Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/20/14/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia 21 marca 2016r.

w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Janów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1392 z późn. zm.) w związku z art. 43 ust. 1 i 2 a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1. 1. Wyznacza się Aglomerację Janów, zwaną dalej "aglomeracją", o równoważnej liczbie mieszkańców 2 886 RLM, z oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w Janowie przy ul. Przyrowskiej (bez numeru).

2. Aglomeracja zlokalizowana jest w województwie śląskim, w gminie Janów.

§ 2. Obszar oraz granice aglomeracji, o której mowa w § 1, są oznaczone na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego


Grzegorz Wolnik


Załącznik do Uchwały Nr V/20/14/2016
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 21 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe