Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 106/XVII/2015 Rady Gminy Konopiska

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ), art. 6j ust. 2a i art. 6k ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r., poz. 1399 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r., poz. 1118).

Rada Gminy Konopiska uchwala, co następuje:

§ 1. Na obszarze Gminy Konopiska opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z zastrzeżeniem ust. 2 w wysokości:

a) 8,50 zł (słownie: osiem złotych 50/100) miesięcznie dla nieruchomości na której zamieszkuje od 1- 4 osób,

b) 7 zł (słownie: siedem złotych 50/100) miesięcznie dla nieruchomości na której zamieszkuje od 5-7 osób,

c) 6 zł (słownie: sześć złotych 50/100) miesięcznie dla nieruchomości na której zamieszkuje 8 i więcej osób.

2. Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wyższa i wynosi:

a) 17 zł (słownie: siedemnaście złotych 00/100) miesięcznie dla nieruchomości na której zamieszkuje od 1- 4 osób,

b) 14 zł (słownie: czternaście złotych 00/100) miesięcznie dla nieruchomości na której zamieszkuje od 5-7 osób,

c) 12 zł (słownie: dwanaście złotych 00/100) miesięcznie dla nieruchomości na której zamieszkuje 8 i więcej osób,

§ 3. Uchyla się uchwałę nr 72/XIII/2015 Rady Gminy Konopiska z dnia 4 września 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.U. Woj. Śląskiego z 2015r., poz. 4664).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska


Edward Bałdyga

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe