Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX.253.2016 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 23 maja 2016r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wojkowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 oraz art.41 ust.1 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz.446) w związku z art. 4 ust.1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz.250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej nr NS/HK/4525-29/554/2016, z dnia 27.04.2016r.

Rada Miasta Wojkowice uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wojkowice, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wojkowice.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLVII/44/2014 z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wojkowice.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, i wchodzi w życie
z dniem 1 lipca 2016 r.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Mateusz Mania


Załącznik do Uchwały Nr XX.253.2016
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 23 maja 2016 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY WOJKOWICE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

Art.1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy Wojkowice.

Art.2. 1. Ilekroć w dalszej części regulaminu jest mowa o:

1) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz.250),

2) Harmonogramie - rozumie się przez to plan odbioru odpadów komunalnych dostarczanych właścicielom nieruchomości zamieszkałych.

3) Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - należy przez to rozumieć specjalnie w tym celu przygotowany i wyposażony punkt, do którego właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie przekazywać odpady zebrane w sposób selektywny.

4) Przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Wojkowice lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Burmistrza Miasta Wojkowice na prowadzenie działalności w zakresie opróżniana zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

2. W sprawach dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wojkowice, nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy.

3. W sprawach dotyczących zasad postępowania i gospodarowania odpadami nieuregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013.21
z późn. zm.).

4. W sprawach dotyczących utrzymania zwierząt, nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. DzU.2013.856 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1539 z późn. zm).

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości.

Art.3. Właściciele nieruchomości mają obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych poprzez:

1. zbieranie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i workach, następujących frakcji odpadów komunalnych:

a) papier, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

b) szkło,

c) tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,

d) metal,

e) odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpadów zielonych, jeżeli nie są kompostowane,

2. zagospodarowanie odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji w miarę możliwości
w kompostownikach poprzez ich kompostowanie,

3. zbieranie na terenie nieruchomości, następujących frakcji odpadów komunalnych:

a) przeterminowane leki i chemikalia, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe,

b) zużyte baterie i akumulatory,

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

e) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpad komunalny,

f) zużyte opony.

4. Odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji zbieranych zgodnie z zasadami opisanymi w Art. 3 należy zbierać oddzielnie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach jako niesegregowane, zmieszane odpady komunalne.

Art.4. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mają obowiązek pozbywania się zebranych selektywnie odpadów określonych w Art. 3 punkt 1 oraz art. 3 punkt 3 lit c, d, f powyżej, przekazując je Przedsiębiorcy działającemu w imieniu Gminy Wojkowice na zasadach określonych w Art. 15 punkt 1 ppkt 2, 3 i 4 niniejszego regulaminu.

2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mają obowiązek pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów określonych w Art. 3 punkt 3 lit. a, b, c poprzez dostarczanie ich do mobilnych punktów selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych, organizowanych w określonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych terminach i miejscach usytuowanych na terenie Gminy Wojkowice.

3. Przeterminowanych leków oraz zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych właściciele nieruchomości mogą także pozbywać się wrzucając je do specjalistycznych pojemników zlokalizowanych
w aptekach i instytucjach publicznych, z których po napełnieniu odpady odbierane są przez przedsiębiorcę posiadającego umowę z gminą Wojkowice na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

4. Odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z drobnych remontów wykonywanych samodzielnie w ilości 2m3 /gospodarstwo na rok, właściciele nieruchomości zamieszkałych pozbywają się na zgłoszenia takiej potrzeby Przedsiębiorcy działającemu w imieniu Gminy Wojkowice, przy czym za gospodarstwo domowe uważa się zespól osób spokrewnionych, spowinowaconych lub niespokrewnionych, które mieszkają razem i wspólnie się utrzymują. W przypadku nieruchomości wielorodzinnej powyższa ilość odnosi się do każdego samodzielnego lokalu mieszkalnego.

5. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą pozbywać się zebranych selektywnie odpadów określonych w Art.3, punkt 1 i 3 samodzielnie i na własny koszt dostarczając je do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów, w przypadku, gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru. Adres i godziny otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów zostaną podane na stronie internetowej Urzędu Miasta Wojkowice - .

Art.5. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, pozbywają się zebranych selektywnie odpadów określonych w Art. 3 oraz odpadów pozostałych po wysegregowaniu frakcji zbieranych selektywnie, korzystając z usług podmiotów odbierających odpady komunalne na podstawie zawartych indywidualnie umów z Przedsiębiorcą.

Art.6. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny służące do użytku publicznego,
są zobowiązani do ustawienia na tych terenach pojemników na odpady.

Art.7. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, poprzez odgarnięcie i spryzmowanie zgarniętego śniegu i lodu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.

Art.8. 1. Na terenach nieruchomości, poza myjniami i warsztatami samochodowymi, mycie oraz naprawy pojazdów samochodowych mogą być wykonywane pod warunkiem, że nie powodują uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości oraz nie spowodują skażenia powierzchni ziemi i wód gruntowych.

2. Na terenach służących do użytku publicznego zakazuje się wykonywania napraw i mycia pojazdów samochodowych.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Art.9. 1. Za wyposażenie nieruchomości niezamieszkałej w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych (kontenery, pojemniki, worki) oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości.

2. Za wyposażenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych (kontenery, pojemniki, worki) oraz utrzymania ich w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym odpowiedzialna jest Gmina Wojkowice.

3. Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oblicza się potrzebną ilość pojemników
w oparciu o prognozowane normatywy objętościowe wytwarzanych odpadów, liczbę osób zamieszkujących nieruchomość oraz częstość pozbywania odpadów odrębnie dla każdego z rodzajów zabudowy, jednorodzinnej, wielorodzinnej.

4. Przyjmując dwutygodniowy cykl odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, jeden statystyczny mieszkaniec zabudowy jednorodzinnej powinien dysponować około 40 l odpadów na cykl, jeden statystyczny mieszkaniec zabudowy wielorodzinnej, przyjmując tygodniowy cykl odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, - około 40 l odpadów na cykl, przy czym w sezonie grzewczym, w zabudowie opalanej węglem objętość odpadów może wzrosnąć.

5. Przyjmując dwutygodniowy cykl odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, normatywy objętościowe zmieszanych odpadów komunalnych wynoszą minimum:

1) jeden pojemnik o pojemności 110 l w wypadku prowadzenia działalności gospodarczej, niezależnie od rodzaju nieruchomości, w której ma miejsce oraz każdej nieruchomości nie zamieszkałej, na której powstają odpady komunalne,

2) dla budynków użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju biur, poza wymienionymi niżej
- 1 l na każdego pracownika oraz 0,5 l na każdego interesanta, klienta lub odwiedzającego,

3) dla szkół - 2 l na każdego ucznia i pracownika,

4) dla żłobków i przedszkoli - 5 l na każde dziecko i pracownika,

5) dla lokali handlowych - 30 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na lokal,

6) dla punków handlowych poza lokalem - 30 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na każdy punkt,

7) dla lokali gastronomicznych - 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l,

8) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l,

9) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych, i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik o pojemności 110 l na każdych 10 pracowników,

10) w wypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, przed lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady.

Art.10. 1. Zmieszane odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości zamieszkałej winny być gromadzone, w sposób dostosowany do rodzaju zabudowy, w znormalizowanych pojemnikach minimalnej pojemności:

1) w zabudowie jednorodzinnej - 80 l,

2) w zabudowie wielorodzinnej - 110 l,

spełniające wymagania obowiązujących Polskich Norm lub posiadających wystawioną przez producenta deklarację zgodności (zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1645) i przystosowanych do wszystkich grzebieniowych systemów opróżniania.

2. Zmieszane odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne, winny być gromadzone, w znormalizowanych pojemnikach o minimalnej pojemności 110l przystosowanych do obsługi przez specjalistyczne środki transportu, przy czym pojemność pojemników winna być każdorazowo dostosowana do rodzaju prowadzonej na terenie nieruchomości działalności.

3. Frakcje odpadów komunalnych zbieranych selektywnie powstających na terenie nieruchomości zamieszkałej, w postaci tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, metalu, szkła i papieru w tym zużytych opakowań ulegających biodegradacji, powinny być gromadzone w workach lub pojemnikach,
w zależności od rodzaju zabudowy:

1) w zabudowie jednorodzinnej - stosuje się worki wykonane z folii LPD lub PE-HD o pojemności 120l, opisane rodzajem gromadzonego odpadu, dostarczane przez przedsiębiorcę o odpowiedniej kolorystyce:

a) do zbiórki tworzyw sztucznych i opakowań wielomaterialowych - worki w kolorze żółtym,

b) do zbiórki metalu - worki w kolorze czerwonym,

c) do zbiórki szkła - worki w kolorze zielonym,

d) do zbiórki papieru, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji - worki w kolorze niebieskim,

2) w zabudowie wielorodzinnej - worki jak wyżej lub pojemniki na odpady segregowane o minimalnej pojemności 240l, przystosowane do obsługi przez specjalistyczne środki transportu, opisane nazwą gromadzonego odpadu i o odpowiedniej kolorystyce pojemnika lub trwałego oznaczenia na pojemniku,
np. w formie niezmywalnej naklejki:

a) do zbiórki tworzyw sztucznych i opakowań wielomaterialowych - kolor żółty,

b) do zbiórki metalu - kolor czerwony,

c) do zbiórki szkła - kolor zielony,

d) do zbiórki papieru, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji - kolor niebieski.

4. Frakcje odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w postaci tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, metalu, szkła i papieru, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji na terenie nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne, powinny być gromadzone
w workach lub pojemnikach określonych w punkcie 3.1) lub 3.2) powyżej.

5. Frakcje odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych zbieranych selektywnie na terenie nieruchomości, winny być gromadzone w workach wykonanych z folii LPD lub PE-HD o objętości 120l w kolorze czarnym lub brązowym lub w workach ulegających biodegradacji.

Art.11. Do zbierania odpadów komunalnych na drogach publicznych stosuje się kosze uliczne
o minimalnej pojemności 10 l.

Art.12. Ustala się warunki lokalizowania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:

1. warunki rozmieszczania pojemników w obrębie nieruchomości:

1) pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych, właściciele nieruchomości zobowiązani lokalizować zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(tekst jedn. Dz.U. z 2015r. poz. 1422 z późn. zm.), przy czym w razie braku możliwości spełnienia wymogów zawartych w powyższym rozporządzeniu dopuszcza się:

a) lokalizowanie pojemników w miejscu udostępnionym przez właściciela sąsiedniej nieruchomości - za zgodą jej właściciela lub w porozumieniu z nim, po zgłoszeniu takiego przypadku - w odniesieniu do nieruchomości zamieszkałych - gminie i przedsiębiorcy, w odniesieniu do nieruchomości niezamieszkałych - przedsiębiorcy,

b) wspólne korzystanie przez właścicieli sąsiadujących ze sobą nieruchomości zamieszkałych
z pojemników na odpady komunalne - w drodze porozumienia miedzy właścicielami nieruchomości, po zgłoszeniu takiego przypadku gminie i przedsiębiorcy,

2) kontenery na wyselekcjonowane odpady budowlane i rozbiórkowe, udostępnione przez przedsiębiorcę należy lokalizować w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu przedsiębiorcy i nie utrudniającym korzystania z nieruchomości,

2. warunki lokalizowania pojemników na terenach przeznaczonych do użytku publicznego:

1) odległość między koszami rozstawionymi na drogach publicznych i w parkach nie może przekraczać 500 m,

2) na przystankach komunikacji publicznej kosze należy lokować pod wiatą, a jeżeli jej nie ma to
w sąsiedztwie oznaczenia przystanku,

3. warunki utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:

1) pojemniki należy poddawać bieżącemu czyszczeniu, dezynfekcji, dezynsekcji i konserwacji.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

Art.13. 1. Ustala się następujące częstotliwości i sposób pozbywania się nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych i osadów z osadników oczyszczalni przydomowych:

1) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego przedsiębiorcy, z którym podpisał umowę,

2) częstotliwość opróżniania z nieczystości ciekłych zbiorników bezodpływowych wynika z ich pojemności,

3) częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji,

4) pozbywanie się nieczystości ciekłych z nieruchomości musi odbywać się z częstotliwością dostosowaną do ilości zużytej wody i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi ich wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, wykluczający zanieczyszczenie gleby i wód podziemnych oraz zapobiegający procesom gnilnym w zbiorniku, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.

Art.14. 1. Ustala się następujące częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) z terenu nieruchomości zamieszkałej w zabudowie jednorodzinnej:

a) zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż dwa razy na miesiąc, z zastrzeżeniem ppunkt 1)b, poniżej,

b) w okresie od kwietnia do października częstotliwość pozbywanie się zmieszanych odpadów komunalnych nie może być mniejsza niż raz na dwa tygodnie.

c) frakcje odpadów zbieranych selektywnie w postaci szkła, papieru w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, każda z wymienionych frakcji osobno,

d) frakcja odpadów zbieranych selektywnie w postaci metalu - nie rzadziej niż jeden raz na kwartał,

e) frakcja zbieranych selektywnie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych - w okresie od 15 marca do 30 listopada każdego roku - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

f) frakcje zbieranych selektywnie odpadów w postaci odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon - nie rzadziej niż dwa razy na rok,

g) frakcje odpadów niebezpiecznych w postaci chemikaliów, w tym farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych oraz drobnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - nie rzadziej niż 2 razy na rok.

h) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów nie wymagających zgłoszenia albo pozwolenia na budowę w ilości nie przekraczającej 2 m3 /gospodarstwo na rok - właściciele nieruchomości pozbywają się na indywidualne zgłoszenia,

2) z terenu nieruchomości zamieszkałej w zabudowie wielorodzinnej:

a) zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż dwa razy na tydzień, z zastrzeżeniem ppunkt 2) b,

b) w przypadku nieruchomości zamieszkałej do dwudziestu osób, odpady zmieszane - nie rzadziej niż jeden raz na tydzień z zastrzeżeniem ppunkt 2) c,

c) w przypadku nieruchomości zamieszkałej do dziesięciu osób, dopuszczalne jest pozbywanie się odpadów na zasadach określonych w ppunkcie 1) a i 1) b powyżej,

d) frakcje odpadów zbieranych selektywnie w postaci szkła i papieru w tym odpady opakowaniowe ulegających biodegradacji - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, każda z wymienionych frakcji osobno, z zastrzeżeniem ppunkt 2) g,

e) frakcja odpadów zbieranych selektywnie w postaci tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu, z zastrzeżeniem punkt 2g,

f) frakcja odpadów zbieranych selektywnie w postaci metalu - nie rzadziej niż jeden raz na kwartał,
z zastrzeżeniem ppunkt 2) g,

g) w przypadku nieruchomości zamieszkałej do dziesięciu osób, dopuszczalne jest pozbywanie się zbieranych selektywnie odpadów w postaci papieru w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, szkła, tworzyw sztucznych i opakowań wielomaterialowych oraz metalu na zasadach określonych w punkcie 1 ppkt 1) c i 1) d powyżej,

h) frakcja zbieranych selektywnie odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów zielonych
- w okresie od 15 marca do 30 listopada każdego roku - każdorazowo na indywidualne zgłoszenia,

i) frakcje zbieranych selektywnie odpadów w postaci odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon,- nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,

j) frakcje odpadów niebezpiecznych w postaci chemikaliów w tym farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych oraz drobnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, nie rzadziej niż 2 razy na rok.

k) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów nie wymagających zgłoszenia albo pozwolenia na budowę w ilości nie przekraczającej 2 m3 /gospodarstwo na rok - na indywidualne zgłoszenia.

3) częstotliwość pozbywania się frakcji selektywnie zbieranych odpadów w postaci:

- przeterminowanych leków,

- zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych

w specjalistycznych pojemnikach do selektywnego zbierania usytuowanych w miejscach ogólnie dostępnych dla mieszkańców, jest dostosowana do ilości gromadzonych odpadów i odbywa się każdorazowa po napełnieniu pojemników.

4) z terenu nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne, pozbywanie się odpadów komunalnych, zebranych selektywnie i zmieszanych następuje według harmonogramu ustalonego pomiędzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą świadczącym usługi w przedmiotowym zakresie, przy czym częstotliwość wywozu odpadów winna zapewnić lokalne potrzeby w tym zakresie oraz gwarantować utrzymanie właściwych warunków sanitarno-epidemiologicznych i nie może być rzadsza niż:

a) w przypadku zmieszanych odpadów komunalnych - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

b) w przypadku odpadów zbieranych selektywnie w postaci papieru w tym zużytych odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, szkła, tworzyw sztucznych i opakowań wielomaterialowych, metalu- nie rzadziej niż raz na kwartał,

c) w przypadku pozostałych frakcji odpadów nie ustala się minimalnej częstotliwości odbioru odpadów,

5) częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów publicznych nie może być rzadsza niż jeden raz na tydzień.

Art.15. Ustala się następujące zasady pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:

1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, pozbywają się zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie za pośrednictwem przedsiębiorcy, działającego w imieniu Gminy Wojkowice.

1) zmieszane odpady komunalne:

a) w dniu ustalonym w harmonogramie odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, przedsiębiorca opróżnia pojemniki udostępnione mu w otwartych wydzielonych boksach, albo wystawione przez właścicieli nieruchomości o ustalonej w harmonogramie porze do drogi publicznej, w sposób nie powodujący utrudnień w ruchu pieszych lub pojazdów,

b) w przypadku gdy właściciel nieruchomości ze względu na podeszły wiek lub udokumentowaną/stwierdzoną niepełnosprawność nie jest w stanie samodzielnie wystawić pojemników i worków do drogi publicznej, pojemniki i worki wystawia i odstawia na miejsce przedsiębiorca, po wcześniejszym uzgodnieniu takiego odbioru odpadów pomiędzy właścicielem nieruchomości i przedsiębiorcą,

c) dopuszcza się wjazd na teren nieruchomości pojazdów przedsiębiorcy w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach po uzgodnieniu takiego odbioru pomiędzy właścicielem nieruchomości i przedsiębiorcą,

2) zbieranych selektywnie w pojemnikach i workach odpadów w postaci papieru w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, oraz metalu - właściciele nieruchomości pozbywają się udostępniając pojemniki w otwartych wydzielonych boksach w celu ich opróżnienia przez przedsiębiorcę w terminach określonych w harmonogramie lub wystawiają worki z odpadami do drogi publicznej, w sposób nie powodujący utrudnień w ruchu pieszych lub pojazdów.

3) zbieranych selektywnie w przeznaczonych do tego celu workach odpady ulegające biodegradacji w tym odpadów zielonych - właściciele nieruchomości pozbywają się:

a) w zabudowie jednorodzinnej - poprzez wystawienie worków z odpadami w terminach określonych
w harmonogramie do drogi publicznej, w sposób nie powodujący utrudnień w ruchu pieszych lub pojazdów,

b) w zabudowie wielorodzinnej - właściciele nieruchomości pozbywają się worków z odpadami wystawiając je w otwartych wydzielonych boksach i zgłaszając konieczność ich odbioru przedsiębiorcy.

4) zbieranych selektywnie odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon - właściciele nieruchomości pozbywają się wystawiając odpady w terminach określonych w harmonogramie przed posesję, w sposób nie powodujący utrudnień w ruchu pieszych lub pojazdów.

5) Zbieranych selektywnie frakcji odpadów niebezpiecznych w postaci przeterminowanych leków
i małogabarytowych baterii i akumulatorów - właściciele nieruchomości pozbywają się dostarczając je samodzielnie do specjalistycznych pojemników do zbierania odpadów komunalnych, których lokalizacja podana jest na stronie internetowej Urzędu miasta Wojkowice -www.wojkowice.pl.

6) Zbieranych selektywnie frakcji odpadów niebezpiecznych w postaci chemikaliów, w tym farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych oraz drobnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - właściciele nieruchomości pozbywają się dostarczając je samodzielnie w terminach określonych
w harmonogramie do mobilnego punktu zorganizowanego przez gminę Wojkowice.

7) Odpady budowlane i rozbiórkowe, objęte zorganizowanym odbiorem w ilości nie przekraczającej w ciągu roku 2 m3/gospodarstwo - właściciele nieruchomości pozbywają się na zgłoszenie takiej potrzeby przedsiębiorcy.

8) Odpadów remontowych i rozbiórkowych, których ilość przekracza w ciągu roku 2m3/gospodarstwo - właściciele nieruchomości pozbywają się we własnym zakresie lub za pośrednictwem przedsiębiorcy posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez Burmistrza miasta Wojkowice.

2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą pozbywać się zebranych selektywnie odpadów poza harmonogramem odbioru odpadów, dostarczając je samodzielnie do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów, którego lokalizacja i godziny otwarcia podane są na stronie internetowej Urzędu Miasta Wojkowice - www.wojkowice.pl.

3. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne, pozbywają się odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów zbieranych selektywnie za pośrednictwem przedsiębiorcy, z którym zawarli umowę.

4. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy, pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, za pośrednictwem Przedsiębiorcy, z którym zawarli umowę, w sposób uszczegółowiony w umowie z tym przedsiębiorcą.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

Art.16. 1. Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, odbieranych z nieruchomości gminy Wojkowice muszą zostać zagospodarowane w instalacjach regionalnych lub w instalacjach zastępczych zlokalizowanych w granicach Regionu II Gospodarki Odpadami Województwa Śląskiego.

2. Zaleca się na terenach zabudowy jednorodzinnej, powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji, wykorzystywać przez mieszkańców we własnym zakresie, np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

Art.17. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

Art.18. 1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy w szczególności:

1) w odniesieniu do psów:

a) poza obszarem własnej nieruchomości prowadzenie każdego psa na uwięzi a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu - w nałożonym kagańcu,

b) dopuszcza się zwolnienie psów z uwięzi na terenach mało uczęszczanych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy to psów ras uznanych za agresywne,

c) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem,

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

a) stały i skuteczny dozór nad zwierzętami,

b) zachowanie środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi i innych zwierząt oraz w szczególności dołożenie starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia,

c) niepozostawianie w szczególności w miejscu publicznym, zwierzęcia agresywnego lub mogącego stanowić zagrożenie dla otoczenia pod opieką osoby niepełnoletniej lub niezdolnej do panowania nad nim,

d) niepozostawianie bez właścicieli zwierząt w obrębie nieruchomości niezamieszkałych lub nieużytkowanych,

e) natychmiastowe usunięcie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp., nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nieulegających szybkiemu rozkładowi torbach mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów, postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników oraz osób niepełnosprawnych, korzystających z psów opiekunów,

f) hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy.

Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

Art.20. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej pod następującymi warunkami:

1) utrzymywania ich w pomieszczeniach zamkniętych, przeznaczonych do hodowli zwierząt i na terenach ogrodzonych, z których zwierzęta nie będą mogły wydostać się na tereny i drogi publiczne,

2) utrzymywania ich w sposób nie stwarzający uciążliwości w szczególności odorowych dla współużytkowników nieruchomości i sąsiednich nieruchomości, emisje będące skutkiem hodowli, zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.

2. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w punkcie 1, zobowiązany jest do:

1) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych,

2) gromadzenia i usuwania wytwarzanych podczas hodowli zwierząt odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób niepowodujący zanieczyszczenia nieruchomości, wód powierzchniowych
i podziemnych,

3) pszczoły miodne trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 20 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 8.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

Art.21. 1. Ustala się obszar przeprowadzenia deratyzacji obejmujący obszar zabudowany budynkami jednorodzinnymi, wielorodzinnymi, użyteczności publicznej oraz obiektami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej, mieszczącymi się na terenie gminy Wojkowice.

2. Deratyzację należy przeprowadzić co najmniej raz w roku w okresie wiosennym - marzec/kwiecień lub jesiennym wrzesień/ październik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe