Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 147/XIX/2016 Rady Miejskiej w Kaletach

z dnia 22 września 2016r.

zmieniającą uchwałę w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6r ust. 3 ust. 3a i ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu

Rada Miejska w Kaletach
uchwala:

§ 1.

§ 3 pkt 4 uchwały Nr 141/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych otrzymuje brzmienia:

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie i akumulatory z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej odbierane są jeden razy w roku kalendarzowym, w terminie wynikającym z opublikowanego przez gminę harmonogramu.".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kalety

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dziennik Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Eugeniusz Ptak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-09-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe