Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/164/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 21 grudnia 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru oraz terminu płatności, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta Świętochłowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity, Dz. U z 2014 r., poz. 849; z późn. zm.)


Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwala:

§ 1. Na terenie miasta Świętochłowice wprowadza się opłatę targową.

§ 2. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej, których wysokość ujęto w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały - z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Stawka opłaty targowej nie może przekroczyć dziennej stawki maksymalnej, o której mowa w art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Panią Barbarę Maruszczyk, córkę Stefana i Genowefy, zamieszkałą w Świętochłowicach

3. Ustala się wynagrodzenie prowizyjne inkasentów w wysokości 20 % pobranej i wpłaconej na rzecz Gminy Świętochłowice opłaty targowej.

4. Inkasent dokonując poboru opłaty targowej, każdorazowo potwierdza jej pobranie na druku ścisłego zarachowania.

5. Uiszczenie opłaty targowej może nastąpić także w kasie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach lub przez jej wpłatę na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach.

§ 4. Ustala się następujące terminy płatności pobranej przez inkasenta opłaty targowej na rzecz Gminy Świętochłowice:

a) do 17-go dnia miesiąca - opłaty pobierane w okresie od 1-go do 15-go dnia tego miesiąca,

b) do 2-go dnia miesiąca - opłaty pobrane w okresie od 16-go do ostatniego dnia miesiąca poprzedniego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XIX/224/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Świętochłowice (Dz.Urz.Woj. Śl. z 2012 r., poz. 2668).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach


Marek Palka


Załącznik do Uchwały Nr XVI/164/15
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe