Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII-186-2016 Rady Gminy Nędza

z dnia 27 czerwca 2016r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 446) oraz art. 5 ust 1 pkt 1 i art. 6 r ust. 2, 2a, 3, 3a, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 296), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie Uchwały Nr LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196, poz. 3018) Rada Gminy Nędza uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiera się bezpośrednio z terenu nieruchomości:

1) zmieszane odpady komunalne;

2) następujące frakcje odpadów komunalnych odbieranych selektywnie :

a) papier i tektura,

b) szkło,

c) tworzywa sztuczne,

d) opakowania wielomateriałowe,

e) metale,

f) odpady komunalne ulegające biodegradacji,

g) odpady zielone,

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

i) odpady wielkogabarytowe w tym zużyte opony,

j) żużle i popioły .

2. Od właścicieli nieruchomości odbiera się każdą ilość odpadów wymienionych w pkt 1 i 2, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów.

3. W ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zapewnia się wyposażenie każdej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w worki do gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności i w ilości wynikającej z zasad określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza oraz w jeden pojemnik do gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności min. 110 litrów.

§ 3. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:

1) zmieszane odpady komunalne - dwa razy w miesiącu,

2) segregowane odpady komunalne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit a-f - raz w miesiącu,

3) odpady zielone - dwa razy w miesiącu od kwietnia do listopada,

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - raz na kwartał,

5) odpady wielkogabarytowe w tym zużyte opony - raz na kwartał,

6) żużle i popioły - dwa razy w miesiącu od października do kwietnia.

§ 4. 1. Tworzy się punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

2. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odbiera się nieodpłatnie od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) papier i tektura,

2) szkło,

3) tworzywa sztuczne,

4) opakowania wielomateriałowe,

5) metale,

6) przeterminowane leki i termometry rtęciowe,

7) zużyte baterie i akumulatory,

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

9) tekstylia,

10) odpady problematyczne (w tym: chemikalia, opakowania po nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin, farby, rozpuszczalniki),

11) odpady wielkogabarytowe w tym zużyte opony - w ilości do 25 kg na rok na nieruchomość, raz w roku , zgodnie z harmonogramem,

12) odpady zielone - w ilości 1 worka 120 litrowego na rok na jedną nieruchomość, raz w roku, zgodnie z harmonogramem,

13) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne pod warunkiem, że nie powstały na nieruchomości w wyniku budowy, remontu, rozbiórki, na które wymagane jest pozwolenie lub zgłoszenie do organu administracji budowlano-architektonicznej - w ilości do 25 kg na rok na nieruchomość, raz w roku, zgodnie z harmonogramem.

3. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnej zbiórki odpadów odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, o których mowa w ust. 2, przestrzegając terminów i godzin otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

4. Informacja o lokalizacji, harmonogram przyjmowania odpadów, o których mowa w § 4 ust 2 pkt 11,12,13, terminy i godziny otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zostaną zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nędza oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nędza.

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości mają prawo zgłaszania Wójtowi Gminy Nędza przypadków niewłaściwego wykonywania usług przez przedsiębiorcę świadczącego usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w terminie 7 dni od stwierdzenia takiego zdarzenia.

2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości dokonuje w formie pisemnej na adres siedziby Urzędu Gminy Nędza lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej mailto:ug@nedza.pl, zgłoszenie powinno zawierać oznaczenie dokonującego zgłoszenie oraz podpis, zgłoszenia dokonane po terminie lub zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.

3. W przypadkach dokonania zgłoszenia w formie pisemnej za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe, o zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data nadania przesyłki zawierającej zgłoszenie.

§ 6. Tracą moc:

1) Uchwała Nr XXX-236-2012 Rady Gminy Nędza z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 8 stycznia 2013r., poz. 170),

2) Uchwała Nr XXXV-286-2013 Rady Gminy Nędza z dnia 29 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 7 maja 2013r. poz. 3708),

3) Uchwała Nr LII-391-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 26 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 28 maja 2014r. , poz. 2995),

4) Uchwała Nr LIV-404-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały określającej szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 7 lipca 2014r. , poz.3730).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego , z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy


Gerard Przybyła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe