REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
We wniosku o zniesienie współwłasności należy dokładnie określić rzecz mającą ulec podziałowi oraz przedstawić dowody prawa własności. W sprawach z zakresu prawa rzeczowego właściwy jest sąd położenia rzeczy.
Zobacz przykład

REKLAMA

Wzory pozwów

Pozwy cywilne
Pozew o zachowek
Spadkobiercy ustawowi (oprócz rodzeństwa spadkodawcy) pozbawieni spadku zarówno z powodu niewskazania ich w testamencie jak i rozdysponowania majątku przez spadkodawcę w drodze darowizn mają do spadkodawcy testamentowego (lub obdarowanego)roszczenie o zachowek. To przysługuje im w wysokości 1/2 (lub jeśli są małoletni lub niezdolni do prace 3/4) ich udziału spadkowego, pomniejszonej o to wszystko co otrzymali od spadkodawcy w drodze darowizny, zapisów lub poleceń.
Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym i gospodarczym
Dysponując mocnym dowodem przeciwko dłużnikowi (m.in. dokumentem urzędowym, zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem, wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu, czy wekslem) możemy wnieść o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Wydany nakaz stanowi podstawę do zabezpieczenia roszczenia – podlega również zmniejszonej opłacie (1/4 wpisu). Pozwany składając do niego zarzuty musi wnieść brakującą część wpisu.
Pozew o eksmisję
Właścicielowi lokalu (lub prawa spółdzielczego) przysługuje powództwo o opróżnienie lokalu – jeśli zajmująca go osoba czyni to bezprawnie. Należy jednak pamiętać o tym, że zajmującemu lokal bardzo często należy zapewnić lokal zastępczy.
Pozew o stwierdzenie istnienia stosunku najmu
W przypadku konfliktu pomiędzy wynajmującym a najemcą co do istnienia stosunku najmu - każda ze stron może wystąpić z powództwem o jego ustalenie. Wyrok zapadły w sprawie określa to, czy umowa najmu wiąże strony i na jakich warunkach. Wyrok o ustalenie zastępuje oświadczenia woli stron.
Pozew o ustanowienie odrębnej własności lokalu.
Właściciele praw spółdzielczych, którzy spełniają warunki do ich wykupienia „za złotówkę” (a własność gruntu na którym stoi budynek jest uregulowana) mają roszczenie do spółdzielni mieszkaniowej o ustanowienie odrębnej własność lokalu. Jeśli sąd uzna powództwo – wyrok wydany w sprawie stanowi podstawę do założenia księgi wieczystej dla odrębnego lokalu. Powództwo jest wolne od wpisu.
Pozew o wydanie rzeczy
Skarga o wydanie rzeczy ma swoje korzenie jeszcze w prawie rzymskim (rei vindicatio) – stąd powództwo nazywane jest windykacyjnym. Roszczenie o wydanie rzeczy przysługuje właścicielowi rzeczy jeśli znajduje się ona w posiadaniu osoby nieuprawnionej (w przypadku zaboru, czy np. wygaśnięcia umowy).
Pozew o odszkodowanie
Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia (art. 415 kodeksu cywilnego). Ta norma oznacza, że osoba poszkodowana ma roszczenie o naprawienie (usunięcie skutków)szkody- zazwyczaj w formie rekompensaty pieniężnej. Jeśli poza szkodą, wyrządzono mu również krzywdę (cierpienie psychiczne) – ma również prawo do zadośćuczynienia.
Pozew o zapłatę czynszu najmu
Najemca lokalu jest obowiązany płacić wynajmującego czynsz. Jeśli tego nie robi lub spóźnia się z zapłatą wynajmującemu przysługuje roszczenie o zapłatę czynszu. Tego typu powództwo (dotyczące najmu lokalu mieszkalnego) zawsze jest rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym – stąd pozew musi być wniesiony na urzędowym formularzu (podobnie jak odpowiedź lub zarzuty i sprzeciw od nakazu zapłaty. Wpis wynosi przy wartości przedmiotu sporu: do 2.000 złotych - 30 złotych; ponad 2.000 złotych do 5.000 złotych - 100 złotych; ponad 5.000 złotych do 7.500 złotych - 250 złotych; ponad 7.500 złotych - 300 złotych.
Pozew o zapłatę w postępowaniu uproszczonym i gospodarczym(formularz)
W sprawach o zapłatę, jeśli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 000 zł (w wierzytelnościach z tytułu najmu lokalu zawsze), mamy do czynienia z postępowaniem uproszczonym. Wniesienie pozwu (i odpowiedzi na pozew, lub sprzeciwu/ zarzutów od nakazu zapłaty) musi nastąpić na urzędowym formularzu, inaczej ukształtowana jest również wysokość wpisów („widełki opłat”). Wpis wynosi przy wartości przedmiotu sporu: do 2.000 złotych - 30 złotych; ponad 2.000 złotych do 5.000 złotych - 100 złotych; ponad 5.000 złotych do 7.500 złotych - 250 złotych; ponad 7.500 złotych - 300 złotych. Postępowanie uproszczone może być rozpoznawane łącznie z przepisami o postępowaniu gospodarczym.
Pozew o ustalenie nieistnienia stosunku dzierżawy
Tak jak można ustalić istnienie stosunku prawnego łączącego strony – tak przed sądem można domagać się stwierdzenia, że stosunek ten nie istnieje (wygasł lub nigdy nie został zawiązany). Orzeczenie sądu potwierdza nieistnienie stosunku prawnego i zastępuje w tym zakresie niezbędne oświadczenia woli stron.
Pozew o wydanie lokalu
Właścicielowi lokalu (lub prawa spółdzielczego) przysługuje powództwo o opróżnienie lokalu – jeśli zajmująca go osoba czyni to bezprawnie. Należy jednak pamiętać o tym, że zajmującemu lokal bardzo często należy zapewnić lokal zastępczy.
Pozwy rodzinne
Pozew o obniżenie alimentów
Zobowiązany do wypłacania alimentów może, jeśli sytuacja uprawnionego jest zdecydowanie lepsza niż w momencie ich zasądzania, domagać się obniżenia wysokości świadczeń. W postępowaniu musi uzasadnić, że zmniejszone alimenty wystarczą na zapewnienie uprawnionemu niezbędnych środków do życia. Powództwo rozpatrywane jest przez sąd rodzinny.
Pozew o podwyższenie alimentów
Osoba, na rzecz której zasądzono świadczenia alimentacyjne, może domagać się ich podwyższenia –jeśli jej sytuacja życiowa zmieniła się tak, że dotychczasowa wysokość świadczeń od zobowiązanego jest niewystarczająca. W pozwie (i w dalszym toku postępowania) należy wykazać zmianę jaka zaszła i jej skutki uzasadniające podwyższenie alimentów.
Pozew o uchylenie alimentów
Jeśli sytuacja osoby uprawnionej do świadczeń alimentacyjnych zmieniła się na tyle, że już ich zupełnie nie potrzebuje (np. podjęła wysokopłatną pracę) – zobowiązany do ich wypłacenia może domagać się przed sądem uchylenia obowiązku ich wypłacania.
Pozew o alimenty
Jeśli osoba zobowiązana do świadczeń alimentacyjnych (np. rodzice, dzieci, rodzeństwo) nie wywiązuje się z obowiązku – może zostać pozwana o wypłacanie alimentów- czyli cyklicznych świadczeń pieniężnych określonej wartości. Powództwo z tytułu roszczeń alimentacyjnych jest zwolnione z wpisu, sam pozew składa się w sądzie rodzinnym.
Pozew o zniesienie wspólności ustawowej
Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu.
Pozew o separację
Jeśli pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny (ale niekoniecznie trwały) rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację. Jeśli małżonkowie nie mają małoletnich dzieci sąd może orzec separację na ich wspólne wniosek (bez przeprowadzania postępowania). W trakcie separacji pomiędzy małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa. W każdej chwili na zgodny wniosek małżonków separacja może być zniesiona.
Pozew o rozwiązanie przysposobienia
Z ważnych powodów zarówno przysposobiony, jak i przysposabiający mogą żądać rozwiązania stosunku przysposobienia przez sąd. Rozwiązanie stosunku przysposobienia nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro małoletniego dziecka. Orzekając rozwiązanie stosunku przysposobienia sąd może, stosownie do okoliczności, utrzymać w mocy wynikające z niego obowiązki alimentacyjne Nie jest dopuszczalne rozwiązanie przysposobienia, na które rodzice przysposobionego wyrazili przed sądem opiekuńczym zgodę bez wskazania osoby przysposabiającego (zgoda blankietowa).
Pozew o rozwód
Jeśli między małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego (a więc zerwania więzi ekonomicznej, emocjonalnej i fizycznej) – każde z nich może złożyć pozew o rozwód. Polskie prawo nie przewiduje możliwości złożenia wspólnego wniosku. Sąd może orzec rozwód jeśli nastąpiły powyższe przesłanki i nie ucierpi dobro ich wspólnych małoletnich dzieci.
Pozew o zaprzeczenie ojcostwa
Mąż matki dziecka będący (zawsze) domniemanym ojcem dziecka, może (jeśli ma uzasadnione wątpliwości) dochodzić przed sądem ustalenia, że nie jest ojcem biologicznym - tym samym zaprzeczając pokrewieństwa z dzieckiem. Co do zasady z powództwem może wystąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka. Powództwo składa przeciwko matce i dziecku. To samo roszczenie przysługuje również matce dziecka.
Pozew o ustalenie ojcostwa
Biologiczny ojciec dziecka, który nie jest mężem matki – jeśli nie uzna dziecko jako swojego, może się spodziewać powództwa o ustalenie ojcostwa. Tam matka (lub dziecko) mogą za pomocą domniemań prawnych i dowodów (obecnie najczęściej w postaci badania materiału genetycznego) starają się udowodnić faktyczne ojcostwo pozwanego. Orzeczenie ma takie same skutki jak uznanie dziecka, jest zwolnione z wpisu sądowego.
Wnioski
Skarga na wznowienie postępowania
Wznowienie postępowania jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia. Można je wnieść jedynie od prawomocnych wyroków. Pamiętać jednak należy o zachowaniu odpowiedniego terminu.
Wniosek o zniesienie współwłasności lokalu
We wniosku o zniesienie współwłasności należy dokładnie określić rzecz mającą ulec podziałowi oraz przedstawić dowody prawa własności. W sprawach z zakresu prawa rzeczowego właściwy jest sąd położenia rzeczy.
Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom spółki jawnej
Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce jawnej, spółce partnerskiej, spółce komandytowej lub spółce komandytowo-akcyjnej sąd nadaje klauzulę wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, jak również wtedy, gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie bezskuteczna
Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności
Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wnosi się do sądu w którym znajdują się akta sprawy. Wniosek taki wnosi się po zakończeniu sprawy cywilnej.
Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika
Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wnosi się do sądu w którym znajdują się akta sprawy. Wniosek taki wnosi się po zakończeniu sprawy cywilnej.
Wniosek o uznanie za zmarłego
W sprawach o uznanie za zmarłego właściwy jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania zaginionego Do zgłoszenia wniosku o uznanie za zmarłego uprawniony jest każdy zainteresowany.
Wniosek o zniesienie współwłasności
We wniosku o zniesienie współwłasności należy dokładnie określić rzecz mającą ulec podziałowi oraz przedstawić dowody prawa własności. W sprawach z zakresu prawa rzeczowego właściwy jest sąd położenia rzeczy.
Wniosek o zasiedzenie
Do zgłoszenia wniosku o stwierdzenie zasiedzenia własności uprawniony jest każdy zainteresowany. W sprawach z zakresu prawa rzeczowego właściwy jest sąd położenia rzeczy.
Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych
Wniosek o zwolnienie z kosztów składa strona, której nie stać na ponoszenie kosztów. Osoba fizyczna oprócz wniosku musi złożyć do sądu urzędowy formularz w którym opisze swoją sytuację rodzinną, osobistą i majątkową.
Wniosek o ustanowienie drogi koniecznej
Wniosek o ustanowienie drogi koniecznej służy wyegzekwowaniu przejazdu przez działkę sąsiednią. Należy go złożyć, w sytuacji gdy działka nie ma połączenia z drogą, a właściciel sąsiedniej nieruchomości nie wyraża zgody na przejazd. Do wniosku należy dołączyć projekt wytyczenia drogi przez działkę sąsiadującą sporządzony przez geodetę.
Wniosek o ubezwłasnowolnienie
Sprawy o ubezwłasnowolnienie należą do właściwości sądów okręgowych, które rozpoznają je w składzie trzech sędziów zawodowych.
Wniosek o wszczęcie egzekucji
Wszczęcie postępowania egzekucyjnego następuje poprzez złożenie wniosku egzekucyjnego do komornika sądowego. Wniosek egzekucyjny musi spełniać warunki stawiane pismu procesowemu, tak więc musi zawierać wskazanie komornika do którego jest kierowany, oznaczenie wierzyciela z imienia i nazwiska (lub nazwę przedsiębiorstwa) i jego adres.
Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej
W razie ustania przyczyny, która była podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej, sąd opiekuńczy może władzę rodzicielską przywrócić.

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA