| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/30/15 Rady Gminy Lutomiersk

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie zmian w uchwale nr XXXIV/228/09 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dotyczącego wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli wychowawców i innych pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli, dla których Gmina Lutomiersk jest organem prowadzącym, zmienionej uchwałą nr XXXVII/255/09 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 20 maja 2009 r w sprawie zmian w uchwale Nr XXXIV/228/09 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dotyczącego wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli wychowawców i innych pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli, dla których Gmina Lutomiersk jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 30 ust.6, art. 30a ust. 2, art.54 ust.3 i 7 i art. 91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.191), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, Rada Gminy Lutomiersk uchwala, co następuje:

§ 1. W regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały wymienionej w tytule wprowadza się następujące zmiany:

1) w rozdziale V Dodatek motywacyjny, zmianie ulega ust.2 § 5 i otrzymuje brzmienie:

W budżecie każdej szkoły ustala się środki finansowe, z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny dla nauczyciela w wysokości 200 na pełny etat. Liczbę pełnych etatów ustala się przeliczając pełno i niepełnozatrudnionych na pełne etaty i zaokrąglając wynik w górę do pełnych etatów.";

2) w rozdziale VI Dodatek funkcyjny, zmianie ulega Tabela 1 dodatków funkcyjnych dla nauczycieli którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole i otrzymuje brzmienie:

Stanowisko kierownicze

Stawka miesięczna

od

do

Dyrektor szkoły (zespołu szkół), liczącej do 7 oddziałów

300

800

Dyrektor szkoły (zespołu szkół), liczącej 8 - 11 oddziałów

500

1000

Dyrektor szkoły (zespołu szkół), liczącej 12 i więcej oddziałów

500

1200

Wicedyrektor szkoły (zespołu szkół), liczącej 12 i więcej oddziałów

300

600

3) w rozdziale VI Dodatek funkcyjny zmianie ulega tabela 2 dodatków funkcyjnych dla nauczycieli, którym powierzono dodatkowe zajęcia i otrzymuje brzmienie:

Rodzaj dodatkowego zajęcia

Stawka miesięczna

Wychowawstwo klasy we wszystkich typach szkół

150

Opiekun stażu nauczyciela stażysty lub kontraktowego

50

4) w rozdziale IX Dodatek mieszkaniowy, zmianie ulega ust.2 § 9 i otrzymuje brzmienie:

Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie:

1) przy 1 osobie w rodzinie - 10 zł;

2) przy 2 osobach w rodzinie - 15 zł;

3) przy 3 osobach i więcej w rodzinie - 20 zł.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutomiersk.

§ 3. Zmiany Regulaminu zostały uzgodnione w dniu 17 lutego 2015 r. z Zarządem Oddziału ZNP w Konstantynowie Łódzkim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk


Tadeusz Rychlik

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego

Kompleksowa pomoc prawna dla przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »