Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Pisma i druki

Formularze KRS
Formularz KRS ZC 'Zmiana - wspólnicy spółki komandytowej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców'
Formularz stanowi załącznik do druku Z1 czyli wniosku o zmianę danych dotyczących podmiotu wpisanego do Krajowego rejestru sądowego. Załącznik dotyczy zmian w zakresie :- komplementariuszy i komandytariuszy spółki komandytowej
Formularz KRS ZC 'Zmiana - partnerzy - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców'
Formularz stanowi załącznik do druku Z1 czyli wniosku o zmianę danych dotyczących podmiotu wpisanego do Krajowego rejestru sądowego. Załącznik dotyczy zmian w zakresie :- partnerów w spółce akcyjnej- zarówno zmian podmiotowych, jak m.in. przyjęcia przez partnera rozszerzonej odpowiedzialności za długi spółki
Formularz KRS Z1 ' Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska'
W trakcie funkcjonowania spółki często dochodzi do zmian- m.in w zakresie nazwy, siedziby czy składu osobowego. Zmiany powinny być uwzględnione w KRS- dla zabezpieczenia obrotu gospodarczego. Formularz KRSZ1 wykorzystywany jest w przypadku:- spółki jawnej,- spółki partnerskiej- spółki komandytowejW celu wykazania niektórych zmian konieczne będzie skorzystanie z dodatkowych formularzy (np. w celu wskazania nowych wspólników).
Formularz KRS Z2 ' Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo - akcyjna'
Jeśli w toku działalności spółki nastąpią zmiany dotyczące jej funkcjonowania (np. zmiana firmy, zmiana składu osobowego, czy zmiana siedziby lub adresu) konieczne jest uwzględnienie tego w KRS. Brak wpisu o zmianie może utrudnić obrót gospodarczy (np, nowe osoby upoważnione do reprezentowania spółki nie będą mogły udowodnić umocowania).Formularz KRSZ2 stosowany jest do spółki komandytowo akcyjnej.W przypadku niektórych zmian konieczne będą dodatkowe załączniki.
Formularz KRS Z3 'Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna'
Jeśli w toku działalności spółki nastąpią zmiany dotyczące jej funkcjonowania (np. zmiana firmy, zmiana składu osobowego organów, czy zmiana siedziby lub adresu) konieczne jest uwzględnienie tego w KRS. Brak wpisu o zmianie może utrudnić obrót gospodarczy (np, nowe osoby upoważnione do reprezentowania spółki nie będą mogły udowodnić umocowania).Formularz KRSZ3 stosowany jest do spółki:- z ograniczoną odpowiedzialnością- akcyjnejW przypadku niektórych zmian konieczne będą dodatkowe załączniki.
Formularz KRS D1 'Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych'
Zgodnie z art. 56 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, na wniosek wierzyciela posiadającego tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko osobie fizycznej wpisuje się do rejestru dłużników niewypłacalnych dłużnika, który w terminie 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia nie zapłacił należności stwierdzonej tytułem wykonawczym. Wpisane do rejestru mogą być:1. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą2. Wspólnicy spółek osobowych odpowiadający za zobowiązania spółki bez ograniczeń3. Dłużnicy zobowiązani do wyjawienia majątku4. Osoby pozbawione prawa prowadzenia działalności gospodarczej (w postępowaniu upadłościowym)5. Dłużnicy alimentacyjniPodmioty te mogą być wpisane do rejestru po spełnieniu określonych w ustawie warunków
Formularz KRS D2 'Wniosek o zmianę danych wierzyciela w rejestrze dłużników niewypłacalnych'
W sytuacji, w której wierzyciel dłużnika zmienił się (np. z uwagi na przekształcenie podmiotu lub cesję wierzytelności), albo zmianie uległy jego dane (np. siedziba lub firma) konieczne jest dokonanie odpowiedniego wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych KRS.
Formularz KRS Z5 'Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia'
Jeśli w toku działalności spółdzielni nastąpią zmiany dotyczące jej funkcjonowania (np. zmiana nazwy, zmiana składu osobowego organów, czy zmiana siedziby lub adresu) konieczne jest uwzględnienie tego w KRS. Brak wpisu o zmianie może utrudnić obrót gospodarczy (np, nowe osoby upoważnione do reprezentowania spółdzielni nie będą mogły udowodnić umocowania).W przypadku niektórych zmian konieczne będą dodatkowe załączniki.
Formularz KRS W1 'Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa'
Spółki osobowe (m.in. sp. jawna, partnerska, komandytowa) do powstania wymagają wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS. Wniosek zobowiązani są złożyć wspólnicy (komplementariusze w spółce komandytowej), lub zarząd (w przypadku spółki partnerskiej). Wpisanie spółki do rejestru może nastąpić jedynie po spełnieniu wszystkich warunków ku temu niezbędnych (m.in. wniesieniu opłaty, załączeniu umowy spółki i niezbędnych oświadczeń).
Formularz KRS W2 'Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo-akcyjna'
Spółka komandytowo akcyjna jest jedną ze spółek osobowych uregulowanych w kodeksie spółek handlowych. Do swojego powstania, (w odróżnieniu od spółek kapitałowych) wymaga rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS. Rejestracji dokonują założyciele (czyli wspólnicy podpisujący status - w tym wszyscy komplementariusze)- we wniosku wskazując m.in. wysokość kapitału zakładowego i stopień jego pokrycia (minimalny kapitał zakładowy wynosi 50.000 zł).
Formularz KRS W3 'Wniosek o rejestrację podmiotu- spółka z o.o.'
Spółka z o.o. jest najpopularniejszą spółką w Polsce- głównie z uwagi na duże bezpieczeństwo wspólników spółki (nie ponoszą odpowiedzialności za jej zobowiązania). Obecnie atutetm jest również bardzo niski pułap minimalnego kapitału zakładowego (5.000 zł). Rejestracja spółki z o.o. (dokonywana przez Zarząd lub pełnomocnika Zgromadzenia wspólników) nadaje jej osobowość prawną, do tej pory (od podpisania umowy spółki) funkcjonuje jako spółka z o.o. w organizacji (ułomna osoba prawna). Do wniosku należy dołączyć m.in. umowę spółki i oświadczenie członków zarządu o wniesieniu kapitału zakładowego.
Formularz KRS W4 'Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka akcyjna'
Rejestracja spółki akcyjnej nadaje jej osobowość prawną, do momentu rejestracji (a od zawiązania spółki akcyjnej) działa ona jako spółka akcyjna w organizacji (ułomna osoba prawna). Spółka akcyjna najpełniej chroni jej uczestników (zarówno akcjonariuszy jak i członków zarządu) przed odpowiedzialnością za jej długi. Konstrukcja Spółki akcyjnej przeznaczona jest dla większych przedsięwzięć a jej finanse podlegają skrupulatnej kontroli. Minimalny kapitał zakładowy wynosi 100.000 zł.
Formularz KRS W5 'Wniosek o rejestrację podmiotu- Spółdzielnia'
Spółdzielnie podobnie jak spółki prawa handlowego figurują w rejestrze przedsiębiorców KRS. Wpis spółki w rejestrze ma charakter konstututywny (stanowiący) i dopiero od zarejestrowania spółki posiada ona osobowość prawną (do tego czasu za zobowiązania zaciągnięte w jej interesie solidarną odpowiedzialność ponoszą osoby działające w jej imieniu).
Formularz KRS W9 ' Wiosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa podejmująca działalność gospodarczą'
Stowarzyszenia i fundacje co do zasady nie podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS (właściwy dla nich jest "rejestr stowarzyszeń"). Jednakże jeśli oprócz działalności statutowej organizacja taka ma prowadzić również działalnośc gospodarczą, potrzebny jest odpowiedni wpis. Wniosek może zostać złożony zarówno przy rejestracji organizacji jak i w czasie późniejszym jeśli działalności zostanie rozpoczęta dopiero po czasie.
Formularz KRS W20 'Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa'
Stowarzyszenia rejestrowe (zwykłe nie podlegają żadnej rejestracji) fundacje i inne organizacje społeczne lub zawodowe podlegają obowiązkowemu wpisowi do KRS do (nazwanego w skrócie) rejestru stowarzyszeń. W przypadku jednostek posiadających osobowość prawną - jest to moment nadania im tej osobowości (tak samo ma to miejsce w przypadku nadania tzw. ułomnej osobowości prawnej). Jeśli oganizacja prowadzić będzie oprócz działalności statutowej również działalność gospodarczą konieczny będzie również wpis do rejestru przedsiębiorców KRS
Formularz KRS D3 'Wniosek o wykreślenie dłużnika z pozycji rejestru dłużników niewypłacalnych'
Wykreślenie osoby wpisanej do rejestru dłużników niewypłacalnych może nastąpić w sytuacji:1) uchylenia lub zmiany postanowienia, na którego podstawie wpisy były dokonane (z urzędu)2) uchylenia orzeczenia o ogłoszeniu upadłości (z urzędu);3) upływu 10 lat od dokonania wpisu (z urzędu), jeżeli natomiast w orzeczeniu sądu prowadzącego postępowanie upadłościowe został oznaczony krótszy termin zakazu, wykreślenie może nastąpić na wniosek dłużnika po upływie tego terminu;4) istnieje możliwość wykreślenia wpisu z rejestru dłużników niewypłacalnych na wniosek osoby wpisanej do rejestru dłużników niewypłacalnych, gdy tytuł wykonawczy (np. wyrok sądowy opatrzony klauzulą wykonalności), który stanowił podstawę wpisu, został prawomocnym orzeczeniem sądu pozbawiony wykonalności.
Formularz KRS W21 'Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń- organizacja pożytku publicznego'
Formularza W21 używa się w sytuacji, w której organizacja pragnąca uzyskać status organizacji pożytku publicznego nie ma innej podstawy do wpisania się do rejestru stworzyszeń (nie podlega wpisowi do tego rejestru).
Formularz KRS Z20 'Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa'
Formularz stosowany w przypadku zmiany danych (takich jak nazwa, skład organów, siedziba) podmiotów zarejestrowanyych w rejestrze stowarzyszeń. Ujawnienie zmiany w KRS jest niezbędne dla prawidłowego działania jednostki organizacyjnej- pozwala na zachowanie bezpieczeństwa obrotu.
Formularz KRS-W-OPP 'Załącznik do wniosku o wpis do rejestru stworzyszeń - Organizacja pożytku publicznego'
Podmiot podlegający wpisowi do rejestru stowarzyszeń- czesto może być równiez uznany za organizację pożytku publicznego (m.in. mogą ubiegać się o przekazanie 1% podatku)- muszą to jednak ujawnić w rejestrze. Zakres działalności społecznie pożytecznej zostaje wykazany na formularzu KRS W- OPP.
Formularz KRS WB 'Wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców'
Formularz WBskładany jest wraz z wnioskiem o rejestrację spółki jawnej lub komandytowo akcyjnej- zawiera listę wspólników tych spółek- na dzień rejestracji. Jeśli liczba wspólników jest większa niż 3 osoby- konieczne jest złożenie kolejnych załączników.
Formularz KRS WC 'Wspólnicy spółki komandytowej - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców'
Formularz KRSWC jest załącznikiem do wniosku o rejestrację spółki komandytowej- stanowi listę zarówno komplementariuszy jak i komandytariuszy spółki. Jeśli liczba wspólników przekracza liczbę wolnych pól formularza- konieczne jest sięgnięcie po kolejne egzemplarze druku.
Formularz KRS WD 'Partnerzy - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców'
Formularz KRSWDstanowi załącznik do formularza wniosku o rejestrację spółki partnerskiej -zawiera listę partnerów na dzień rejestracji spółki. W formularzu należy oprócz danych osobowych, wskazać, czy partner znajduje się w związku małżeńskim oraz czy przyjął na siebie rozszerzoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki.
Formularz KRS WD 'Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców'
Formularz stanowi załącznik do wniosku o rejestrację spółki z o.o.- zawiera listę wspólników, którzy posiadają więcej niż 5% udziałów wspólce. Wspólnicy o mniejszej ilości udziałów nie podlegają wpisowi do rejestru.
Formularz KRS WK 'Organy spółki / wspólnicy lub osoby uprawnione do reprezentowania'
Formularz wykorzystywany jest przy rejestracji wszelkich jednostek organiazacyjnych w krajowym rejestrze sądowym - zarówno w rejestrze przedsiębiorców jak i stowarzyszeń. Formularz jest załącznikiem do wnioków o rejestrację lub zmianę danych o podmiocie w rejestrze. Utrzymywanie aktualnych danych o osobach reprezentujących spółkę jest niezbędne dla pewności obrotu- w innym wypadku osoba działająca aktualnie w imieniu spółki nie jest w stanie wykazać umocowania.
Formularz KRS X2 'Wniosek o wykreślenie z KRS'
Każdy podmiot wpisany do rejestru sądowego- po zaprzestaniu swojego bytu prawnego powinien być wykreślony. Dzieje się tak zarówno w wyniku rozwiązania spółki na mocy woli wspólników, jak i po przeprowadzeniu likwidacji, czy np. połączeniu z innym podmiotem. Po wykreśleniu z rejestru KRS ustaje byt danej jednostki organizacyjnej.
Formularz KRS X1 'Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców - fundacje i stowarzyszenia'
Fundacje i stowarzyszenia (a także inne podmioty wpisane w rejestrze stowarzyszeń) po zaprzestaniu działalności gospodarczej- powinny dokonać wykreślenia z rejestru przedsiębiorców KRS.Co ważne- niniejszy formularz wykorzystywany jest jedynie przy "cząstkowym wykreśleniu" podmiotu - jedynie z rejestru przedsiębiorców, podczas gdy nadal wykonuje on działalność statutową i w tym zakresie nie podlega wykreśleniu.
Formularz KRS Z61 'Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - zawieszenie/wznowienie wykonywania działalności gospodarczej'
Nie tylko osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na własny rachunek może dokonać zawieszenia działalności gospodarczej. Uprawnienie takie przysługuje również podmiotom zarejestrowanym w KRS (w rejestrze przedsiębiorców). W tym celu muszą dokonać odpowiedniego wpisu na druku Z61 wraz załącznikami.
Formularz KRS ZE 'Zmiana - wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców'
Jeśli w toku działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zmieni się skład osobowy wspólników konieczne jest złożenie formularza Z3 wraz z załącznikiem ZE. Ten ostatni zawiera listę nowych wspólników spółki- przy czym, dotyczy to jedynie wspólników posiadających ponad 5% udziałów. Wspólnicy o mniejszej ilości udziałów nie są ujawniani w rejestrzes
Formularz KRS ZK 'Zmiana - organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki - załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym'
Jeśli zmianie ulegnie skład osobowy organów spółki (zarząd, rada nadzorcza, komisja rewizyjna) lub osoby uprawnione do reprezentowania spółki- wspólnicy sp. jawnej, komplementariusze czy partnerzy- konieczne jest odnotowanie tego w rejestrze spółki. Formularz ZK składa się wraz z wnioskiem o zmianę danych odpowiadającym typowi spółki.Osoba nieujawniona w rejestrze nie może w łatwy sposób wykazać swojego umocowania. Do wniosku o zmianę organu należy dołączyć m.in. odpowiednią uchwałę wspólników lub walnego zgromadzenia, czy zgromadzenia wspólników.
Formularz KRS ZF 'Zmiana - akcjonariusz spółki akcyjnej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców'
Formularz KRS ZF jest załącznikiem do druku Z5 dotyczącego zmian w rejestrze spółki akcyjnej. Formularz ZF dotyczy zmian personalnych w zakresie akcjonariatu uwzględnianego w rejestrze- czyli jedynego akcjonariusza. Składa się go w sytuacji, w której zmieniła się osoba (podmiot) posiadająca 100% akcji, lub gdy ktoś nabył całość akcji w późniejszym czasie.
Formularz KRS ZB 'Zmiana - wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców'
Formularz stanowi załącznik do druku Z1 lub Z2 czyli wniosku o zmianę danych dotyczących podmiotu wpisanego do Krajowego rejestru sądowego. Załącznik dotyczy zmian w zakresie :- wspólników spółki jawnej- komplementariuszy spółki komandytowo akcyjnej
Formularz WL Prokurenci - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
Prokurent (specjalny rodzaj pełnomocnika) musi być ujawniony w rejestrze przedsiębiorców (odpis krs spółki pozwala mu wykazać swoje umocowanie- nie potrzebuje odpisu pełnomocnictwa). Formularz stanowi załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu (a nie np. przy późniejszym powołaniu prokurenta/pełnomocnika).Formularz wykorzystywany jest również w oznaczaniu pełnomocników spółdzielni oraz organów stowarzyszeń i fundacji (nie mogą ustanowić prokury- ta dotyczy bowiem jedynie przedsiębiorców).
Formularz WM 'Przedmiot działalności - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców'
Każdy podmiot podlegający wpisowi do rejestru przedsiębierców KRS musi określić przedmiot swojej działalności gospodarczej zgodnie z PKD (Polską Klasyfikacją Działalności). Brak oznaczenia będzie uznany z błąd formalny.Formularz WMjest załącznikiem do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze.
Formularz ZL 'Zmiana - prokurenci - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców'
Jeśli w trakcie funkcjonowania spółki postanowi się:- powołąć prokurenta- odwołać prokurenta- zmienić osobę prokurentanależy to odnotować w rejestrze przedsiębiorców. Formularz ZL jest załącznikiem do wniosku o zmianę danych odpowiedniego podmiotu.

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA