Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Pisma i druki

Ubezpieczenia społeczne
Wniosek o wypłatę "becikowego"
W związku z narodzinami każdego dziecka, rodzicom (lub opiekunom prawnym) przysługuje „becikowe” w wysokości 1000 zł. O becikowe należy zgłosić się do urzędu gminy miejsca zamieszkania w ciągu roku od urodzenia dziecka. Co ważne w obecnym kształcie ustawa wymaga posiadania zaświadczenia o podleganiu przez matkę opiece lekarskiej od 10 tygodnia ciąży.
Formularz KP 1 'Wniosek o ustalenie kapitału początkowego'
Kapitał początkowy ZUS ustala dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., które pracowały - były ubezpieczone przed dniem 1 stycznia 1999 r. ZUS wyda decyzję w sprawie kapitału początkowego do 31 grudnia 2006 r. Uprawnienie to nie ulega przedawnieniu po upływie ww. terminu (na podstawie orzeczenia TK).
Formularz Rp-2a 'Załącznik do wniosku o rentę rodzinną'
W załączniku członkowie rodziny ubiegający się o rentę rodzinną podają swoje dane osobowe oraz adres, które są niezbędne do ustalenia prawa do renty. Załącznik dołącza się do wniosku o rentę rodzinną.
Formularz Rw-73 'Oświadczenie emeryta-rencisty o zamiarze osiągania przychodu'
Emeryci i renciści muszą niezwłocznie zawiadomić oddział ZUS, który wypłaca świadczenie, o podjęciu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Wypełnienie formularza polega na podkreśleniu wymienionych w formularzu tytułów uzyskiwanego przychodu.
Formularz KP 3 'Wniosek o ponowne obliczenie kapitału podstawowego'
Wniosek składany jest do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wnioskodawca podaje w nim okresy, które należy doliczyć do dotychczas obliczonego kapitału początkowego. Każdy z okresów musi zostać potwierdzony odpowiednim dokumentem.
Formularz Rp-2 'Wniosek o rentę rodzinną'
Uzyskanie renty rodzinnej po zmarłym członku rodziny odbywa się na podstawie prawidłowo wypełnionego wniosku i niezbędnej dokumentacji. Osoba ubiegająca się o rentę może to uczynić osobiście, zgłaszając się do ZUS może to także uczynić pracodawca, który za zmarłego opłacał składki na ubezpieczenia społeczne.
Formularz Rp-13 'Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta-rencisty'
Emeryt lub rencista może złożyć oświadczenie, że zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu oraz krewnych wstępnych (ojciec, matka, dziadek, babcia) pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.
Formularz Rp-6 'Kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych'
Do wniosku o emeryturę lub rentę, ustalenie kapitału początkowego konieczne jest dołączenie kwestionariusza dotyczącego okresów składkowych i nieskładkowych. Kwestionariusz ten wypełnia wnioskodawca.
Formularz Rp-15'Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej'
Informacje zawarte w oświadczeniu dotyczą ubezpieczonego ubiegającego się o świadczenie w trybie wyjątku albo osoby zmarłej, po której pozostali członkowie rodziny ubiegają się o rentę rodzinną.
Formularz Rp-8 'Zeznanie świadka w sprawie emerytalno-rentowej'
Osoba ubiegająca się o emeryturę, która wykaże, że nie może wykazać okresów zatrudnienia za pomocą zaświadczeń z zakładu pracy, fakt wykonywania pracy może udowodnić zeznaniami świadków. Formularz stanowi załącznik do właściwych wniosków o ustalenie prawa do emerytury lub renty.
Formularz Rp-18 'Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych'
Wniosek stanowi podstawę do wszczęcia postępowania w ZUS o wypłatę świadczeń należnych do dnia śmierci osoby, która zgłosiła wniosek o świadczenie emerytalne lub rentowe. Do wniosku powinny być dołączone odpowiednie dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń – należnych do dnia śmierci osoby, która zgłosiła wniosek o świadczenie emerytalno-rentowe.
Formularz Z-10 'Oświadczenie w związku z roszczeniem o zasiłek chorobowy/świadczenie rehabilitacyjne'
Formularz wypełnia osoba ubiegająca się o świadczenie, informując o swoim prawie do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, kontynuowaniu lub podjęciu działalności zarobkowej, uprawnieniach do zasiłku.
Formularz Rp- 1a 'Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy'
Wniosek składany jest w celu ponownego ustalenia prawa do renty, osoby, która w przeszłości miała ustalone praw do renty z tytułu niezdolności do pracy. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubez­pieczenia społecznego, wydane przez lekarza prowadzącego leczenie, posiadaną dokumen­tację leczniczą.
Formularz Rp-1 'Wniosek o emeryturę - rentę z tytułu niezdolności do pracy'
Wniosek o emeryturę – rentę z tytułu niezdolności do pracy jest podstawą do wszczęcia postępowania o przyznanie tych świadczeń. Wypełnia go wnioskodawca, a w części także pracodawca.
Formularz Rp-9 'Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów'
W przypadku braku możliwości udowodnienia okresu zatrudnienia pisemnymi dowodami, w niektórych przypadkach dopuszcza się przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków. Osoba zainteresowana powinna złożyć w takiej sytuacji oświadczenie o braku odpowiednich dokumentów. Druk składany wraz z wnioskiem o ustalenie prawa do emerytury lub renty oraz formularzem z zeznaniami świadków.
Formularz E 124 'Wniosek o zasiłek pogrzebowy (formularz unijny)'
Zasiłek pogrzebowy przysługuje również jeśli mieszkamy w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej. Wniosek należy złożyć we właściwej dla danego kraju instytucji (odpowiedniku polskiego ZUS) wraz z wymaganymi dokumentami. Instrukcja zawarta w niniejszym druku wyczerpująco wskazuje jakie druki i gdzie należy złożyć
Formularz Z-12 'Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego'
Osoba lub podmiot występujący o zasiłek pogrzebowy powinna dostarczyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego wraz z niezbędnymi dokumentami. Wniosek o zasiłek pogrzebowy należy złożyć w jednostce ZUS właściwej według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o zasiłek pogrzebowy
Formularz Np-7 'Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne'
O potrzebie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego orzeka lekarz orzecznik ZUS, na podstawie przeprowadzonego badania i przedłożonego wniosku wraz z załącznikami. Wniosek składamy w jednostce ZUS właściwej ze względu na siedzibę naszego płatnika składek (zazwyczaj pracodawcy).
Formularz Rp-26 'Wniosek o świadczenie przedemerytalne'
Wniosek należy złożyć w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o to świadczenie, przy czym za miejsce to uważa się miejsce ostatniego zameldowania na pobyt stały. Wniosek należy złożyć w okresie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.
Formularz Rw-3 'Wniosek w sprawie wypłaty części renty rodzinnej'
Wniosek składa osoba uprawniona do renty rodzinnej. Z prośbą o przekazywanie przysługującej mi części renty rodzinnej na jej nazwisko pod adres zameldowania, zamieszkania, na rachunek w banku – spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub na nazwisko i adres upoważnionej osoby
Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty od ukończenia 18 roku życia. Aby otrzymać dowód osobisty, należy w urzędzie gminy złożyć odpowiedni wniosek.
Wniosek o dodatek mieszkaniowy
Osoby, które z różnych przyczyn nie są w stanie regulować opłat z tytułu użytkowania lokalu, mając odpowiednio niski dochód na osobę w gospodarstwie rodzinnym, mogą wystąpić do urzędu gminy o dodatek mieszkaniowy. Ten wypłacany jest zazwyczaj bezpośrednio na rachunek administratora budynku (właściciela wynajmowanego lokalu, spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty itp.)

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA