Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/137/16 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 25 lutego 2016r.

w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 1d i 1f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) Rada Gminy Świerklaniec uchwala:

§ 1. Regulamin otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na zapewnienie miejsc korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina Świerklaniec ma obowiązek zapewnić taką możliwość, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Siwy


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/137/16
Rady Gminy Świerklaniec
z dnia 25 lutego 2016 r.

Regulamin
otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego

§ 1. Regulamin określa kryteria wyboru ofert oraz tryb przeprowadzenia otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, które będą realizowały na terenie Gminy Świerklaniec zadania wychowania przedszkolnego i otrzymywały dotacje w wysokościach, o których mowa odpowiednio w art. 90 ust. 1b i ust. 1c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

§ 2. Uprawnionymi do przystąpienia do konkursu są osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego prowadzące niepubliczne przedszkola lub niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Świerklaniec.

§ 3. 1. Przystępując do otwartego konkursu ofert, organ prowadzący niepubliczne przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego składa zobowiązanie do przestrzegania warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1b lub odpowiednio ust. 1c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

2. Ofertę wraz z oświadczeniem o spełnianiu wymogów, o których mowa w ust. 1, składa się w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Świerklaniec, w terminie podanym w ogłoszeniu o konkursie ofert.

§ 4. 1. Oferta, powinna zawierać:

a) lokalizację i adres prowadzonego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego,

b) szczegółowy opis realizowanego w prowadzonym przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego programu nauczania, wychowania i opieki,

c) szczegółowy opis stanu zatrudnienia, w tym wykaz stanowisk pedagogicznych oraz informację o kwalifikacjach osób zajmujących te stanowiska,

d) informację o ofercie zajęć dodatkowych,

e) szczegółowy opis lokalu, w którym prowadzone jest wychowanie przedszkolne, z wyszczególnieniem wielkości powierzchni sal, w których odbywają się zajęcia z dziećmi oraz wyposażenia poszczególnych pomieszczeń,

e) opis posiadanego placu zabaw,

g) kalkulację przewidywanych rocznych wydatków na prowadzenie przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego,

h) informację o okresie i sposobie prowadzenia wcześniejszej działalności przedszkolnej, w tym na terenie innych gmin,

i) informację o planowanej do przyjęcia liczbie dzieci na zasadach określonych w konkursie,

j) dokumentację zdjęciową budynku, placu zabaw i poszczególnych pomieszczeń przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego,

k) oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych oraz nieprowadzeniu przeciwko przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego jakiegokolwiek postępowania egzekucyjnego,

l) numer telefonu i adres e-mail do osoby uprawnionej do udzielania wyjaśnień w sprawie oferty.

2. Ofertę składa i podpisuje osoba prowadząca niepubliczne przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego.

§ 5. 1. Do rozpatrzenia i oceny ofert złożonych przez podmioty uprawnione Wójt Gminy w drodze zarządzenia powołuje komisję konkursową oraz wyznacza jej przewodniczącego.

2. Komisja konkursowa liczy, co najmniej trzech członków.

3. Do zadań komisji należy ocena ofert pod względem formalnym i merytorycznym oraz wskazanie ofert, które rokują najwyższą jakość wykonania zadania.

§ 6. 1. Ocena formalna ofert polega na porównaniu ofert z wymaganiami formalnymi zawartymi w ogłoszeniu.

2. W przypadku oferty niespełniającej wymogów formalnych komisja może wezwać oferenta do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie.

3. Komisja może zwrócić się do oferenta o złożenie dodatkowych dokumentów, udzielenie dodatkowych wyjaśnień lub informacji.

4. Nieuzupełnienie oferty bądź niedokonanie czynności we wskazanym przez komisję terminie skutkuje odrzuceniem oferty.

5. W postępowaniu konkursowym odrzuca się oferty, które:

a) złożone zostały po terminie wskazanym w ogłoszeniu,

b) podpisane zostały przez osoby nieuprawnione do reprezentowania oferenta,

c) nie zawierają informacji umożliwiających ich merytoryczną ocenę,

d) nie spełniają wymagań formalnych.

§ 7. 1. Oferty spełniające wymogi formalne podlegają ocenie merytorycznej.

2. Ocena merytoryczna ofert odnosi się do możliwości wykonania zadania przez oferenta zgodnie z aktualnymi potrzebami w zakresie zapewnienia dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego.

3. Komisja dokonuje oceny merytorycznej ofert, stosując następujące kryteria:

a) możliwość organizacji wychowania przedszkolnego zgodnie z aktualnymi potrzebami gminy,

b) atrakcyjność realizowanych programów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

c) organizację przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego pod kątem zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,

d) sposób organizacji zajęć dodatkowych,

e) kwalifikacje osób zajmujących stanowiska pedagogiczne,

f) doświadczenie w realizacji zadań związanych z organizowaniem wychowania i opieki dla dzieci w wieku przedszkolnym.

§ 8. 1. Członkowie komisji dokonują oceny przedstawionej przez oferenta oferty w oparciu o kryteria określone w § 7 ust. 2 z uwzględnieniem punktacji w skali od 0 do 10.

2. Do protokołu wpisuje się średnią liczbę punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji.

3. Członkowie komisji wskazują oferty rokujące najwyższą jakość wykonania zadania.

4. Przy równej liczbie punktów uzyskanych przez kilka ofert o wskazaniu oferty, która rokuje wyższą jakość wykonania zadania decyduje głosowanie, a przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

5. Komisja może wykonywać swoje obowiązki nawet wtedy, gdy w wyniku ogłoszenia konkursu zgłoszono tylko jedną ofertę, o ile spełnia ona kryteria formalne i merytoryczne.

6. Wójt Gminy po zapoznaniu się z wynikami prac komisji podejmuje w drodze zarządzenia ostateczną decyzję o zleceniu prowadzenia wychowania przedszkolnego i udzielenie dotacji, o których mowa w art. 90 ust. 1b i 1c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

§ 9. Z przeprowadzonego postępowania konkursowego komisja sporządza protokół, który zawiera:

a) listę obecności członków komisji,

b) zestawienie złożonych ofert w odpowiedzi na ogłoszenie,

c) informację podsumowującą ocenę formalną ofert,

d) informację podsumowującą ocenę merytoryczną ofert,

e) wskazanie ofert, które rokują najwyższą jakość wykonania zadania.

§ 10. 1. Wyniki otwartego konkursu ofert podaje się do publicznej wiadomości:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świerklaniec,

b) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Gminy Świerklaniec,

2. Oferenci, biorący udział w konkursie mają prawo uzyskania pisemnej informacji o przyczynach wyboru lub odrzucenia ich ofert w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku złożonego w terminie 10 dni od dnia podania wyników konkursu do publicznej wiadomości.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe