| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Wielgomłyny

z dnia 23 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieeruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6n ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz.1593, z 2015 r. poz. 87) Rada Gminy Wielgomłyny uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywana na jedynie przez część roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się następujące warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) format elektroniczny określony jest w formacie XML;

2) układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne zostanie określony w drodze publikacji w Centralnym Repozytorium Dokumentów;

3) deklaracje mogą być przesyłane z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej "ePUAP", za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy w Wielgomłynach.

§ 2. Deklaracja określona w § 1 niniejszej uchwały przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zmianami) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20 a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 235).

§ 3. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy w Wielgomłynach w terminach:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2) 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielgomłyny.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Łoś


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/27/2015
Rady Gminy Wielgomłyny
z dnia 23 lutego 2015 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA
NIERUCHOMOŚCIACH, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE, LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCIACH WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANYCH JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  ( t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późniejszymi zmianami).

Składający

Właściciel (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku. W przypadku posiadania przez właściciela więcej niż jednej takiej nieruchomości należy deklarację złożyć odrębnie dla każdej nieruchomości.

Termin składania

W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie obowiązku opłaty lub wysokość opłaty.

Miejsce składania

Urząd  Gminy w Wielgomłynach, ul. Rynek 1, 97 – 525 Wielgomłyny.

Organ właściwy do złożenia deklaracji

Wójt Gminy Wielgomłyny, ul. Rynek 1, 97 – 525 Wielgomłyny.

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI:

A.1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ pierwsza deklaracja1

□ korekta dekalracji2

□ deklaracja zmieniająca (nowa)3.  1.

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (* WYPEŁNIA OSOBA FIZYCZNA,** WYPEŁNIA PODMIOT INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA)

B.1. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (należy zaznaczyć znakiem x właściwy kwadrat):

□ Właściciel

□ Współwłaściciel

□ Inny podmiot władający nieruchomością

□ Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

□ Użytkownik wieczysty4.

B.2. Rodzaj składającego deklarację (należy zaznaczyć znakiem x właściwy kwadrat):

□ osoba fizyczna

□ osoba prawna

□ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej5.

B.3.. Imię i Nazwisko* / Nazwa Podmiotu**

6.

PESEL*

7.

NIP*/** :

8.

REGON** :

9.

B.4. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ4 :

Kraj:

10.

Województwo:

11.

Powiat:

12.

Gmina/Miasto:

13.

Miejscowość:

14.

Ulica:

15.

Nr domu:

16.

Nr lokalu:

17.

Kod pocztowy:

18.

Poczta:

19.

B.5. ADRES DO KORESPONDENCJI (JEŚLI INNY NIŻ W CZĘŚCI B.4. )

Kraj:

20.

Województwo:

21.

Powiat:

22.

Gmina/Miasto:

23.

Miejscowość:

24.

Ulica:

25.

Nr domu:

26.

Nr lokalu:

27.

Kod pocztowy:

28.

Poczta:

29.

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANEJ JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU:

Kraj:

30.

Województwo:

31.

Powiat:

32.

Gmina

33.

Miejscowość:

34.

Ulica:

35.

Nr domu:

36.

Nr lokalu:

37.

Nr działki:

38.

Kod pocztowy:

39.

Poczta:

40.

D.OŚWIADCZAM, ŻE ODPADY KOMUNALNE POWSTAJĄCE NA NIERUCHOMOŚCI WSKAZNEJ W CZĘŚCI C  ZBIERANE I ODBIERANE BĘDĄ (proszę wpisać znak X we właściwy kwadrat i określić sposób gromadzenia odpadów komunalnych):

□ selektywny                       □ zmieszany41.

E.OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI C

Ryczałtowa roczna stawka opłaty od jednego domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku5 :

42.

Liczba domków letniskowych znajdujących się na terenie nieruchomości6

43.

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok w przypadku gdy na nieruchomości znajduje się więcej niż jeden domek letniskowy7 (należy wpisać iloczyn wartości z pól 42 i 43)

44.

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO WSKAZANEGO W CZĘSCI B.3./ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO WSKAZANEGO W CZĘSCI B.3

Imię:

45

Nazwisko:

46

Podpis właściciela nieruchomości/osoby reprezentującej właściciela nieruchomości (należy dołączyć pełnomocnictwo) lub inny dokument, z którego wynika uprawnienie do reprezentowania właściciela nieruchomości

…………………………………………………………

(czytelny podpis)47

I. ADNOTACJE ORGANU:

Data przyjęcia

Podpis (pieczęć) przyjmującego

Pouczenia:

1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Wielgomłyny  zobowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji lub wpłaceniu jej w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku poz. 1015, z późn zm.).

3. W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo po-wzięcia uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji organ przyjmujący deklarację określa, w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

4. Na podstawie art. 54 i art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 186, z późn. zm.) podatnik, który uchylając się od opodatkowania nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa informacji i oświadczeń, podaje nie-prawdę lub zataja prawdę, albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych podlega karze grzywny za wykroczenia skarbowe.

Objaśnienia:

1 Pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć „X” w przypadku, gdy dany podmiot nie składał wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, której dotyczy deklaracja. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2 Pole „korekta deklaracji” należy zaznaczyć znakiem „X” m.in. w przypadku błędu (np. oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy) w złożonej już deklaracji. Zgodnie z art. 81§ 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 747 ze zmianami) do korekty deklaracji należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty.

3 Pole „deklaracja zmieniająca (nowa)” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości. Nowa deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowaniu odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

4 Adres zamieszkania należy podać, jeśli właścicielem nieruchomości (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) jest osoba fizyczna. W pozostałych przypadkach należy podać adres siedziby.

5 Stawka została określona właściwą uchwałą Rady Gminy Wielgomłyny w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadki komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jednie przez część roku.

6,7 Pola wypełnia wyłącznie właściciel nieruchomości na której znajduje  się domek letniskowy.

Deklarację należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Góral

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »