| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/67/2011 Rady Powiatu w Oławie

z dnia 29 czerwca 2011r.

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Oławskiego

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.), w związku z art. 11 ust. 2, art. 34 ust. 6, 6a i 6b, art. 37 ust. 3 i 4, art. 43 ust. 6, art. 68 ust. 1, 1a i 1b, art. 70 ust. 4, art. 72 ust. 2, art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)

Rada Powiatu w Oławie
uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1.

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami),

2) jednostce organizacyjnej - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną Powiatu Oławskiego nie posiadającą osobowości prawnej,

3) Powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Oławski,

4) Radzie Powiatu - należy przez to rozumieć Radę Powiatu w Oławie,

5) Zarządzie Powiatu - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Oławie,

6) nieruchomościach - należy przez to rozumieć grunty, budynki oraz lokale,

7) powiatowym zasobie nieruchomości - należy przez to rozumieć nieruchomości stanowiące własność Powiatu Oławskiego nie oddane w użytkowanie wieczyste, a także nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego powiatu.

§ 2.

Uchwała określa zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Oławskiego oraz zasady nabywania przez Powiat Oławski nieruchomości do powiatowego zasobu nieruchomości.

Rozdział 2.
Zasady zbywania i nabywania nieruchomości

§ 1.

1. Zarząd Powiatu może nabywać prawa do nieruchomości stanowiących własność lub pozostających w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych w drodze umów kupna, darowizny, zrzeczenia, nieodpłatnego przejęcia lub w innych formach przewidzianych prawem, w związku z:

1) koniecznością realizacji zadań własnych,

2) obowiązkami wynikającymi z przepisów szczególnych.

2. Warunki nabycia nieruchomości ustala się w drodze rokowań, a w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzebami powiatu, nabycie może nastąpić w drodze przetargu.

3. Udział w przetargu bądź rokowaniach może zostać podjęty, jeśli planowana transakcja ma pokrycie w budżecie powiatu.

§ 2.

1. Nieruchomości z zasobu powiatowego są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w trybie przetargowym.

2. Wybór formy przetargu i określenie jego warunków należy do Zarządu Powiatu.

3. Sprzedaż lub oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym następuje w przypadkach określonych ustawami oraz niniejszą uchwałą.

§ 3.

1. Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są to cele statutowe i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową.

2. Zwolnienie stosuje się również, gdy sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej na co najmniej 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie pozwolenia na budowę.

§ 4.

1. Przyznaje się pierwszeństwo w nabywaniu:

1) lokali użytkowych,

2) budynków użytkowych,

3) budynków mieszkalnych,

przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących w całości przedmiot najmu lub dzierżawy ich najemcom lub dzierżawcom, którzy na podstawie jednej lub kilku następujących bezpośrednio po sobie umów najmu lub dzierżawy korzystają z lokali użytkowych, budynków użytkowych lub budynków mieszkalnych nieprzerwanie co najmniej przez okres 5 lat przed dniem złożenia wniosku o sprzedaż.

2. Warunkiem skorzystania z prawa pierwszeństwa jest:

1) prowadzenie w lokalu użytkowym, budynku użytkowym lub budynku mieszkalnym działalności zgodnej z zawartą umową,

2) niezaleganie z opłatami czynszowymi na dzień złożenia wniosku o sprzedaż,

3) złożenie oświadczenia, o wyrażeniu zgody na cenę nabycia ustaloną zgodnie z przepisami ustawy.

§ 5.

1. W przypadku sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej Zarząd Powiatu, na wniosek nabywcy, może udzielić bonifikaty w wysokości nie wyższej niż 50 % ceny nieruchomości ustalonej zgodnie z ustawą, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana:

1) na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych,

2) na cele działalności charytatywnej, opiekuńczej, kulturalnej, leczniczej, oświatowej, naukowej, badawczo-rozwojowej, wychowawczej, sportowo- turystycznej, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego,

3) na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

4) kościołom i związkom wyznaniowym, mającym uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej,

5) na rzecz najemcy jako lokal mieszkalny.

2. W granicach określonych w ust. 1 o wysokości udzielonej bonifikaty postanawia Zarząd Powiatu.

3. Bonifikata, o której mowa w ust. 1 przysługuje pod warunkiem zapłaty ceny sprzedaży jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży albo umowy użytkowania wieczystego.

4. Bonifikaty, o której mowa w ust. 1, nie stosuje się w przypadku sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.

§ 6.

1. Cena sprzedaży nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej lub w drodze rokowań może być na wniosek nabywcy rozłożona przez Zarząd Powiatu na raty roczne płatne przez okres do 10 lat.

2. Wierzytelność Powiatu Oławskiego z tego tytułu podlega zabezpieczeniu hipotecznemu.

3. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

Rozdział 3.
Zasady gospodarowania nieruchomościami w zakresie najmu, dzierżawy oraz na podstawie innych tytułów prawnych

§ 1.

1. Zarząd Powiatu może oddawać na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony nieruchomości w użytkowanie, dzierżawę i najem oraz udostępniać je na podstawie innych tytułów prawnych.

2. Przekazywanie nieruchomości w użytkowanie, dzierżawę i najem następuje w trybie przetargu, z zastrzeżeniem przypadków określonych w ustawie.

§ 2.

Ustala się minimalne stawki czynszu netto najmu lokali użytkowych i czynszu dzierżawy gruntu, stanowiące zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

Rozdział 4.
Zasady obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Oławskiego

§ 1.

Zarząd Powiatu może na nieruchomościach ustanawiać ograniczone prawa rzeczowe:

1) użytkowanie,

2) służebność gruntową - gdy jest to niezbędne celem zapewnienia dostępu nieruchomości do drogi publicznej oraz urządzeń infrastruktury technicznej,

3) służebność przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 kodeksu cywilnego.

Rozdział 5.
Szczegółowe warunki korzystania z nieruchomości przez jednostki organizacyjne Powiatu Oławskiego

§ 1.

Wyraża się zgodę na udzielenie przez Zarząd Powiatu bonifikaty od opłat rocznych z tytułu zarządu nieruchomościami w wysokości do 60 % ustalonej stawki procentowej, jeżeli nieruchomość oddana jest:

1) jednostkom organizacyjnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportowo-turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową,

2) na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 1.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oławskiego.

§ 2.

Traci moc uchwała nr VII/42/2003 Rady Powiatu w Oławie z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Oławskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Oławie


Ewa Szczepanik

Załącznik do Uchwały Nr IX/67/2011
Rady Powiatu w Oławie
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Minimalne stawki czynszu netto najmu lokali użytkowych i czynszu dzierżawy gruntu

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Igor Klimkowski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »