Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/19/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Bieruń

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 z póżn. zm.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1446), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

RADA MIEJSKA W BIERUNIU

uchwala:

§ 1.1. Z budżetu Gminy Bieruń, zwanej dalej Gminą, mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku ruchomym i nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Bieruń.

2. Celem dotacji jest wspieranie i uzupełnianie działań zapewniających właścicielom lub posiadaczom zabytku właściwą nad nim opiekę.

3. Wysokość środków przeznaczonych na dotacje jest ustalana przez Radę Miejską w budżecie.

4. Udzielenie dotacji uzależnione jest od możliwości finansowych budżetu gminy.

§ 2.1. Dotacja może być udzielona wyłącznie podmiotom, które posiadają tytuł prawny do zabytku, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

2. Dotacja celowa może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, których przeprowadzenie planowane
jest w roku złożenia wniosku o udzielenie dotacji albo w roku następnym.

§ 3.1. Podmioty ubiegające się o udzielenie dotacji celowej składają wnioski w tej sprawie do Burmistrza Miasta Bierunia w terminie do 31 sierpnia danego roku, na rok następny.

2. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta Bierunia może odstąpić od wymienionego w ust. 1 terminu.

3. Złożone wnioski podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym i merytorycznym według następujących kryteriów:

a) dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów oraz rola zabytku w kształtowaniu przestrzeni publicznej,

b) promowanie kultury oraz historii Gminy,

c) ranga zabytkowo-artystyczna obiektu,

d) stan zachowania zabytku.

4. Po sprawdzeniu kompletności i zasadności wniosku, Burmistrz Miasta Bierunia przedkłada Radzie Miejskiej projekt uchwały o udzielenie dotacji.

5. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Rada Miejska w drodze uchwały.

6. Podmiotom ubiegającym się o udzielenie dotacji celowej nie przysługuje roszczenie o przyznanie dotacji.

§ 4.1. Wniosek, o którym mowa w §3 ust. 1 zawiera:

a) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą,

b) dane o zabytku, którego dotyczy wniosek z uwzględnieniem miejsca przechowywania zabytku,
w przypadku zabytków ruchomych,

c) wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku,

d) określenie zakresu prac lub robót oraz celowości ich wykonania,

e) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca,

f) określenie udziału środków własnych na realizację prac lub robót będących przedmiotem wniosku
o dotację,

g) określenie terminu realizacji prac lub robót,

h) informację o wnioskach o udzielenie dotacji na te same prace lub roboty, skierowanych do innych organów udzielających dotacji,

i) informacje o uzyskanych pozwoleniach na planowane prace lub roboty,

j) wykaz prac lub robót wykonanych przy tym zabytku w okresie ostatnich 3 lat z określeniem wysokości poniesionych kosztów i określeniem źródeł ich finansowania.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć następujące dokumenty:

a) dokument potwierdzający wpis obiektu do rejestru zabytków,

b) aktualny dokument potwierdzający tytuł władania zabytkiem,

c) zgoda właściciela (współwłaścicieli) zabytku na przeprowadzenie prac lub robót, w przypadku
gdy to nie oni są wnioskodawcami,

d) kosztorys inwestorski wraz z harmonogramem planowanych prac lub robót ze wskazaniem źródeł
ich finansowania,

e) aktualna decyzja właściwych służb konserwatorskich zezwalająca na przeprowadzenie prac lub robót będących przedmiotem wniosku o dotację,

f) projekt i aktualne pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym, będących przedmiotem wniosku,

g) program prac konserwatorskich,

h) pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez przedstawiciela, dokumentacja fotograficzna stanu zachowania zabytku.

4. W przypadku ubiegania się o dotację, o której mowa w niniejszej uchwale przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, udzielona dotacja stanowić będzie pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.).

5. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą ubiegający się o pomoc de minimis ma obowiązek przedłożyć:

a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej
w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

b) informacje niezbędne do udzielania pomocy de minimis dotyczące w szczególności wnioskodawcy
i prowadzonej przez niego działalności, których zakres określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
(t.j. Dz.U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).

§ 5. Przekazanie dotacji oraz jej rozliczenie następuje na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr III/3/2009 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Bierunia.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Bieruniu


dr Barbara Panek-Bryła


Załącznik do Uchwały Nr III/19/2016
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

wniosek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe