| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Kategoria: Ubezpieczenia społeczne

 • Wniosek o wypłatę "becikowego"

  W związku z narodzinami każdego dziecka, rodzicom (lub opiekunom prawnym) przysługuje „becikowe” w wysokości 1000 zł. O becikowe należy zgłosić się do urzędu gminy miejsca zamieszkania w ciągu roku od urodzenia dziecka. Co ważne w obecnym kształcie ustawa wymaga  posiadania zaświadczenia o podleganiu przez matkę opiece lekarskiej od 10 tygodnia ciąży.

 • Formularz KP 1 'Wniosek o ustalenie kapitału początkowego'

  Kapitał początkowy ZUS ustala dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., które pracowały - były ubezpieczone przed dniem 1 stycznia 1999 r. ZUS wyda decyzję w sprawie kapitału początkowego do 31 grudnia 2006 r. Uprawnienie to nie ulega przedawnieniu po upływie ww. terminu (na podstawie orzeczenia TK).

 • Formularz Rp-2a 'Załącznik do wniosku o rentę rodzinną'

  W załączniku członkowie rodziny ubiegający się o rentę rodzinną podają swoje dane osobowe oraz adres, które są niezbędne do ustalenia prawa do renty. Załącznik dołącza się do wniosku o rentę rodzinną.

 • Formularz Rw-73 'Oświadczenie emeryta-rencisty o zamiarze osiągania przychodu'

  Emeryci i renciści muszą niezwłocznie zawiadomić oddział ZUS, który wypłaca świadczenie, o podjęciu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Wypełnienie formularza polega na podkreśleniu wymienionych w formularzu tytułów uzyskiwanego przychodu.

 • Formularz KP 3 'Wniosek o ponowne obliczenie kapitału podstawowego'

  Wniosek składany jest do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wnioskodawca podaje w nim okresy, które należy doliczyć do dotychczas obliczonego kapitału początkowego. Każdy z okresów musi zostać potwierdzony odpowiednim dokumentem.

 • Formularz Rp-2 'Wniosek o rentę rodzinną'

  Uzyskanie renty rodzinnej po zmarłym członku rodziny odbywa się na podstawie prawidłowo wypełnionego wniosku i niezbędnej dokumentacji. Osoba ubiegająca się o rentę może to uczynić osobiście, zgłaszając się do ZUS może to także uczynić pracodawca, który za zmarłego opłacał składki na ubezpieczenia społeczne.

 • Formularz Rp-13 'Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta-rencisty'

  Emeryt lub rencista może złożyć oświadczenie, że zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu oraz krewnych wstępnych (ojciec, matka, dziadek, babcia) pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.

 • Formularz Rp-6 'Kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych'

  Do wniosku o emeryturę lub rentę, ustalenie kapitału początkowego konieczne jest dołączenie kwestionariusza dotyczącego okresów składkowych i nieskładkowych. Kwestionariusz ten wypełnia wnioskodawca.

 • Formularz Rp-15'Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej'

  Informacje zawarte w oświadczeniu dotyczą ubezpieczonego ubiegającego się o świadczenie w trybie wyjątku albo osoby zmarłej, po której pozostali członkowie rodziny ubiegają się o rentę rodzinną.

 • Formularz Rp-8 'Zeznanie świadka w sprawie emerytalno-rentowej'

  Osoba ubiegająca się o emeryturę, która wykaże, że nie może wykazać okresów zatrudnienia za pomocą zaświadczeń z zakładu pracy, fakt wykonywania pracy może udowodnić zeznaniami świadków. Formularz stanowi załącznik do właściwych wniosków o ustalenie prawa do emerytury lub renty.

 • Formularz Rp-18 'Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych'

  Wniosek stanowi podstawę do wszczęcia postępowania w ZUS o wypłatę świadczeń należnych do dnia śmierci osoby, która zgłosiła wniosek o świadczenie emerytalne lub rentowe. Do wniosku powinny być dołączone odpowiednie dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń – należnych do dnia śmierci osoby, która zgłosiła wniosek o świadczenie emerytalno-rentowe.

 • Formularz Z-10 'Oświadczenie w związku z roszczeniem o zasiłek chorobowy/świadczenie rehabilitacyjne'

  Formularz wypełnia osoba ubiegająca się o świadczenie, informując o swoim prawie do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, kontynuowaniu lub podjęciu działalności zarobkowej, uprawnieniach do zasiłku.

 • Formularz Rp- 1a 'Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy'

  Wniosek składany jest w celu ponownego ustalenia prawa do renty, osoby, która w przeszłości miała ustalone praw do renty z tytułu niezdolności do pracy. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubez­pieczenia społecznego, wydane przez lekarza prowadzącego leczenie, posiadaną dokumen­tację leczniczą.

 • Formularz Rp-1 'Wniosek o emeryturę - rentę z tytułu niezdolności do pracy'

  Wniosek o emeryturę – rentę z tytułu niezdolności do pracy jest podstawą do wszczęcia postępowania o przyznanie tych świadczeń. Wypełnia go wnioskodawca, a w części także pracodawca.

 • Formularz Rp-9 'Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów'

  W przypadku braku możliwości udowodnienia okresu zatrudnienia pisemnymi dowodami, w niektórych przypadkach dopuszcza się przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków. Osoba zainteresowana powinna złożyć w takiej sytuacji oświadczenie o braku odpowiednich dokumentów. Druk składany wraz z wnioskiem o ustalenie prawa do emerytury lub renty oraz formularzem z zeznaniami świadków.

 • Formularz E 124 'Wniosek o zasiłek pogrzebowy (formularz unijny)'

  Zasiłek pogrzebowy przysługuje również jeśli mieszkamy w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej. Wniosek należy złożyć we właściwej dla danego kraju instytucji (odpowiedniku polskiego ZUS) wraz z wymaganymi dokumentami. Instrukcja zawarta w niniejszym druku wyczerpująco wskazuje jakie druki i gdzie należy złożyć

 • Formularz Z-12 'Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego'

  Osoba lub podmiot występujący o zasiłek pogrzebowy powinna dostarczyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego wraz z niezbędnymi dokumentami. Wniosek o zasiłek pogrzebowy należy złożyć w jednostce ZUS właściwej według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o zasiłek pogrzebowy

 • Formularz Np-7 'Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne'

  O potrzebie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego orzeka lekarz orzecznik ZUS, na podstawie przeprowadzonego badania i przedłożonego wniosku wraz z załącznikami. Wniosek składamy w jednostce ZUS właściwej ze względu na siedzibę naszego płatnika składek (zazwyczaj pracodawcy).

 • Formularz Rp-26 'Wniosek o świadczenie przedemerytalne'

  Wniosek należy złożyć w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o to świadczenie, przy czym za miejsce to uważa się miejsce ostatniego zameldowania na pobyt stały. Wniosek należy złożyć w okresie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

 • Formularz Rw-3 'Wniosek w sprawie wypłaty części renty rodzinnej'

  Wniosek składa osoba uprawniona do renty rodzinnej. Z prośbą o przekazywanie przysługującej mi części renty rodzinnej na jej nazwisko pod adres zameldowania, zamieszkania, na rachunek w banku – spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub na nazwisko i adres upoważnionej osoby

 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego

  Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty od ukończenia 18 roku życia. Aby otrzymać dowód osobisty, należy w urzędzie gminy złożyć odpowiedni wniosek.

 • Wniosek o dodatek mieszkaniowy

  Osoby, które z różnych przyczyn nie są w stanie regulować opłat z tytułu użytkowania lokalu, mając odpowiednio niski dochód na osobę w gospodarstwie rodzinnym, mogą wystąpić do urzędu gminy o dodatek mieszkaniowy. Ten wypłacany jest zazwyczaj bezpośrednio na rachunek administratora budynku (właściciela wynajmowanego lokalu, spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty itp.)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Przybysz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »