REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Pisma i druki

Formularze PIT
PIT O
PIT/O jest załącznikiem do zeznań: PIT-28, PIT-36 i PIT-37. Jest przeznaczony dla podatników korzystających z odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych. Załącznik PIT/O należy wypełnić i złożyć równocześnie z zeznaniem, czyli do końca kwietnia następnego roku podatkowego. W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków, składa się wspólny załącznik PIT/O. Jeżeli małżonkowie rozliczają się indywidualnie i każdy z nich korzysta z odliczeń, załącznik PIT/O wypełnia i dołącza do swojego zeznania każdy z małżonków.
PIT 11
Przygotowuje ją i przesyła podatnikowi (oraz naczelnikowi US) płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. W przypadku, gdy w trakcie roku podatkowego ustał obowiązek poboru zaliczki przez płatników, o których mowa w art. 39 ust.1 ustawy o PIT- wterminie 14 dni od złożenia pisemnego wniosku przez podatnika. Aw przypadku zaprzestania działalności przez płatników, o których mowa w art.41 ust.1 ustawy o PIT -przed końcem lutego roku następującego po roku podatkowym - do dnia zaprzestania tej działalności. Właściwy jest tu naczelnik urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art.3 ust.2a ustawy o PIT, urząd skarbowy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.
PIT 12
Oświadczenie dla celów dokonywania rocznego podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym. Składają je podatnicy, którzy chcą aby zeznanie roczne przygotował i złożył za nich płatnik (np. pracodawca).Do złożenia oświadczenia są uprawnieni: - pracownicy, - osoby otrzymujące świadczenie integracyjne i motywacyjną premię integracyjną, - tymczasowo aresztowani lub skazani, - osoby otrzymujące stypendium, - osoby otrzymujące emerytury i renty z zagranicy za pośrednictwem płatnika - członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną.
PIT 2
Pracownik wskazuje tu pracodawcę właściwego do zmniejszania miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej. Jednocześnie pracownik oświadcza, że: 1) nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika, 2) nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, 3) nie otrzymuje świadczeń pieniężnych od organu zatrudnienia lub od biura terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 4) nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podstawie art. 44 ust.3 ustawy o PIT, tj. dochodów: a) z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 ustawy o PIT, b) z najmu lub dzierżawy. Oświadczenie PIT-2 należy złożyć płatnikowi przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym. Oświadczenia nie składa się, jeżeli stan faktyczny wynikający z oświadczenia złożonego w latach poprzednich nie uległ zmianie. Jeżeli podatnik powiadomi zakład pracy o zmianie stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia, zakład pracy nie zmniejsza zaliczki w wyżej określony sposób.
PIT 2A
Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Druk przeznaczony jest dla: - osoby otrzymującej rentę lub emeryturę z zagranicy, - osoby otrzymującej stypendium, - osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej, otrzymującej należności za pracę, - osoby otrzymującej świadczenie integracyjne. Osoby te mogą tu wskazać płatnika właściwego do zmniejszania miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej. Osoby te oświadczają, iż nie osiągają równocześnie innych dochodów, z wyjątkiem określonych w art.30-30c oraz art.30e ustawy o PIT.Oświadczenie PIT-2A należy złożyć płatnikowi przed pierwszą wypłatą należności w roku podatkowym lub przed upływem miesiąca, w którym podatnik zaczął osiągać takie dochody.
PIT 2C
Oświadczenie osoby otrzymującej stypendium, o którym mowa w art. 21 ust.1 pkt 40b ustawy o PIT. Należy je złożyć płatnikowi przed pierwszą wypłatą świadczenia w roku podatkowym. Podatnik oświadcza tu, iż oprócz stypendium wypłaconego przez płatnika nie uzyskuje równocześnie innych dochodów podlegających opodatkowaniu, z wyjątkiem renty rodzinnej oraz dochodów określonych w art.29-30b i art.30e ustawy o PIT.
PIT 2K
Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Składają go (razem z zeznaniem rocznym) podatnicy PIT rozliczający ulgę odsetkową.
PIT 3
PIT-3 - Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.Podatnik wskazuje tu płatnika (organ rentowy) jako właściwego do zmniejszania miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej. Jednocześnie podatnik oświadcza, że w okresie otrzymywania zasiłku: 1) nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika, 2) nie osiąga innych dochodów poza dochodami uzyskiwanymi we wskazanym zakładzie pracy, w którym ubezpieczenie z tytułu zatrudnienia jest podstawą powstania prawa do zasiłku, 3) wyżej podany zakład pracy oblicza zaliczki na podatek dochodowy, zmniejszając je o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, 4) nie otrzymuje świadczeń pieniężnych od organu zatrudnienia lub od biura terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń. Oświadczenie należy złożyć przed pierwszą wypłatą zasiłku organowi rentowemu łącznie z dokumentacją uzasadniającą wypłatę zasiłków.
PIT 4R
PIT-4R- Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Składają ją płatnicy pobierający zaliczki od przedsiębiorców. PIT-4R składa się do naczelnika urzędu skarbowego wg miejsca zamieszkania lub siedziby płatnika. Albo wg miejsca prowadzenia działalności, jeżeli płatnik nie ma siedziby. PIT-4R składa się do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. W przypadku zaprzestania działalności przez płatników, o których mowa w art.31, 33–35, art.41 i 42e ustawy o PIT, przed tym terminem- do dnia zaprzestania tej działalności.A w przypadku płatnika, o którym mowa w art. 35a ustawy o PIT, który zaprzestał poboru zaliczek przed tym terminem – do dnia ustania obowiązku poboru tych zaliczek.
PIT-6 / PIT-6L
PIT-6 / PIT-6L - Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej.Składa ją podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy do urzędu skarbowego wg miejsca zamieszkania podatnika. Natomiast w przypadku rozpoczęcia prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej w ciągu roku podatkowego - w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności.
PIT-8AR
PIT-8AR - Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym.Składa ją płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. W przypadku zaprzestania działalności przez płatnika przed tym terminem - do dnia zaprzestania tej działalności.Składać ją należy do naczelnika urzędu skarbowego wg miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.
PIT 8C
PIT-8C - Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych. Wystawiają ją przedsiębiorcy wypłacający należności z tzw. innych źródeł oraz z kapitałów pieniężnych. PIT-8C trzeba przesłać do końca lutego roku następującego po roku podatkowym podatnikowi oraz naczelnikowi urzędu skarbowego wg miejsca zamieszkania podatnika. W przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a ustawy o PIT - naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.
PIT 8S
PIT-8S - Informacja o wysokości wypłaconego stypendium. Przygotowuje ją płatnik stypendiów, o których mowa w art. 21 ust.1 pkt 40b ustawy o PIT i przekazuje do końca lutego roku następującego po roku podatkowym podatnikowi (studentowi) i naczelnikowi urzędu skarbowego wg miejsca zamieszkania podatnika.
PIT 14
PIT-14 – Informacja o:- Wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego- Wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowejInformację tę przygotowuje spółdzielnia mieszkaniowa albo bank prowadzący kasę mieszkaniową i składa do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym do urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania podatnika.
PIT 16
PIT-16 – Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Składa się go do dnia 20 stycznia roku podatkowego, od którego ma być zastosowane opodatkowanie w formie karty podatkowej. W przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności w ciągu roku podatkowego, wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem tej działalności.Składający: 1. Podatnik występujący z wnioskiem o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.2. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, wniosek o zastosowanieopodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników.Organ, do którego składa się wniosek:1. Wniosek składa się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca położenia zorganizowanego zakładu, wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej.2. Jeżeli podatnik nie dopełnił obowiązku zgłoszenia działalności do ewidencji lub gdy działalność jest wykonywana bez posiadania zorganizowanego zakładu - wniosek składa się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika lub siedziby spółki, a jeżeli nie można ustalić siedziby spółki - naczelnikowi urzędu skarbowegowłaściwemu według miejsca zamieszkania jednego ze wspólników.3. Jeżeli działalność jest prowadzona w kilku zorganizowanych zakładach na terenie objętym właściwością miejscową kilku naczelników urzędów skarbowych, wniosek składa się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca wskazanego przez podatnika jako siedziba jego działalności.
PIT 16a
PIT-16A - Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego.Składa ją osoba fizyczna osiągająca przychody objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym.Deklarację składa się w urzędzie, o którym mowa w art. 29 ust.3 i 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (…), tj: 1) według miejsca położenia zorganizowanego zakładu, wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej, 2) jeżeli podatnik nie dopełnił obowiązku zgłoszenia działalności do ewidencji lub gdy działalność jest wykonywana bez posiadania zorganizowanego zakładu, deklarację składa się w urzędzie według miejsca zamieszkania podatnika lub siedziby spółki, a jeżeli nie można ustalić siedziby spółki - w urzędzie według miejsca zamieszkania jednego ze wspólników.3) jeżeli działalność jest prowadzona w kilku zorganizowanych zakładach na terenie objętym właściwością miejscową kilku urzędów, właściwość ustala się według miejsca wskazanego przez podatnika jako siedziba działalności.
PIT 19A
PIT-19A - Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych miesiącach roku podatkowego.Deklarację składa osoba duchowna, osiągająca przychody z opłat otrzymywanych w związku z pełnieniem funkcji o charakterze duszpasterskim, objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osób duchownych. Musi to zrobić do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym do urzędu właściwego wg miejsca wykonywania funkcji o charakterze duszpasterskim.
PIT 23
PIT-23 - Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Deklaracja PIT 23 służy do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodu ze sprzedaży nieruchomości kupionych przed 1 stycznia 2007r, niezależnie od daty sprzedaży (chyba, że od nabycia minęło 5 lat – licząc do końca roku podatkowego, w którym upłynął ten termin lub nieruchomość była nabyta w spadku, darowiźnie, lub w drodze zamiany). Składa ją podatnik, który uzyskuje przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w art.10 ust.1 pkt 8 lit.a-c ustawy o PIT. Powinien to zrobić w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych do urzędu skarbowego wg miejsca zamieszkania podatnika. Podatek wynosi 10% od przychodu ze sprzedaży.
PIT 28
PIT-28 - Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.Zeznanie to składa do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym osoba fizyczna osiągająca przychody objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych do urzędu skarbowego wg miejsca zamieszkania podatnika.
PIT 28/A
PIT-28/A - Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, lub innych umów o podobnym charakterze. Składana jest tylko jako załącznik do PIT-28
PIT 28/B
PIT-28/B - Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie Spółki (Spółek) osób fizycznych. Składana jest tylko jako załącznik do PIT-28
PIT 36
PIT-36 - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym składane do 30 kwietnia następnego roku (m.in. działalność gospodarcza).Składane jest do 30 kwietnia następnego roku. Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy o PIT, i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:1) prowadzili:− pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przyzastosowaniu skali podatkowej,− działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniuskali podatkowej,2) uzyskali przychody:− z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnymcharakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach,− od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek,− ze źródeł przychodów położonych za granicą,− z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skalipodatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miałobowiązku odprowadzania zaliczek,3) korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o PIT (tzw. kredyt podatkowy),4) są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy o PIT,5) sporządzili remanent likwidacyjny w grudniu roku podatkowego,6) są obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci,7) obniżają dochód o straty z lat ubiegłych,8) wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30austawy o PIT, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika,9) wykazują należny podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30e ustawy o PIT.W przypadku podatników wnoszących o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków, jeden z powyższych warunków musi spełniać co najmniej jeden z małżonków.Formularz PIT-36 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swojedochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dlaosób samotnie wychowujących dzieci, w tym także dla osób mających miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska Państwie członkowskim UniiEuropejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego(tj. w Islandii, Norwegii lub Lichtensteinie) albo w Konfederacji Szwajcarskiej, któreprzychody wymienione art. 29 ust. 1 ustawy o PIT, opodatkowują na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT, tj. przy zastosowaniu skali podatkowej.
PIT 36L
PIT-36L - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy o PIT, czyli tzw. podatkiem liniowym. Formularz PIT-36L przeznaczony jest wyłącznie dla podatników rozliczających się indywidualnie. Składa się go do 30 kwietnia następnego roku.
PIT 37
PIT-37 - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym składane do 30 kwietnia następnego roku (m.in. dochody z pracy, zasiłków, stypendiów). PIT-37 jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy o PIT, i którzy w roku podatkowym:1) wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonychna terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadachprzy zastosowaniu skali podatkowej, tj. w szczególności z tytułu:- wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy(w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej,- emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),- świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,- należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innychspółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,- zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,- stypendiów,- przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktówmenedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych,działalności sportowej),- przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,- świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych ŚwiadczeńPracowniczych,- należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,- należności z umowy aktywizacyjnej,2) nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcjirolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,3) nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów dochodów małoletnich dzieci,4) nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.W przypadku podatników wnoszących o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków,powyższe warunki dotyczą obojga małżonków.Podatnicy, którzy nie spełniają wyżej wymienionych warunków, a ma do nich zastosowanieart. 45 ust. 1 ustawy o PIT, wypełniają zeznanie PIT-36.Formularz PIT-37 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swojedochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dlaosób samotnie wychowujących dzieci, w tym także dla osób mających miejsce zamieszkaniadla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UniiEuropejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego(tj. w Islandii, Norwegii lub Lichtensteinie) albo w Konfederacji Szwajcarskiej,które przychody wymienione art. 29 ust. 1 ustawy, opodatkowują na zasadach określonychw art. 27 ust. 1 ustawy, tj. przy zastosowaniu skali podatkowej.
PIT 38
PIT-38 - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym składane do 30 kwietnia następnego roku (dochody kapitałowe). PIT-38 jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu:1) odpłatnego zbycia:- papierów wartościowych,- pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),- pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,- udziałów w spółkach mających osobowość prawną;2) objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładóww spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lubjego zorganizowana część.
PIT 39
PIT-39 – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym składane do 30 kwietnia następnego roku (dochody ze sprzedaży nieruchomości nabytych lub wybudowanych po 31 grudnia 2008 r.).
PIT 40
PIT-40 - Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (rozliczenie przez płatnika). PIT-40 składają płatnicy miesięcznych zaliczek określeni w w art. 31, art. 33 lub art. 35 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7 ustawy o PIT, jeżeli otrzymali od podatnika przed 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym oświadczenie PIT-12.PIT-40 płatnik przekazuje do końca lutego po upływie roku podatkowego podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika - a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA