REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Pisma i druki

Praca
CV (typ funkcjonalny)
CV funkcjonalne charakteryzuje się brakiem chronologii, a głównym jego założeniem jest przedstawienie kwalifikacji, umiejętności oraz zdobytego doświadczenia jako cennych informacji wskazujących na optymalne wykonywanie swojej przyszłej pracy. W tym typie CV zwraca się uwagę na posiadane kompetencje, a nie tempo ich zdobywania.
Oświadczenie pracownika o wyrażeniu zgody na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia
Aby pracodawca mógł dokonać potrąceń musi uzyskać pisemną zgodę pracownika. Pracownik w pisemnej deklaracji powinien wskazać wysokość kwot, które mogą być potrącane. Chodzi tu np. o sytuacje związane z udzieleniem pracownikowi pożyczki- raty mogą być w takiej sytuacji potrącone bezpośrednio z wynagrodzenia. Zapewnia to pracodawcy terminowość i pewność zapłaty raty.
Zawiadomienie o wypadku przy pracy
Obowiązek zgłoszenia wypadku przy pracy ma każdy pracownik, który zauważył takie zdarzenie w zakładzie pracy. Zgłoszenie wypadku powinno być dokonane w formie pisemnej.
Informacja o przyznaniu pracownikowi nagrody
Pracodawca ma prawo nagrodzenia pracownika, który przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczynia się szczególnie do wykonywania zadań zakładu.
Oświadczenie pracownika o wyrażeniu zgody na dokonywanie wypłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy
Zasadą jest, że pracownik otrzymuje wypłatę „do ręki”. Pracodawca może wypłacać pracownikom pensję w formie bezgotówkowej czyli na konto. Jednak musi w tym celu uzyskać zgodę pracownika. Zgoda pracownika wymaga formy pisemnej.
Świadectwo pracy
W sytuacji wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę, pracodawca ma obowiązek niezwłocznego wydania świadectwo pracy. Jest to dokument potwierdzający zatrudnienie, stanowiący niezbędne źródło wiedzy o dotychczasowej sytuacji zawodowej dla przyszłego pracodawcy.
Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego ojcu dziecka
Pracownik – ojciec ma prawo do części urlopu macierzyńskiego, kiedy matka dziecka zrezygnowała z części urlopu macierzyńskiego. Pracownica ma bowiem prawo po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni urlopu zrezygnować z urlopu. Pozostałą niewykorzystaną cześć może wykorzystać pracownik – ojciec. Musi w związku z tym złożyć wniosek o udzielenie mu urlopu macierzyńskiego.
Wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy
Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może wprowadzić indywidualny rozkład czasu pracy, pamiętając jednak o tym, iż nie może naruszać przepisów o czasie pracy. Przepisy nie wymagają od pracownika, aby uzasadniał swój wniosek dotyczący indywidualnego rozkładu czasu pracy.
List motywacyjny
List motywacyjny dokument składany przez kandydata na miejsce pracy. Wymagany jest przez większość pracodawców jako warunek przyjęcia do procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy. Jest uzupełnieniem życiorysu zawodowego i daje pracodawcy bardziej szczegółowy opis sylwetki zawodowej aplikującego.
Wniosek o skrócenie urlopu macierzyńskiego
Pracownica może zrezygnować z części urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni tego urlopu.Aby wrócić do pracy musi najpóźniej na siedem dni przed przystąpieniem do pracy złożyć pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego.W przypadku, kiedy kobieta rezygnuje z części przysługującego jej urlopu, pozostałą część urlopu może wykorzystać ojciec dziecka.
Wniosek o urlop bezpłatny
Na pisemny wniosek pracownika, pracodawca może mu udzielić bezpłatnego urlopu. Pracownik (zgodnie z nazwą) nie otrzymuje za ten czas wynagrodzenia- nadal jednak jest ubezpieczony, okres urlopu nie wlicza się do stażu pracy.
Wniosek o urlop okolicznościowy
Pracodawca udziela urlopów okolicznościowych w związku z ważnymi wydarzeniami rodzinnymi i osobistymi pracownika. Pracodawca nie może odmówić pracownikom określonych dni wolnych. Pracownik musi wcześniej wystąpić z wnioskiem o udzielenie urlopu okolicznościowego. Urlop okolicznościowy nie konsumuje urlopu wypoczynkowego.
Wniosek o urlop wychowawczy
Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia.Wymagany sześciomiesięczny okres zatrudnienia nie musi przypadać przed urodzeniem dziecka. Do tego okresu wlicza się:poprzednie okresy zatrudnienia,okres urlopu macierzyńskiego,okres nieświadczenia pracy z powodu choroby, okresy zaliczane do stażu pracy na podstawie przepisów szczególnych.
Wniosek o urlop wypoczynkowy
Wniosek urlopowy musi być złożony na piśmie. Kodeks pracy nie zawiera szczegółowych uregulowań dotyczących tej formy, w szczególności zapisów, że wniosek musi być składany w wersji papierowej co znaczy, że wniosek urlopowy może być złożony również np. drogą e-mailową.
CV- chronologiczne
W CV chronologicznym dane umieszczane są w porządku czasowym. Istotne w tym typie życiorysu zawodowego są daty. Zazwyczaj korzysta się z wersji chronologicznie odwróconej, tj. najpierw umieszczone jest najbardziej aktualne dane (wykształcenie/doświadczenie zawodowe), a dopiero w następnej kolejności wcześniej uzyskane kwalifikacje.
Oświadczenie o odwołaniu pracownika z urlopu
Odwołanie jest możliwe tylko wtedy, gdy konieczna jest obecność pracownika ze względu na ważne okoliczności, których nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem urlopu. Pracodawca jest zobowiązany pokryć koszty, jakie pracownik poniósł w związku z odwołaniem go z urlopu.
Oświadczenie o rezygnacji z urlopu wychowawczego
Pracownik, już po rozpoczęciu urlopu pracownik może zrezygnować z urlopu. Do rezygnacji z urlopu wychowawczego może dojść w każdym czasie - za zgodą pracodawcy, po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy - najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.
Wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy
Wniosek o obniżenie etatu (nie niższego niż połowa wymiaru czasu pracy) może złożyć pracownik, który jest uprawniony do urlopu wychowawczego. W przypadku złożenia takiego wniosku pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać z pracownikiem umowy o pracę.
Wniosek o udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych
W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracownik może zwrócić się do pracodawcy z pisemnym wnioskiem o udzielenie mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy.
Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego
Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.W przypadku, kiedy pracownica przyjęła na wychowanie dziecko jako rodzina zastępcza lub wychowuje dziecko adoptowane, przysługuje jej urlop w wymiarze 20 tygodni. Nie dotyczy to rodziny zastępczej wykonującej zadania pogotowia rodzinnego.Urlop macierzyński nie wymaga co do zasady złożenia wniosku- rozpoczyna się automatycznie z dniem porodu. Jeśli jednak pracownica chce wykorzystać częśc urlopu przed porodem- musi złożyć wniosek.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (ZUS Rp-7) jest dokumentem, o wystawienie którego pracownicy występują bardzo często. Druk Rp-7 jest bowiem podstawowym dokumentem potwierdzającym wysokość zarobków w trakcie zatrudnienia. Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia może wystąpić osoba aktualnie zatrudniona oraz były pracownik
Wniosek o zastosowanie systemu skróconego tygodnia pracy
Z inicjatywą skróconego tygodnia pracy może wystąpić tylko pracownik. Składa on pracodawcy wniosek o zastosowanie systemu skróconego tygodnia pracy. Wniosek powinien zostać złożony na piśmie. Pracownik powinien wskazać, w jakie dni tygodnia i przez ile godzin na dobę chce świadczyć pracę.
Wniosek o zastosowanie wobec pracownika systemu czasu pracy weekendowej
Wniosek składany przez pracownika, który chce swoją pracę świadczyć w systemie pracy weekendowej, czyli tylko wyłącznie w piątki, soboty i święta. Jest to typ czasu pracy najczęściej spotykanu w handlu (galerie handlowe, supermarkety).
Wniosek o zwolnienie na opiekę nad dzieckiem
Pracownikowi przysługują dwa dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem, jeśli dziecko jest w wieku do 14 lat. Zwolnienie udzielane jest pracownikowi na jego wniosek. Pracownik nie musi uzasadniać pracodawcy przyczyn swojej decyzji. Nie ma potrzeby udowodnienia, że dziecko potrzebuje aktualnie opieki.
Wniosek o zwolnienie na poszukiwanie pracy
W związku z wypowiedzeniem przez pracodawcę stosunku pracy pracownik może złożyć wniosek o udzielenie zwolnienia na poszukiwanie pracy. Liczba dni wolnych na poszukiwanie pracy nie jest jednakowa dla wszystkich pracowników. Liczba zależy od długości trwania okresu wypowiedzenia.
Wniosek o zwrot kosztów związanych z odwołaniem z urlopu
Pracodawca, który odwołuje pracownika z urlopu musi liczyć się z konsekwencjami finansowymi. Pracownik odwołany z urlopu ma prawo do zwrotu kosztów poniesionych w związku z odwołaniem z urlopu. Koszty te muszą być bezpośrednio związane z odwołaniem.
Polecenie wykonywania pracy po godzinach
Pracodawca tylko w wyjątkowych sytuacjach może zarządzić pracę w godzinach nadliczbowych. Zlecając pracę nadliczbową pracodawca musi to uczynić wyraźnie i zrozumiale dla pracownika. Podporządkowanie się poleceniu pracodawcy co do wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych jest obowiązkiem pracownika.

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA