Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII.86.2015 Rady Gminy Ślemień

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII.40.2011 Rady Gminy Ślemień z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ślemień oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) w związku z art. 15 ust. 1 pkt. 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 z późn. zm.)

RADA GMINY W ŚLEMIENIU

uchwala co następuje:

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII.40.2011 Rady Gminy Ślemień z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ślemień oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków otrzymuje brzmienie Załącznika do niniejszej Uchwały.

2. W pozostałym zakresie Uchwała Nr VIII.40.2011 Rady Gminy Ślemień z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ślemień oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków nie ulega zmianie.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr XXXIII.177.2013 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ślemień oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Jurczak


Załącznik do Uchwały Nr XVII.86.2015
Rady Gminy Ślemień
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe