| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/56/11 Rady Gminy Chąśno

z dnia 16 grudnia 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842) Rada Gminy Chąśno uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego, zwani dalej "członkami zespołu" powoływani są spośród:

1) przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

2) przedstawicieli gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

3) przedstawicieli Policji;

4) przedstawicieli oświaty;

5) przedstawicieli ochrony zdrowia;

6) przedstawicieli organizacji pozarządowych;

7) kuratorów sądowych.

2. Członkowie zespołu mogą być powoływani spośród:

1) prokuratorów;

2) przedstawicieli innych podmiotów, niż określone w ust. 1 pkt 1-6, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

3. W razie potrzeby powołania członka zespołu Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwraca się do podmiotów wskazanych w ust. 1 i 2, o wyznaczenie osoby bądź osób mających wejść w skład zespołu interdyscyplinarnego, zwanych dalej "kandydatami".

4. W terminie 14 dni od dnia przekazania informacji zawierającej wskazanie kandydata na członka zespołu, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej składa Wójtowi Gminy Chąśno pisemny wniosek o powołanie kandydata do zespołu interdyscyplinarnego.

5. Wójt Gminy Chąśno niezwłocznie powołuje kandydata na członka zespołu oraz odbiera od niego oświadczenie o następującej treści: "Oświadczam, że zachowam poufność informacji i danych, które uzyskałem przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz, że znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie do nich dostępu osobom nieuprawnionym".

§ 2. 1. Członek zespołu może być odwołany ze składu zespołu interdyscyplinarnego w następujących przypadkach:

1) utraty statusu przedstawiciela podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2, albo stanowiska kuratora sądowego bądź prokuratora;

2) pisemnej rezygnacji dokonanej przez członka zespołu, zawierającej wskazanie przyczyn tej rezygnacji;

3) niewykonywania obowiązków członka zespołu z przyczyn:

a) niezawinionych przez członka zespołu - w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na 3 kolejnych posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego oraz trwającej przeszkody w uczestniczeniu w następnych posiedzeniach;

b) zawinionych przez członka zespołu - w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na 3 kolejnych posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego.

2. Członek zespołu jest obowiązany przekazać Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chąśnie usprawiedliwienie swej nieobecności na posiedzeniu zespołu interdyscyplinarnego w terminie 3 dni od dnia posiedzenia. W przypadku, gdy przyczyną nieobecności była choroba powinien załączyć kopię stosownego zwolnienia lekarskiego.

3. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chąśnie przekazuje Wójtowi Gminy Chąśno informację o zajściu okoliczności wskazanych w ust. 1.

4. Wójt niezwłocznie po uzyskaniu informacji, o której mowa w ust. poprzedzającym, odwołuje członka zespołu. W przypadku, gdy odwołanie następuje z przyczyn, wskazanych w ust. 1 pkt 3) lit. a), odwołanie powinno być poprzedzone wysłuchaniem członka zespołu.

§ 3. 1. Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w siedzibie Urzędu Gminy w Chąśnie, Chąśno 55, 99-413 Chąśno.

2. Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się raz na trzy miesiące, z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego, zwany dalej "Przewodniczącym" jest wybierany na pierwszym posiedzeniu zespołu spośród jego członków.

4. Przewodniczący zwołuje posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego poza przypadkami określonymi w ust. 2, także w sytuacji zgłoszenia potrzeby pilnej pracy zespołu przez:

a) członka zespołu interdyscyplinarnego;

b) inne podmioty w razie uzyskania przez nie informacji o przypadku zagrożenia przemocą w rodzinie bądź przemocy w rodzinie.

5. W sytuacji określonej w ust. 4 posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego powinno odbyć się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia.

6. Przewodniczący prowadzi posiedzenie, według ustalonego porządku obrad. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i protokolant.

7. Zespół interdyscyplinarny podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w drodze głosowania jawnego.

8. Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chąśnie.

9. Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

10. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w zespole interdyscyplinarnym oraz w grupach roboczych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Ireneusz Sołtysiak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Podkarpackie Biuro Analiz Podatkowych

K. Pysz Kancelaria Doradcy Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »