mniej niż 25 ton: 800,00 zł,

- od 25 ton i mniej niż 31 ton: 900,00 zł,

- od 31 ton do 36 ton włącznie: 1 900,00 ,

- powyżej 36 ton: 1 900,00 zł,

b) dla trzech osi i więcej:

- od 12 ton do 36 ton włącznie: 1 700,00 ,

- powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton: 1 700,00 zł,

- od 40 ton i wyżej: 2 500,00 zł.

5. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 1 400,00 zł.

6. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

1) oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

a) dla jednej osi:

- od 12 ton i mniej niż 18 ton: 600,00 zł,

- od 18 ton i mniej niż 25 ton: 600,00 zł,

- od 25 ton do 36 ton włącznie: 600,00 zł,

- powyżej 36 ton: 600,00 zł,

b) dla dwóch osi:

- od 12 ton i mniej niż 28 ton: 950,00 zł,

- od 28 ton i mniej niż 33 tony: 600,00 zł,

- od 33 ton do 36 ton włącznie: 850,00 zł,

- powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton: 850,00 zł,

- od 38 ton i wyżej: 1 150,00 zł,

c) dla trzech osi i więcej:

- od 12 ton do 36 ton włącznie: 800,00 zł,

- powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton: 1 450,00 zł,

- od 38 ton i wyżej: 1 450,00 zł,

2) inne systemy zawieszenia osi jezdnych:

a) dla jednej osi:

- od 12 ton i mniej niż 18 ton: 800,00 zł,

- od 18 ton i mniej niż 25 ton: 800,00 zł,

- od 25 ton do 36 ton włącznie: 800,00 zł,

- powyżej 36 ton: 800,00 zł,

b) dla dwóch osi:

- od 12 ton i mniej niż 28 ton: 1 050,00 zł,

- od 28 ton i mniej niż 33 tony: 850,00 zł,

- od 33 ton do 36 ton włącznie: 1 300,00 zł,

- powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton: 1 300,00 zł,

- od 38 ton i wyżej: 1 700,00 zł,

c) dla trzech osi i więcej:

- od 12 ton do 36 ton włącznie: 950,00 zł,

- powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton: 950,00 zł,

- od 38 ton i wyżej: 1 300,00 zł.

7. Autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

1) mniej niż 22 miejsca: 800,00 zł,

2) równej lub wyższej niż 22 miejsca: 1 800,00 zł.

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy, bez względu na ilość miejsc siedzących, wykorzystywane dla potrzeb kultury fizycznej, sportu i turystyki, kultury, oświaty i wychowania, opieki społecznej - nie przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz pojazdy służące ochronie przeciwpożarowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzanowic.

§ 4. Zobowiązać Burmistrza Krzanowic do ogłoszenia treści uchwały przez rozplakatowanie obwieszczeń w sposób przyjęty na terenie gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jan Długosz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe