Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 102/XIV/2015 Rady Gminy Niegowa

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 87/XIII/2015 Rady Gminy Niegowa z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla potrzeb podatku leśnego na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515), art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 465 z późn.zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1484) w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku (M.P. z 2015 roku, poz.1028) Rada Gminy Niegowa uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 87/XIII/2015 z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla potrzeb podatku leśnego na 2016 rok § 3 otrzymuje następujące brzmienie: "Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Niegowa


Mariusz Dzieża

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe