REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Formularz KRS W9 ' Wiosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa podejmująca działalność gospodarczą'

Stowarzyszenia i fundacje co do zasady nie podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS (właściwy dla nich jest "rejestr stowarzyszeń"). Jednakże jeśli oprócz działalności statutowej organizacja taka ma prowadzić również działalnośc gospodarczą, potrzebny jest odpowiedni wpis. Wniosek może zostać złożony zarówno przy rejestracji organizacji jak i w czasie późniejszym jeśli działalności zostanie rozpoczęta dopiero po czasie.

Pobierz formularz

REKLAMA

Pisma i druki

Ubezpieczenia społeczne
Wniosek o wypłatę "becikowego"
W związku z narodzinami każdego dziecka, rodzicom (lub opiekunom prawnym) przysługuje „becikowe” w wysokości 1000 zł. O becikowe należy zgłosić się do urzędu gminy miejsca zamieszkania w ciągu roku od urodzenia dziecka. Co ważne w obecnym kształcie ustawa wymaga posiadania zaświadczenia o podleganiu przez matkę opiece lekarskiej od 10 tygodnia ciąży.
Formularz KP 1 'Wniosek o ustalenie kapitału początkowego'
Kapitał początkowy ZUS ustala dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., które pracowały - były ubezpieczone przed dniem 1 stycznia 1999 r. ZUS wyda decyzję w sprawie kapitału początkowego do 31 grudnia 2006 r. Uprawnienie to nie ulega przedawnieniu po upływie ww. terminu (na podstawie orzeczenia TK).
Formularz Rp-2a 'Załącznik do wniosku o rentę rodzinną'
W załączniku członkowie rodziny ubiegający się o rentę rodzinną podają swoje dane osobowe oraz adres, które są niezbędne do ustalenia prawa do renty. Załącznik dołącza się do wniosku o rentę rodzinną.
Formularz Rw-73 'Oświadczenie emeryta-rencisty o zamiarze osiągania przychodu'
Emeryci i renciści muszą niezwłocznie zawiadomić oddział ZUS, który wypłaca świadczenie, o podjęciu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Wypełnienie formularza polega na podkreśleniu wymienionych w formularzu tytułów uzyskiwanego przychodu.
Formularz KP 3 'Wniosek o ponowne obliczenie kapitału podstawowego'
Wniosek składany jest do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wnioskodawca podaje w nim okresy, które należy doliczyć do dotychczas obliczonego kapitału początkowego. Każdy z okresów musi zostać potwierdzony odpowiednim dokumentem.
Formularz Rp-2 'Wniosek o rentę rodzinną'
Uzyskanie renty rodzinnej po zmarłym członku rodziny odbywa się na podstawie prawidłowo wypełnionego wniosku i niezbędnej dokumentacji. Osoba ubiegająca się o rentę może to uczynić osobiście, zgłaszając się do ZUS może to także uczynić pracodawca, który za zmarłego opłacał składki na ubezpieczenia społeczne.
Formularz Rp-13 'Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta-rencisty'
Emeryt lub rencista może złożyć oświadczenie, że zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu oraz krewnych wstępnych (ojciec, matka, dziadek, babcia) pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.
Formularz Rp-6 'Kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych'
Do wniosku o emeryturę lub rentę, ustalenie kapitału początkowego konieczne jest dołączenie kwestionariusza dotyczącego okresów składkowych i nieskładkowych. Kwestionariusz ten wypełnia wnioskodawca.
Formularz Rp-15'Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej'
Informacje zawarte w oświadczeniu dotyczą ubezpieczonego ubiegającego się o świadczenie w trybie wyjątku albo osoby zmarłej, po której pozostali członkowie rodziny ubiegają się o rentę rodzinną.
Formularz Rp-8 'Zeznanie świadka w sprawie emerytalno-rentowej'
Osoba ubiegająca się o emeryturę, która wykaże, że nie może wykazać okresów zatrudnienia za pomocą zaświadczeń z zakładu pracy, fakt wykonywania pracy może udowodnić zeznaniami świadków. Formularz stanowi załącznik do właściwych wniosków o ustalenie prawa do emerytury lub renty.
Formularz Rp-18 'Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych'
Wniosek stanowi podstawę do wszczęcia postępowania w ZUS o wypłatę świadczeń należnych do dnia śmierci osoby, która zgłosiła wniosek o świadczenie emerytalne lub rentowe. Do wniosku powinny być dołączone odpowiednie dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń – należnych do dnia śmierci osoby, która zgłosiła wniosek o świadczenie emerytalno-rentowe.
Formularz Z-10 'Oświadczenie w związku z roszczeniem o zasiłek chorobowy/świadczenie rehabilitacyjne'
Formularz wypełnia osoba ubiegająca się o świadczenie, informując o swoim prawie do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, kontynuowaniu lub podjęciu działalności zarobkowej, uprawnieniach do zasiłku.
Formularz Rp- 1a 'Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy'
Wniosek składany jest w celu ponownego ustalenia prawa do renty, osoby, która w przeszłości miała ustalone praw do renty z tytułu niezdolności do pracy. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubez­pieczenia społecznego, wydane przez lekarza prowadzącego leczenie, posiadaną dokumen­tację leczniczą.
Formularz Rp-1 'Wniosek o emeryturę - rentę z tytułu niezdolności do pracy'
Wniosek o emeryturę – rentę z tytułu niezdolności do pracy jest podstawą do wszczęcia postępowania o przyznanie tych świadczeń. Wypełnia go wnioskodawca, a w części także pracodawca.
Formularz Rp-9 'Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów'
W przypadku braku możliwości udowodnienia okresu zatrudnienia pisemnymi dowodami, w niektórych przypadkach dopuszcza się przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków. Osoba zainteresowana powinna złożyć w takiej sytuacji oświadczenie o braku odpowiednich dokumentów. Druk składany wraz z wnioskiem o ustalenie prawa do emerytury lub renty oraz formularzem z zeznaniami świadków.
Formularz E 124 'Wniosek o zasiłek pogrzebowy (formularz unijny)'
Zasiłek pogrzebowy przysługuje również jeśli mieszkamy w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej. Wniosek należy złożyć we właściwej dla danego kraju instytucji (odpowiedniku polskiego ZUS) wraz z wymaganymi dokumentami. Instrukcja zawarta w niniejszym druku wyczerpująco wskazuje jakie druki i gdzie należy złożyć
Formularz Z-12 'Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego'
Osoba lub podmiot występujący o zasiłek pogrzebowy powinna dostarczyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego wraz z niezbędnymi dokumentami. Wniosek o zasiłek pogrzebowy należy złożyć w jednostce ZUS właściwej według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o zasiłek pogrzebowy
Formularz Np-7 'Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne'
O potrzebie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego orzeka lekarz orzecznik ZUS, na podstawie przeprowadzonego badania i przedłożonego wniosku wraz z załącznikami. Wniosek składamy w jednostce ZUS właściwej ze względu na siedzibę naszego płatnika składek (zazwyczaj pracodawcy).
Formularz Rp-26 'Wniosek o świadczenie przedemerytalne'
Wniosek należy złożyć w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o to świadczenie, przy czym za miejsce to uważa się miejsce ostatniego zameldowania na pobyt stały. Wniosek należy złożyć w okresie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.
Formularz Rw-3 'Wniosek w sprawie wypłaty części renty rodzinnej'
Wniosek składa osoba uprawniona do renty rodzinnej. Z prośbą o przekazywanie przysługującej mi części renty rodzinnej na jej nazwisko pod adres zameldowania, zamieszkania, na rachunek w banku – spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub na nazwisko i adres upoważnionej osoby
Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty od ukończenia 18 roku życia. Aby otrzymać dowód osobisty, należy w urzędzie gminy złożyć odpowiedni wniosek.
Wniosek o dodatek mieszkaniowy
Osoby, które z różnych przyczyn nie są w stanie regulować opłat z tytułu użytkowania lokalu, mając odpowiednio niski dochód na osobę w gospodarstwie rodzinnym, mogą wystąpić do urzędu gminy o dodatek mieszkaniowy. Ten wypłacany jest zazwyczaj bezpośrednio na rachunek administratora budynku (właściciela wynajmowanego lokalu, spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty itp.)
Formularze KRS
Formularz KRS ZC 'Zmiana - wspólnicy spółki komandytowej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców'
Formularz stanowi załącznik do druku Z1 czyli wniosku o zmianę danych dotyczących podmiotu wpisanego do Krajowego rejestru sądowego. Załącznik dotyczy zmian w zakresie :- komplementariuszy i komandytariuszy spółki komandytowej
Formularz KRS ZC 'Zmiana - partnerzy - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców'
Formularz stanowi załącznik do druku Z1 czyli wniosku o zmianę danych dotyczących podmiotu wpisanego do Krajowego rejestru sądowego. Załącznik dotyczy zmian w zakresie :- partnerów w spółce akcyjnej- zarówno zmian podmiotowych, jak m.in. przyjęcia przez partnera rozszerzonej odpowiedzialności za długi spółki
Formularz KRS Z1 ' Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska'
W trakcie funkcjonowania spółki często dochodzi do zmian- m.in w zakresie nazwy, siedziby czy składu osobowego. Zmiany powinny być uwzględnione w KRS- dla zabezpieczenia obrotu gospodarczego. Formularz KRSZ1 wykorzystywany jest w przypadku:- spółki jawnej,- spółki partnerskiej- spółki komandytowejW celu wykazania niektórych zmian konieczne będzie skorzystanie z dodatkowych formularzy (np. w celu wskazania nowych wspólników).
Formularz KRS Z2 ' Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo - akcyjna'
Jeśli w toku działalności spółki nastąpią zmiany dotyczące jej funkcjonowania (np. zmiana firmy, zmiana składu osobowego, czy zmiana siedziby lub adresu) konieczne jest uwzględnienie tego w KRS. Brak wpisu o zmianie może utrudnić obrót gospodarczy (np, nowe osoby upoważnione do reprezentowania spółki nie będą mogły udowodnić umocowania).Formularz KRSZ2 stosowany jest do spółki komandytowo akcyjnej.W przypadku niektórych zmian konieczne będą dodatkowe załączniki.
Formularz KRS Z3 'Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna'
Jeśli w toku działalności spółki nastąpią zmiany dotyczące jej funkcjonowania (np. zmiana firmy, zmiana składu osobowego organów, czy zmiana siedziby lub adresu) konieczne jest uwzględnienie tego w KRS. Brak wpisu o zmianie może utrudnić obrót gospodarczy (np, nowe osoby upoważnione do reprezentowania spółki nie będą mogły udowodnić umocowania).Formularz KRSZ3 stosowany jest do spółki:- z ograniczoną odpowiedzialnością- akcyjnejW przypadku niektórych zmian konieczne będą dodatkowe załączniki.
Formularz KRS D1 'Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych'
Zgodnie z art. 56 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, na wniosek wierzyciela posiadającego tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko osobie fizycznej wpisuje się do rejestru dłużników niewypłacalnych dłużnika, który w terminie 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia nie zapłacił należności stwierdzonej tytułem wykonawczym. Wpisane do rejestru mogą być:1. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą2. Wspólnicy spółek osobowych odpowiadający za zobowiązania spółki bez ograniczeń3. Dłużnicy zobowiązani do wyjawienia majątku4. Osoby pozbawione prawa prowadzenia działalności gospodarczej (w postępowaniu upadłościowym)5. Dłużnicy alimentacyjniPodmioty te mogą być wpisane do rejestru po spełnieniu określonych w ustawie warunków
Formularz KRS D2 'Wniosek o zmianę danych wierzyciela w rejestrze dłużników niewypłacalnych'
W sytuacji, w której wierzyciel dłużnika zmienił się (np. z uwagi na przekształcenie podmiotu lub cesję wierzytelności), albo zmianie uległy jego dane (np. siedziba lub firma) konieczne jest dokonanie odpowiedniego wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych KRS.
Formularz KRS Z5 'Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia'
Jeśli w toku działalności spółdzielni nastąpią zmiany dotyczące jej funkcjonowania (np. zmiana nazwy, zmiana składu osobowego organów, czy zmiana siedziby lub adresu) konieczne jest uwzględnienie tego w KRS. Brak wpisu o zmianie może utrudnić obrót gospodarczy (np, nowe osoby upoważnione do reprezentowania spółdzielni nie będą mogły udowodnić umocowania).W przypadku niektórych zmian konieczne będą dodatkowe załączniki.
Formularz KRS W1 'Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa'
Spółki osobowe (m.in. sp. jawna, partnerska, komandytowa) do powstania wymagają wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS. Wniosek zobowiązani są złożyć wspólnicy (komplementariusze w spółce komandytowej), lub zarząd (w przypadku spółki partnerskiej). Wpisanie spółki do rejestru może nastąpić jedynie po spełnieniu wszystkich warunków ku temu niezbędnych (m.in. wniesieniu opłaty, załączeniu umowy spółki i niezbędnych oświadczeń).
Formularz KRS W2 'Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo-akcyjna'
Spółka komandytowo akcyjna jest jedną ze spółek osobowych uregulowanych w kodeksie spółek handlowych. Do swojego powstania, (w odróżnieniu od spółek kapitałowych) wymaga rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS. Rejestracji dokonują założyciele (czyli wspólnicy podpisujący status - w tym wszyscy komplementariusze)- we wniosku wskazując m.in. wysokość kapitału zakładowego i stopień jego pokrycia (minimalny kapitał zakładowy wynosi 50.000 zł).
Formularz KRS W3 'Wniosek o rejestrację podmiotu- spółka z o.o.'
Spółka z o.o. jest najpopularniejszą spółką w Polsce- głównie z uwagi na duże bezpieczeństwo wspólników spółki (nie ponoszą odpowiedzialności za jej zobowiązania). Obecnie atutetm jest również bardzo niski pułap minimalnego kapitału zakładowego (5.000 zł). Rejestracja spółki z o.o. (dokonywana przez Zarząd lub pełnomocnika Zgromadzenia wspólników) nadaje jej osobowość prawną, do tej pory (od podpisania umowy spółki) funkcjonuje jako spółka z o.o. w organizacji (ułomna osoba prawna). Do wniosku należy dołączyć m.in. umowę spółki i oświadczenie członków zarządu o wniesieniu kapitału zakładowego.
Formularz KRS W4 'Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka akcyjna'
Rejestracja spółki akcyjnej nadaje jej osobowość prawną, do momentu rejestracji (a od zawiązania spółki akcyjnej) działa ona jako spółka akcyjna w organizacji (ułomna osoba prawna). Spółka akcyjna najpełniej chroni jej uczestników (zarówno akcjonariuszy jak i członków zarządu) przed odpowiedzialnością za jej długi. Konstrukcja Spółki akcyjnej przeznaczona jest dla większych przedsięwzięć a jej finanse podlegają skrupulatnej kontroli. Minimalny kapitał zakładowy wynosi 100.000 zł.
Formularz KRS W5 'Wniosek o rejestrację podmiotu- Spółdzielnia'
Spółdzielnie podobnie jak spółki prawa handlowego figurują w rejestrze przedsiębiorców KRS. Wpis spółki w rejestrze ma charakter konstututywny (stanowiący) i dopiero od zarejestrowania spółki posiada ona osobowość prawną (do tego czasu za zobowiązania zaciągnięte w jej interesie solidarną odpowiedzialność ponoszą osoby działające w jej imieniu).
Formularz KRS W9 ' Wiosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa podejmująca działalność gospodarczą'
Stowarzyszenia i fundacje co do zasady nie podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS (właściwy dla nich jest "rejestr stowarzyszeń"). Jednakże jeśli oprócz działalności statutowej organizacja taka ma prowadzić również działalnośc gospodarczą, potrzebny jest odpowiedni wpis. Wniosek może zostać złożony zarówno przy rejestracji organizacji jak i w czasie późniejszym jeśli działalności zostanie rozpoczęta dopiero po czasie.
Formularz KRS W20 'Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa'
Stowarzyszenia rejestrowe (zwykłe nie podlegają żadnej rejestracji) fundacje i inne organizacje społeczne lub zawodowe podlegają obowiązkowemu wpisowi do KRS do (nazwanego w skrócie) rejestru stowarzyszeń. W przypadku jednostek posiadających osobowość prawną - jest to moment nadania im tej osobowości (tak samo ma to miejsce w przypadku nadania tzw. ułomnej osobowości prawnej). Jeśli oganizacja prowadzić będzie oprócz działalności statutowej również działalność gospodarczą konieczny będzie również wpis do rejestru przedsiębiorców KRS
Formularz KRS D3 'Wniosek o wykreślenie dłużnika z pozycji rejestru dłużników niewypłacalnych'
Wykreślenie osoby wpisanej do rejestru dłużników niewypłacalnych może nastąpić w sytuacji:1) uchylenia lub zmiany postanowienia, na którego podstawie wpisy były dokonane (z urzędu)2) uchylenia orzeczenia o ogłoszeniu upadłości (z urzędu);3) upływu 10 lat od dokonania wpisu (z urzędu), jeżeli natomiast w orzeczeniu sądu prowadzącego postępowanie upadłościowe został oznaczony krótszy termin zakazu, wykreślenie może nastąpić na wniosek dłużnika po upływie tego terminu;4) istnieje możliwość wykreślenia wpisu z rejestru dłużników niewypłacalnych na wniosek osoby wpisanej do rejestru dłużników niewypłacalnych, gdy tytuł wykonawczy (np. wyrok sądowy opatrzony klauzulą wykonalności), który stanowił podstawę wpisu, został prawomocnym orzeczeniem sądu pozbawiony wykonalności.
Formularz KRS W21 'Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń- organizacja pożytku publicznego'
Formularza W21 używa się w sytuacji, w której organizacja pragnąca uzyskać status organizacji pożytku publicznego nie ma innej podstawy do wpisania się do rejestru stworzyszeń (nie podlega wpisowi do tego rejestru).
Formularz KRS Z20 'Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa'
Formularz stosowany w przypadku zmiany danych (takich jak nazwa, skład organów, siedziba) podmiotów zarejestrowanyych w rejestrze stowarzyszeń. Ujawnienie zmiany w KRS jest niezbędne dla prawidłowego działania jednostki organizacyjnej- pozwala na zachowanie bezpieczeństwa obrotu.
Formularz KRS-W-OPP 'Załącznik do wniosku o wpis do rejestru stworzyszeń - Organizacja pożytku publicznego'
Podmiot podlegający wpisowi do rejestru stowarzyszeń- czesto może być równiez uznany za organizację pożytku publicznego (m.in. mogą ubiegać się o przekazanie 1% podatku)- muszą to jednak ujawnić w rejestrze. Zakres działalności społecznie pożytecznej zostaje wykazany na formularzu KRS W- OPP.
Formularz KRS WB 'Wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców'
Formularz WBskładany jest wraz z wnioskiem o rejestrację spółki jawnej lub komandytowo akcyjnej- zawiera listę wspólników tych spółek- na dzień rejestracji. Jeśli liczba wspólników jest większa niż 3 osoby- konieczne jest złożenie kolejnych załączników.
Formularz KRS WC 'Wspólnicy spółki komandytowej - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców'
Formularz KRSWC jest załącznikiem do wniosku o rejestrację spółki komandytowej- stanowi listę zarówno komplementariuszy jak i komandytariuszy spółki. Jeśli liczba wspólników przekracza liczbę wolnych pól formularza- konieczne jest sięgnięcie po kolejne egzemplarze druku.
Formularz KRS WD 'Partnerzy - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców'
Formularz KRSWDstanowi załącznik do formularza wniosku o rejestrację spółki partnerskiej -zawiera listę partnerów na dzień rejestracji spółki. W formularzu należy oprócz danych osobowych, wskazać, czy partner znajduje się w związku małżeńskim oraz czy przyjął na siebie rozszerzoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki.
Formularz KRS WD 'Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców'
Formularz stanowi załącznik do wniosku o rejestrację spółki z o.o.- zawiera listę wspólników, którzy posiadają więcej niż 5% udziałów wspólce. Wspólnicy o mniejszej ilości udziałów nie podlegają wpisowi do rejestru.
Formularz KRS WK 'Organy spółki / wspólnicy lub osoby uprawnione do reprezentowania'
Formularz wykorzystywany jest przy rejestracji wszelkich jednostek organiazacyjnych w krajowym rejestrze sądowym - zarówno w rejestrze przedsiębiorców jak i stowarzyszeń. Formularz jest załącznikiem do wnioków o rejestrację lub zmianę danych o podmiocie w rejestrze. Utrzymywanie aktualnych danych o osobach reprezentujących spółkę jest niezbędne dla pewności obrotu- w innym wypadku osoba działająca aktualnie w imieniu spółki nie jest w stanie wykazać umocowania.
Formularz KRS X2 'Wniosek o wykreślenie z KRS'
Każdy podmiot wpisany do rejestru sądowego- po zaprzestaniu swojego bytu prawnego powinien być wykreślony. Dzieje się tak zarówno w wyniku rozwiązania spółki na mocy woli wspólników, jak i po przeprowadzeniu likwidacji, czy np. połączeniu z innym podmiotem. Po wykreśleniu z rejestru KRS ustaje byt danej jednostki organizacyjnej.
Formularz KRS X1 'Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców - fundacje i stowarzyszenia'
Fundacje i stowarzyszenia (a także inne podmioty wpisane w rejestrze stowarzyszeń) po zaprzestaniu działalności gospodarczej- powinny dokonać wykreślenia z rejestru przedsiębiorców KRS.Co ważne- niniejszy formularz wykorzystywany jest jedynie przy "cząstkowym wykreśleniu" podmiotu - jedynie z rejestru przedsiębiorców, podczas gdy nadal wykonuje on działalność statutową i w tym zakresie nie podlega wykreśleniu.
Formularz KRS Z61 'Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - zawieszenie/wznowienie wykonywania działalności gospodarczej'
Nie tylko osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na własny rachunek może dokonać zawieszenia działalności gospodarczej. Uprawnienie takie przysługuje również podmiotom zarejestrowanym w KRS (w rejestrze przedsiębiorców). W tym celu muszą dokonać odpowiedniego wpisu na druku Z61 wraz załącznikami.
Formularz KRS ZE 'Zmiana - wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców'
Jeśli w toku działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zmieni się skład osobowy wspólników konieczne jest złożenie formularza Z3 wraz z załącznikiem ZE. Ten ostatni zawiera listę nowych wspólników spółki- przy czym, dotyczy to jedynie wspólników posiadających ponad 5% udziałów. Wspólnicy o mniejszej ilości udziałów nie są ujawniani w rejestrzes
Formularz KRS ZK 'Zmiana - organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki - załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym'
Jeśli zmianie ulegnie skład osobowy organów spółki (zarząd, rada nadzorcza, komisja rewizyjna) lub osoby uprawnione do reprezentowania spółki- wspólnicy sp. jawnej, komplementariusze czy partnerzy- konieczne jest odnotowanie tego w rejestrze spółki. Formularz ZK składa się wraz z wnioskiem o zmianę danych odpowiadającym typowi spółki.Osoba nieujawniona w rejestrze nie może w łatwy sposób wykazać swojego umocowania. Do wniosku o zmianę organu należy dołączyć m.in. odpowiednią uchwałę wspólników lub walnego zgromadzenia, czy zgromadzenia wspólników.
Formularz KRS ZF 'Zmiana - akcjonariusz spółki akcyjnej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców'
Formularz KRS ZF jest załącznikiem do druku Z5 dotyczącego zmian w rejestrze spółki akcyjnej. Formularz ZF dotyczy zmian personalnych w zakresie akcjonariatu uwzględnianego w rejestrze- czyli jedynego akcjonariusza. Składa się go w sytuacji, w której zmieniła się osoba (podmiot) posiadająca 100% akcji, lub gdy ktoś nabył całość akcji w późniejszym czasie.
Formularz KRS ZB 'Zmiana - wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców'
Formularz stanowi załącznik do druku Z1 lub Z2 czyli wniosku o zmianę danych dotyczących podmiotu wpisanego do Krajowego rejestru sądowego. Załącznik dotyczy zmian w zakresie :- wspólników spółki jawnej- komplementariuszy spółki komandytowo akcyjnej
Formularz WL Prokurenci - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
Prokurent (specjalny rodzaj pełnomocnika) musi być ujawniony w rejestrze przedsiębiorców (odpis krs spółki pozwala mu wykazać swoje umocowanie- nie potrzebuje odpisu pełnomocnictwa). Formularz stanowi załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu (a nie np. przy późniejszym powołaniu prokurenta/pełnomocnika).Formularz wykorzystywany jest również w oznaczaniu pełnomocników spółdzielni oraz organów stowarzyszeń i fundacji (nie mogą ustanowić prokury- ta dotyczy bowiem jedynie przedsiębiorców).
Formularz WM 'Przedmiot działalności - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców'
Każdy podmiot podlegający wpisowi do rejestru przedsiębierców KRS musi określić przedmiot swojej działalności gospodarczej zgodnie z PKD (Polską Klasyfikacją Działalności). Brak oznaczenia będzie uznany z błąd formalny.Formularz WMjest załącznikiem do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze.
Formularz ZL 'Zmiana - prokurenci - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców'
Jeśli w trakcie funkcjonowania spółki postanowi się:- powołąć prokurenta- odwołać prokurenta- zmienić osobę prokurentanależy to odnotować w rejestrze przedsiębiorców. Formularz ZL jest załącznikiem do wniosku o zmianę danych odpowiedniego podmiotu.
Formularze w postępowaniu cywilnym
Formularz SP 'Sprzeciw od nakazu zapłaty lub wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu w postępowaniu nakazowym'
Jeśli przeciwko pozwanemu wydano nakaz zapłaty (w postępowaniu upominawczym lub nakazowym) lub wyrok zaoczny ewentualny sprzeciw (przy nakazie zapłaty w postępowaniu upominawczym lub wyroku zaocznym) lub zarzuty (od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym) musi zlożyć na formularzu SP- jeśli sprawa rozpoznawana jest jednocześnie w postępowaniu uproszczonym.
Formularz P 'Pozew'
W postępowaniu uproszczonym (w sprawach o zapłatę o wartości przedmiotu sporu poniżej 10.000 zł lub o zapłatę czynszu najmu lokalu mieszkalnego niezależnie od kwoty) - pozew musi być wniesiony na urzędowym formularzu. Wniesienie pozwu w innej formie jest brakiem formalnym wymagającym uzupełnienia w terminie wskazanym przez sąd.
Formularz OP 'odpowiedź na pozew'
Druk wykorzystywany w postępowaniu uproszczonym, pozwany chcąc złożyć odpowiedź na pozew musi skorzystać z niniejszego formularza- złożenie pisma w innej formie jest brakiem formalnym- który musi być uzupełniony w terminie wskazanym przez sąd.
Formularz WD 'Wnioski dowodowe'
Jeśli na podstawowym formularzu (pozwu lub sprzeciwu/zarzutów) strona nie zdoła zamieścić wszystkich wniosków dowodowych- te, których nie udało się wymienić powinna zamieścić na formularzu WD. W toku postępowania nie jest to konieczne (wniosek dowodowy może być złożony w zwykłej formie pisemnej).
Formularz PW 'Pozew wzajemny'
Powództwo wzajemne jest dopuszczalne, jeżeli roszczenie wzajemne jest w związku z roszczeniem powoda lub nadaje się do potrącenia. Powództwo wzajemne można wytoczyć bądź w odpowiedzi na pozew, bądź oddzielnie, nie później jednak niż na pierwszej rozprawie, albo w sprzeciwie od wyroku zaocznego.
Formularz DS 'Dane uzupełniające stron lub pełnomocników'
Jeśli w postępowaniu uproszczony w pierwszym piśmie strony (pozew lub zarzuty/sprzeciw) w podstawowym formularzu nie uda się (z braku miejsca) wymienić wszystkich osób (podmiotów) występujących w postępowaniu- należy zastosować formularz DS.
Formularz oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym
Osoba, która ze względu na niskie dochody nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania cywilnego (m.in. wpisu od pozwu lub wniosku) musi złożyć oświadczenie o stanie majątkowym i źródłach dochodu na niniejszym formularzu. Za złożenie nieprawdziwego oświadczenia grozi grzywna.
Formularz oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego
Osoba, której nie stać na opłacenie pomocy prawnej (pełnomocnika profesjonalnego- adwokata lub radcy prawnego) - może wystąpić o jego ustanowienie z urzędu- przerzucając koszty wynagrodzenia pełnomocnika na Skarb Państwa. Aby uzyskać prawo do pełnomocnika z urzędu należy złożyć oświadczenie o stanie rodzinnym i dochodach na niniejszym formularzu. Złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą grozi grzywną. Aby uzyskać prawo do pełnomocnika z urzędu nie trzeba być zwolnionym od kosztów sądowych - należy jedynie wykazać, że nie stać nas na opłacenie pełnomocnika.
Formularze wieczystoksięgowe
Formularz KW WPIS 'Wniosek o wpis w księdze wieczystej'
Chcąc dokonać wpisu w księdze wieczystej nieruchomości (lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu spółdzielczego) musimy skorzystać z formularza KW WPIS (w innym wypadku zostanie on zwrócony). Formularz ma zastosowanie m.in. w przypadku wpisania nowego właściciela czy wpisu hipoteki- jak również ich wykreślenia (w postępowaniu wieczystoksięgowym wykreślenie również jest wpisem).
Formularz KW ZAL 'Wniosek o założenie księgi wieczystej'
Nowo powstałe nieruchomości (np. powstałe w wyniku podziału większej, lub wyodrębnienia własności lokalu) wymagają założenia księgi wieczystej. Zazwyczaj dokonuje tego notariusz (jeśli powstanie wynika z umowy)- często jednak musimy zrobić to samodzielnie. W przypadku przeniesienia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu również również konieczne jest założenie księgi wieczystej.
Formularz KW-ODPIS-AKT 'Wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej'
W aktach księgi wieczystej spoczywają dokumentu na podstawie, których dokonywano w niej wpisów (m.in. o prawie własności, hipotece, służebnościach). Chcąc kwestionować zasadność wpisów częstokroć należy oprzeć się właśnie na tych dokumentach- inaczej niż w przypadku zwykłego postępowania cywilnego, w przypadku ksiąg wieczystych wniosek o wydanie odpisu takiego dokumentu musi być złożony na urzędowym formularzu.
Formularz KW OZN 'Oznaczenie działki ewidencyjnej'
Formularz KW OZN stanowi załącznik do formularza KW ZAL (wniosek o założenie księgi wieczystej). Formularz należy złożyć w sytuacji, w której na formularzu podstawowym nie udało się zmieścić całego oznaczenia nieruchomości (oznaczenia map ewidencyjnych, nr działek). Dotyczy to głównie sytuacji, w których nieruchomość dla której zakłada się księgę składa się z wielu działek ewidencyjnych (np. w sytuacji utworzenia jednej nieruchomości z połączenia kilku).
Formularz KW ZAD 'Żądanie wpisu w księdze wieczystej'
Formularz KW ZAD stanowi załącznik do formularzy KW WPIS (wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej) i KW ZAL (wniosek o założenie księgi wieczystej) stosuje się go w sytuacji kiedy nie udało się zmieścić na formularzu podstawowym wszystkich żądań wniosku np. w sytuacji wpisania wielu współwłaścicieli nieruchomości (np. po przeprowadzeniu postępowania spadkowego).
Formularz KW PP 'Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy'
Formularz KWPP stanowi załącznik do formularzy KWWPIS(wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej) lub KWZAL (wniosek o założenie księgi wieczystej). Formularz stosowany jest w sytuacji, w której nie udało się w podstawowym formularzu zamieścić danych wszystkich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych.
Formularz KW WU 'Wnioskodawcy i uczestnicy postępowania'
Formularz KW WU stanowi załącznik do formularzy KW ZAL(wniosek o założenie księgi wieczystej) lub KW WPIS (wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej). Formularz ma zastosowanie w sytuacji, w której w pierwotnym wniosku nie udało się zamieścić danych wszystkich uczestników postępowania lub wnioskodawców (np. w ramach regulowania własności nieruchomości po postępowaniu spadkowym- przy dużej liczbie spadkobierców).
Formularz KW ODPIS 'Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej'
Formularz KWODPIS składany jest w dowolnym sądzie rejonowym prowadzącym księgi wieczyste, w celu uzyskania odpisu z księgi wieczystej dowolnej nieruchomości. Jest to jednak możliwe jedynie wtedy jeśli dana księga wieczysta została już przeniesiona do system elektronicznego (nie każdy sąd rejonowy w Polsce przeszedł już tę procedurę). Za pomocą formularza można uzyskać odpis aktualny (z danym na dzień wydania odpisu) lub zupełny (z całą historię obrotu daną nieruchomością) a także zaświadczenie o tym, że dana księga wieczysta została zamknięta.Odpis otrzymujemy co do zasady "od ręki".
Formularz KW-WGLAD 'Wniosek o wgląd lub wydruk z księgi wieczystej'
Dla każdej księgi wieczystej prowadzone są akta, w których znajdują się wszystkie dokumenty związane z dokonanymi w niej wpisami. W sytuacji, w której na wpis do księgi wieczystej czeka się nawet kilka miesięcy warto akta zweryfikować- z uwagi na to, że odpis którym dysponujemy może być de facto nieaktualny (wnioski o wpis są jeszcze nieuwzględnione). Aby uzyskać wgląd do akt, należy uprawdopodobnić swój interes prawny (np. poprzez wykazanie że jest się właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym, okazując umowę przedwstępną nabycia, czy upoważnienie od właściciela).Wniosek o wydruk dotyczy niewyemigrowanych ksiąg wieczystych (kiedy księgi nie znajdują się w systemie elektronicznym).
Praca
CV (typ funkcjonalny)
CV funkcjonalne charakteryzuje się brakiem chronologii, a głównym jego założeniem jest przedstawienie kwalifikacji, umiejętności oraz zdobytego doświadczenia jako cennych informacji wskazujących na optymalne wykonywanie swojej przyszłej pracy. W tym typie CV zwraca się uwagę na posiadane kompetencje, a nie tempo ich zdobywania.
Oświadczenie pracownika o wyrażeniu zgody na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia
Aby pracodawca mógł dokonać potrąceń musi uzyskać pisemną zgodę pracownika. Pracownik w pisemnej deklaracji powinien wskazać wysokość kwot, które mogą być potrącane. Chodzi tu np. o sytuacje związane z udzieleniem pracownikowi pożyczki- raty mogą być w takiej sytuacji potrącone bezpośrednio z wynagrodzenia. Zapewnia to pracodawcy terminowość i pewność zapłaty raty.
Zawiadomienie o wypadku przy pracy
Obowiązek zgłoszenia wypadku przy pracy ma każdy pracownik, który zauważył takie zdarzenie w zakładzie pracy. Zgłoszenie wypadku powinno być dokonane w formie pisemnej.
Informacja o przyznaniu pracownikowi nagrody
Pracodawca ma prawo nagrodzenia pracownika, który przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczynia się szczególnie do wykonywania zadań zakładu.
Oświadczenie pracownika o wyrażeniu zgody na dokonywanie wypłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy
Zasadą jest, że pracownik otrzymuje wypłatę „do ręki”. Pracodawca może wypłacać pracownikom pensję w formie bezgotówkowej czyli na konto. Jednak musi w tym celu uzyskać zgodę pracownika. Zgoda pracownika wymaga formy pisemnej.
Świadectwo pracy
W sytuacji wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę, pracodawca ma obowiązek niezwłocznego wydania świadectwo pracy. Jest to dokument potwierdzający zatrudnienie, stanowiący niezbędne źródło wiedzy o dotychczasowej sytuacji zawodowej dla przyszłego pracodawcy.
Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego ojcu dziecka
Pracownik – ojciec ma prawo do części urlopu macierzyńskiego, kiedy matka dziecka zrezygnowała z części urlopu macierzyńskiego. Pracownica ma bowiem prawo po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni urlopu zrezygnować z urlopu. Pozostałą niewykorzystaną cześć może wykorzystać pracownik – ojciec. Musi w związku z tym złożyć wniosek o udzielenie mu urlopu macierzyńskiego.
Wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy
Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może wprowadzić indywidualny rozkład czasu pracy, pamiętając jednak o tym, iż nie może naruszać przepisów o czasie pracy. Przepisy nie wymagają od pracownika, aby uzasadniał swój wniosek dotyczący indywidualnego rozkładu czasu pracy.
List motywacyjny
List motywacyjny dokument składany przez kandydata na miejsce pracy. Wymagany jest przez większość pracodawców jako warunek przyjęcia do procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy. Jest uzupełnieniem życiorysu zawodowego i daje pracodawcy bardziej szczegółowy opis sylwetki zawodowej aplikującego.
Wniosek o skrócenie urlopu macierzyńskiego
Pracownica może zrezygnować z części urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni tego urlopu.Aby wrócić do pracy musi najpóźniej na siedem dni przed przystąpieniem do pracy złożyć pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego.W przypadku, kiedy kobieta rezygnuje z części przysługującego jej urlopu, pozostałą część urlopu może wykorzystać ojciec dziecka.
Wniosek o urlop bezpłatny
Na pisemny wniosek pracownika, pracodawca może mu udzielić bezpłatnego urlopu. Pracownik (zgodnie z nazwą) nie otrzymuje za ten czas wynagrodzenia- nadal jednak jest ubezpieczony, okres urlopu nie wlicza się do stażu pracy.
Wniosek o urlop okolicznościowy
Pracodawca udziela urlopów okolicznościowych w związku z ważnymi wydarzeniami rodzinnymi i osobistymi pracownika. Pracodawca nie może odmówić pracownikom określonych dni wolnych. Pracownik musi wcześniej wystąpić z wnioskiem o udzielenie urlopu okolicznościowego. Urlop okolicznościowy nie konsumuje urlopu wypoczynkowego.
Wniosek o urlop wychowawczy
Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia.Wymagany sześciomiesięczny okres zatrudnienia nie musi przypadać przed urodzeniem dziecka. Do tego okresu wlicza się:poprzednie okresy zatrudnienia,okres urlopu macierzyńskiego,okres nieświadczenia pracy z powodu choroby, okresy zaliczane do stażu pracy na podstawie przepisów szczególnych.
Wniosek o urlop wypoczynkowy
Wniosek urlopowy musi być złożony na piśmie. Kodeks pracy nie zawiera szczegółowych uregulowań dotyczących tej formy, w szczególności zapisów, że wniosek musi być składany w wersji papierowej co znaczy, że wniosek urlopowy może być złożony również np. drogą e-mailową.
CV- chronologiczne
W CV chronologicznym dane umieszczane są w porządku czasowym. Istotne w tym typie życiorysu zawodowego są daty. Zazwyczaj korzysta się z wersji chronologicznie odwróconej, tj. najpierw umieszczone jest najbardziej aktualne dane (wykształcenie/doświadczenie zawodowe), a dopiero w następnej kolejności wcześniej uzyskane kwalifikacje.
Oświadczenie o odwołaniu pracownika z urlopu
Odwołanie jest możliwe tylko wtedy, gdy konieczna jest obecność pracownika ze względu na ważne okoliczności, których nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem urlopu. Pracodawca jest zobowiązany pokryć koszty, jakie pracownik poniósł w związku z odwołaniem go z urlopu.
Oświadczenie o rezygnacji z urlopu wychowawczego
Pracownik, już po rozpoczęciu urlopu pracownik może zrezygnować z urlopu. Do rezygnacji z urlopu wychowawczego może dojść w każdym czasie - za zgodą pracodawcy, po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy - najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.
Wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy
Wniosek o obniżenie etatu (nie niższego niż połowa wymiaru czasu pracy) może złożyć pracownik, który jest uprawniony do urlopu wychowawczego. W przypadku złożenia takiego wniosku pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać z pracownikiem umowy o pracę.
Wniosek o udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych
W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracownik może zwrócić się do pracodawcy z pisemnym wnioskiem o udzielenie mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy.
Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego
Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.W przypadku, kiedy pracownica przyjęła na wychowanie dziecko jako rodzina zastępcza lub wychowuje dziecko adoptowane, przysługuje jej urlop w wymiarze 20 tygodni. Nie dotyczy to rodziny zastępczej wykonującej zadania pogotowia rodzinnego.Urlop macierzyński nie wymaga co do zasady złożenia wniosku- rozpoczyna się automatycznie z dniem porodu. Jeśli jednak pracownica chce wykorzystać częśc urlopu przed porodem- musi złożyć wniosek.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (ZUS Rp-7) jest dokumentem, o wystawienie którego pracownicy występują bardzo często. Druk Rp-7 jest bowiem podstawowym dokumentem potwierdzającym wysokość zarobków w trakcie zatrudnienia. Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia może wystąpić osoba aktualnie zatrudniona oraz były pracownik
Wniosek o zastosowanie systemu skróconego tygodnia pracy
Z inicjatywą skróconego tygodnia pracy może wystąpić tylko pracownik. Składa on pracodawcy wniosek o zastosowanie systemu skróconego tygodnia pracy. Wniosek powinien zostać złożony na piśmie. Pracownik powinien wskazać, w jakie dni tygodnia i przez ile godzin na dobę chce świadczyć pracę.
Wniosek o zastosowanie wobec pracownika systemu czasu pracy weekendowej
Wniosek składany przez pracownika, który chce swoją pracę świadczyć w systemie pracy weekendowej, czyli tylko wyłącznie w piątki, soboty i święta. Jest to typ czasu pracy najczęściej spotykanu w handlu (galerie handlowe, supermarkety).
Wniosek o zwolnienie na opiekę nad dzieckiem
Pracownikowi przysługują dwa dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem, jeśli dziecko jest w wieku do 14 lat. Zwolnienie udzielane jest pracownikowi na jego wniosek. Pracownik nie musi uzasadniać pracodawcy przyczyn swojej decyzji. Nie ma potrzeby udowodnienia, że dziecko potrzebuje aktualnie opieki.
Wniosek o zwolnienie na poszukiwanie pracy
W związku z wypowiedzeniem przez pracodawcę stosunku pracy pracownik może złożyć wniosek o udzielenie zwolnienia na poszukiwanie pracy. Liczba dni wolnych na poszukiwanie pracy nie jest jednakowa dla wszystkich pracowników. Liczba zależy od długości trwania okresu wypowiedzenia.
Wniosek o zwrot kosztów związanych z odwołaniem z urlopu
Pracodawca, który odwołuje pracownika z urlopu musi liczyć się z konsekwencjami finansowymi. Pracownik odwołany z urlopu ma prawo do zwrotu kosztów poniesionych w związku z odwołaniem z urlopu. Koszty te muszą być bezpośrednio związane z odwołaniem.
Polecenie wykonywania pracy po godzinach
Pracodawca tylko w wyjątkowych sytuacjach może zarządzić pracę w godzinach nadliczbowych. Zlecając pracę nadliczbową pracodawca musi to uczynić wyraźnie i zrozumiale dla pracownika. Podporządkowanie się poleceniu pracodawcy co do wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych jest obowiązkiem pracownika.
Formularze PIT
PIT O
PIT/O jest załącznikiem do zeznań: PIT-28, PIT-36 i PIT-37. Jest przeznaczony dla podatników korzystających z odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych. Załącznik PIT/O należy wypełnić i złożyć równocześnie z zeznaniem, czyli do końca kwietnia następnego roku podatkowego. W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków, składa się wspólny załącznik PIT/O. Jeżeli małżonkowie rozliczają się indywidualnie i każdy z nich korzysta z odliczeń, załącznik PIT/O wypełnia i dołącza do swojego zeznania każdy z małżonków.
PIT 11
Przygotowuje ją i przesyła podatnikowi (oraz naczelnikowi US) płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. W przypadku, gdy w trakcie roku podatkowego ustał obowiązek poboru zaliczki przez płatników, o których mowa w art. 39 ust.1 ustawy o PIT- wterminie 14 dni od złożenia pisemnego wniosku przez podatnika. Aw przypadku zaprzestania działalności przez płatników, o których mowa w art.41 ust.1 ustawy o PIT -przed końcem lutego roku następującego po roku podatkowym - do dnia zaprzestania tej działalności. Właściwy jest tu naczelnik urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art.3 ust.2a ustawy o PIT, urząd skarbowy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.
PIT 12
Oświadczenie dla celów dokonywania rocznego podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym. Składają je podatnicy, którzy chcą aby zeznanie roczne przygotował i złożył za nich płatnik (np. pracodawca).Do złożenia oświadczenia są uprawnieni: - pracownicy, - osoby otrzymujące świadczenie integracyjne i motywacyjną premię integracyjną, - tymczasowo aresztowani lub skazani, - osoby otrzymujące stypendium, - osoby otrzymujące emerytury i renty z zagranicy za pośrednictwem płatnika - członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną.
PIT 2
Pracownik wskazuje tu pracodawcę właściwego do zmniejszania miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej. Jednocześnie pracownik oświadcza, że: 1) nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika, 2) nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, 3) nie otrzymuje świadczeń pieniężnych od organu zatrudnienia lub od biura terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 4) nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podstawie art. 44 ust.3 ustawy o PIT, tj. dochodów: a) z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 ustawy o PIT, b) z najmu lub dzierżawy. Oświadczenie PIT-2 należy złożyć płatnikowi przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym. Oświadczenia nie składa się, jeżeli stan faktyczny wynikający z oświadczenia złożonego w latach poprzednich nie uległ zmianie. Jeżeli podatnik powiadomi zakład pracy o zmianie stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia, zakład pracy nie zmniejsza zaliczki w wyżej określony sposób.
PIT 2A
Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Druk przeznaczony jest dla: - osoby otrzymującej rentę lub emeryturę z zagranicy, - osoby otrzymującej stypendium, - osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej, otrzymującej należności za pracę, - osoby otrzymującej świadczenie integracyjne. Osoby te mogą tu wskazać płatnika właściwego do zmniejszania miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej. Osoby te oświadczają, iż nie osiągają równocześnie innych dochodów, z wyjątkiem określonych w art.30-30c oraz art.30e ustawy o PIT.Oświadczenie PIT-2A należy złożyć płatnikowi przed pierwszą wypłatą należności w roku podatkowym lub przed upływem miesiąca, w którym podatnik zaczął osiągać takie dochody.
PIT 2C
Oświadczenie osoby otrzymującej stypendium, o którym mowa w art. 21 ust.1 pkt 40b ustawy o PIT. Należy je złożyć płatnikowi przed pierwszą wypłatą świadczenia w roku podatkowym. Podatnik oświadcza tu, iż oprócz stypendium wypłaconego przez płatnika nie uzyskuje równocześnie innych dochodów podlegających opodatkowaniu, z wyjątkiem renty rodzinnej oraz dochodów określonych w art.29-30b i art.30e ustawy o PIT.
PIT 2K
Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Składają go (razem z zeznaniem rocznym) podatnicy PIT rozliczający ulgę odsetkową.
PIT 3
PIT-3 - Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.Podatnik wskazuje tu płatnika (organ rentowy) jako właściwego do zmniejszania miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej. Jednocześnie podatnik oświadcza, że w okresie otrzymywania zasiłku: 1) nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika, 2) nie osiąga innych dochodów poza dochodami uzyskiwanymi we wskazanym zakładzie pracy, w którym ubezpieczenie z tytułu zatrudnienia jest podstawą powstania prawa do zasiłku, 3) wyżej podany zakład pracy oblicza zaliczki na podatek dochodowy, zmniejszając je o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, 4) nie otrzymuje świadczeń pieniężnych od organu zatrudnienia lub od biura terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń. Oświadczenie należy złożyć przed pierwszą wypłatą zasiłku organowi rentowemu łącznie z dokumentacją uzasadniającą wypłatę zasiłków.
PIT 4R
PIT-4R- Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Składają ją płatnicy pobierający zaliczki od przedsiębiorców. PIT-4R składa się do naczelnika urzędu skarbowego wg miejsca zamieszkania lub siedziby płatnika. Albo wg miejsca prowadzenia działalności, jeżeli płatnik nie ma siedziby. PIT-4R składa się do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. W przypadku zaprzestania działalności przez płatników, o których mowa w art.31, 33–35, art.41 i 42e ustawy o PIT, przed tym terminem- do dnia zaprzestania tej działalności.A w przypadku płatnika, o którym mowa w art. 35a ustawy o PIT, który zaprzestał poboru zaliczek przed tym terminem – do dnia ustania obowiązku poboru tych zaliczek.
PIT-6 / PIT-6L
PIT-6 / PIT-6L - Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej.Składa ją podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy do urzędu skarbowego wg miejsca zamieszkania podatnika. Natomiast w przypadku rozpoczęcia prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej w ciągu roku podatkowego - w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności.
PIT-8AR
PIT-8AR - Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym.Składa ją płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. W przypadku zaprzestania działalności przez płatnika przed tym terminem - do dnia zaprzestania tej działalności.Składać ją należy do naczelnika urzędu skarbowego wg miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.
PIT 8C
PIT-8C - Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych. Wystawiają ją przedsiębiorcy wypłacający należności z tzw. innych źródeł oraz z kapitałów pieniężnych. PIT-8C trzeba przesłać do końca lutego roku następującego po roku podatkowym podatnikowi oraz naczelnikowi urzędu skarbowego wg miejsca zamieszkania podatnika. W przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a ustawy o PIT - naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.
PIT 8S
PIT-8S - Informacja o wysokości wypłaconego stypendium. Przygotowuje ją płatnik stypendiów, o których mowa w art. 21 ust.1 pkt 40b ustawy o PIT i przekazuje do końca lutego roku następującego po roku podatkowym podatnikowi (studentowi) i naczelnikowi urzędu skarbowego wg miejsca zamieszkania podatnika.
PIT 14
PIT-14 – Informacja o:- Wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego- Wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowejInformację tę przygotowuje spółdzielnia mieszkaniowa albo bank prowadzący kasę mieszkaniową i składa do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym do urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania podatnika.
PIT 16
PIT-16 – Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Składa się go do dnia 20 stycznia roku podatkowego, od którego ma być zastosowane opodatkowanie w formie karty podatkowej. W przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności w ciągu roku podatkowego, wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem tej działalności.Składający: 1. Podatnik występujący z wnioskiem o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.2. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, wniosek o zastosowanieopodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników.Organ, do którego składa się wniosek:1. Wniosek składa się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca położenia zorganizowanego zakładu, wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej.2. Jeżeli podatnik nie dopełnił obowiązku zgłoszenia działalności do ewidencji lub gdy działalność jest wykonywana bez posiadania zorganizowanego zakładu - wniosek składa się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika lub siedziby spółki, a jeżeli nie można ustalić siedziby spółki - naczelnikowi urzędu skarbowegowłaściwemu według miejsca zamieszkania jednego ze wspólników.3. Jeżeli działalność jest prowadzona w kilku zorganizowanych zakładach na terenie objętym właściwością miejscową kilku naczelników urzędów skarbowych, wniosek składa się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca wskazanego przez podatnika jako siedziba jego działalności.
PIT 16a
PIT-16A - Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego.Składa ją osoba fizyczna osiągająca przychody objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym.Deklarację składa się w urzędzie, o którym mowa w art. 29 ust.3 i 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (…), tj: 1) według miejsca położenia zorganizowanego zakładu, wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej, 2) jeżeli podatnik nie dopełnił obowiązku zgłoszenia działalności do ewidencji lub gdy działalność jest wykonywana bez posiadania zorganizowanego zakładu, deklarację składa się w urzędzie według miejsca zamieszkania podatnika lub siedziby spółki, a jeżeli nie można ustalić siedziby spółki - w urzędzie według miejsca zamieszkania jednego ze wspólników.3) jeżeli działalność jest prowadzona w kilku zorganizowanych zakładach na terenie objętym właściwością miejscową kilku urzędów, właściwość ustala się według miejsca wskazanego przez podatnika jako siedziba działalności.
PIT 19A
PIT-19A - Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych miesiącach roku podatkowego.Deklarację składa osoba duchowna, osiągająca przychody z opłat otrzymywanych w związku z pełnieniem funkcji o charakterze duszpasterskim, objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osób duchownych. Musi to zrobić do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym do urzędu właściwego wg miejsca wykonywania funkcji o charakterze duszpasterskim.
PIT 23
PIT-23 - Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Deklaracja PIT 23 służy do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodu ze sprzedaży nieruchomości kupionych przed 1 stycznia 2007r, niezależnie od daty sprzedaży (chyba, że od nabycia minęło 5 lat – licząc do końca roku podatkowego, w którym upłynął ten termin lub nieruchomość była nabyta w spadku, darowiźnie, lub w drodze zamiany). Składa ją podatnik, który uzyskuje przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w art.10 ust.1 pkt 8 lit.a-c ustawy o PIT. Powinien to zrobić w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych do urzędu skarbowego wg miejsca zamieszkania podatnika. Podatek wynosi 10% od przychodu ze sprzedaży.
PIT 28
PIT-28 - Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.Zeznanie to składa do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym osoba fizyczna osiągająca przychody objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych do urzędu skarbowego wg miejsca zamieszkania podatnika.
PIT 28/A
PIT-28/A - Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, lub innych umów o podobnym charakterze. Składana jest tylko jako załącznik do PIT-28
PIT 28/B
PIT-28/B - Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie Spółki (Spółek) osób fizycznych. Składana jest tylko jako załącznik do PIT-28
PIT 36
PIT-36 - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym składane do 30 kwietnia następnego roku (m.in. działalność gospodarcza).Składane jest do 30 kwietnia następnego roku. Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy o PIT, i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:1) prowadzili:− pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przyzastosowaniu skali podatkowej,− działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniuskali podatkowej,2) uzyskali przychody:− z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnymcharakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach,− od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek,− ze źródeł przychodów położonych za granicą,− z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skalipodatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miałobowiązku odprowadzania zaliczek,3) korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o PIT (tzw. kredyt podatkowy),4) są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy o PIT,5) sporządzili remanent likwidacyjny w grudniu roku podatkowego,6) są obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci,7) obniżają dochód o straty z lat ubiegłych,8) wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30austawy o PIT, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika,9) wykazują należny podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30e ustawy o PIT.W przypadku podatników wnoszących o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków, jeden z powyższych warunków musi spełniać co najmniej jeden z małżonków.Formularz PIT-36 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swojedochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dlaosób samotnie wychowujących dzieci, w tym także dla osób mających miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska Państwie członkowskim UniiEuropejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego(tj. w Islandii, Norwegii lub Lichtensteinie) albo w Konfederacji Szwajcarskiej, któreprzychody wymienione art. 29 ust. 1 ustawy o PIT, opodatkowują na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT, tj. przy zastosowaniu skali podatkowej.
PIT 36L
PIT-36L - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy o PIT, czyli tzw. podatkiem liniowym. Formularz PIT-36L przeznaczony jest wyłącznie dla podatników rozliczających się indywidualnie. Składa się go do 30 kwietnia następnego roku.
PIT 37
PIT-37 - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym składane do 30 kwietnia następnego roku (m.in. dochody z pracy, zasiłków, stypendiów). PIT-37 jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy o PIT, i którzy w roku podatkowym:1) wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonychna terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadachprzy zastosowaniu skali podatkowej, tj. w szczególności z tytułu:- wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy(w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej,- emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),- świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,- należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innychspółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,- zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,- stypendiów,- przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktówmenedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych,działalności sportowej),- przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,- świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych ŚwiadczeńPracowniczych,- należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,- należności z umowy aktywizacyjnej,2) nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcjirolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,3) nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów dochodów małoletnich dzieci,4) nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.W przypadku podatników wnoszących o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków,powyższe warunki dotyczą obojga małżonków.Podatnicy, którzy nie spełniają wyżej wymienionych warunków, a ma do nich zastosowanieart. 45 ust. 1 ustawy o PIT, wypełniają zeznanie PIT-36.Formularz PIT-37 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swojedochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dlaosób samotnie wychowujących dzieci, w tym także dla osób mających miejsce zamieszkaniadla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UniiEuropejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego(tj. w Islandii, Norwegii lub Lichtensteinie) albo w Konfederacji Szwajcarskiej,które przychody wymienione art. 29 ust. 1 ustawy, opodatkowują na zasadach określonychw art. 27 ust. 1 ustawy, tj. przy zastosowaniu skali podatkowej.
PIT 38
PIT-38 - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym składane do 30 kwietnia następnego roku (dochody kapitałowe). PIT-38 jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu:1) odpłatnego zbycia:- papierów wartościowych,- pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),- pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,- udziałów w spółkach mających osobowość prawną;2) objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładóww spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lubjego zorganizowana część.
PIT 39
PIT-39 – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym składane do 30 kwietnia następnego roku (dochody ze sprzedaży nieruchomości nabytych lub wybudowanych po 31 grudnia 2008 r.).
PIT 40
PIT-40 - Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (rozliczenie przez płatnika). PIT-40 składają płatnicy miesięcznych zaliczek określeni w w art. 31, art. 33 lub art. 35 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7 ustawy o PIT, jeżeli otrzymali od podatnika przed 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym oświadczenie PIT-12.PIT-40 płatnik przekazuje do końca lutego po upływie roku podatkowego podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika - a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.
Inne podatki
PCC 3/A - załącznik do deklaracji PCC 3
Formularz PCC 3/A składany wraz z PCC 3 jeśli w podstawowym druku nie udało się zmieścić informacji o wszystkich podatnikach zobowiązanych do zapłaty podatku.
PCC 3 - deklaracja podatku od czynności cywilnoprawnych
Druk wypełniany przy zawieraniu wybranych umów cywilnoprawnych, pomiędzy osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej (np. w przypadku umowy sprzedaży, zamiany, pożyczki, spółki, dożywocia, działu spadku). Podatnik (zazwyczaj nabywca rzeczy lub prawa) ma obowiązek złożyć powyższą deklarację i zapłacić podatek w terminie 14 dni od daty dokonania czynności. Podatek nie jest należy jeśli jedną ze stron jest przedsiębiorca- podatnik VAT.
Druk SD- Z2 - zwolnienie od podatku od spadków i darowizn
Złożenie druku SD-Z2 jest warunkiem koniecznym uzyskania zupełnego zwolnienia od podatku od spadków i darowizn - dla osób z tzw. 0 grupy podatkowej. Druk składany jest do urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od daty powstania obowiązku podatkowego. Jeśli deklaracja nie zostanie złożona w terminie- zwolnienie przepada.
Formularz SD-3 - deklaracja podatkowa- podatek od spadków i darowizn
Wszyscy zobowiązani do zapłaty podatku od spadków i darowizn muszą rozliczyć się z urzędem za pomocą deklaracji SD3. Składa się ją w terminie 30 dni od daty powstania obowiązku podatkowego. Po złożeniu deklaracji, urząd skarbowy dokonuje kalkulacji i obliczenia należnego podatku.
Formularz SD-3A - załącznik do deklaracji SD 3
Formularz SD 3A jest załącznikiem do druku SD 3 (deklaracja podatkowa podatku od spadków i darowizn)- pozwala na wpisanie dodatkowych osób zobowiązanych do zapłacenia podatku (zamiast składania przez nie oddzielnych deklaracji).
Formularz VZM-1- Zwrot VAT za materiały budowlane
Wniosek VZM-1 składają osoby, które poniosły wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych wykorzystanych na cele budowy lub remontu lokalu (budynku) mieszkalnego. Ma on na celu uzyskanie zwrotu części VAT za te materiały, pod warunkiem, że przed 1 maja 2004 roku objęte były 7% stawką podatku VAT, a samo nabycie jest udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na nazwisko inwestora. Formularz nie jest drukiem urzędowym
Formularz VZM 1A - wykaz faktur (nieuwzględnianych przy uldze budowlanej
Formularz VZM-1A stanowi załącznik do druku VZM-1 , w którym wskazujemy faktury dokumentujące nabycie materiałów budowlanych, które są podstawą do uzyskania zwrotu części podatku VAT. Druk VZM-1A wypełniamy jeśli ww. materiałów nie rozliczaliśmy w ramach ulgi budowlanej w PIT
Formularz VZM 1B -wykaz faktur uwzględnianych przy uldze budowlanej PIT
Formularz VZM-1B stanowi załącznik do druku VZM-1 , w którym wskazujemy faktury dokumentujące nabycie materiałów budowlanych, które są podstawą do uzyskania zwrotu części podatku VAT. Druk VZM-1B wypełniamy jeśli ww. materiały wykorzystaliśmy w ramach ulgi budowlanej w PIT.
VZM- 1C - formularz opcjonalny zwrotu VAT za materiały budowlane
Formularz przyspieszający rozpoznanie wniosku. Zawiera wykaz materiałów budowlanyc uwzględnionych na fakturach - z przypisanymi oznaczeniami PKWiU (sprzedawca nie ma obowiązku ich uwzględniać na fakturze). Jeśli na fakturach brakuje oznaczeń PKWiU warto samemu wypełnić formularz VZM 1C i przyspieszyć rozpoznanie wniosku.

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA