| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 420/LX/2014 Rady Miejskiej Sierpca

z dnia 26 marca 2014r.

w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy - Miasto Sierpc na rok 2014”

Na podstawie: Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2013 poz. 594 z późn. zm.)oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. 2013 poz. 856 z późn. zm.)Rada Miejska Sierpca uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy – Miasto Sierpc na rok 2014”, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sierpc.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty jej publikacji.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Marek Chrzanowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 420/LX/2014
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 26 marca 2014 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy – Miasto Sierpc na rok  2014

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy – Miasto Sierpc, zwanym dalej "Programem", są objęte zwierzęta bezdomne oraz koty wolno żyjące, przebywające w granicach administracyjnych Gminy - Miasto Sierpc.

§ 2.

Ilekroć w Programie jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2013 r. poz. 856.),

2) właścicielu – należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem Sierpc, posiadającą zwierzę lub zwierzęta, o których mowa w Programie,

3) opiekunie – należy przez to rozumieć pracownika Urzędu Miejskiego, która sprawuje nadzór i opiekę nad zwierzęciem lub zwierzętami na terenie m. Sierpca,

4) schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko wyłonione w drodze przetargu

§ 3.

Program ma na celu:

1) zapobieganie wzrostowi populacji zwierząt bezdomnych oraz kotów wolno żyjących, w szczególności poprzez ich sterylizację lub kastrację, a także usypianie ślepych miotów w uzasadnionych przypadkach,

2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, w szczególności poprzez poszukiwanie dla nich nowych właścicieli,

3) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz edukację społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt.

§ 4.

Realizację działań w zakresie przeciwdziałania bezdomności zwierząt prowadzą przy wzajemnej współpracy:

1) Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce – Koło w Płocku, poprzez ochronę zwierząt, we współpracy z organami Inspekcji Weterynaryjnej i samorządem lekarsko - weterynaryjnym,

2) Schronisko, poprzez zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym,

3) placówki oświatowe, poprzez aktywne uczestniczenie w działaniach informacyjnych i edukacyjnych mieszkańców,

4) Straż Miejska w Sierpcu,

5) Urząd Miejski w Sierpcu Wydział Spraw Społecznych i Komunalnych, poprzez pełnienie funkcji koordynatora działań dotyczących ograniczania populacji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących.

Rozdział 2.
Formy przeciwdziałania bezdomności zwierząt

§ 5.

Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy – Miasto Sierpc polega na:

1) zmniejszaniu populacji bezdomnych zwierząt i kotów wolno żyjących poprzez sterylizację lub kastrację,

2) dokonywaniu w uzasadnionych przypadkach usypiania ślepych miotów bezdomnych zwierząt i kotów wolno żyjących,

3) edukacji mieszkańców Gminy – Miasto Sierpc w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt,

4) poszukiwaniu dla zwierząt nowych właścicieli poprzez ogłoszenia na stronach internetowych Urzędu Miasta Sierpca, organizacji społecznych oraz schroniska dla zwierząt.

§ 6.

1. Zabiegi sterylizacji i kastracji oraz usypiania ślepych miotów wykonywane będą na następujących zasadach:

1) Gmina - Miasto Sierpc pokrywa całkowity koszt sterylizacji, kastracji (wraz z podaniem niezbędnych leków weterynaryjnych) lub usypiania ślepych miotów, a także zabiegów sanitarnych, jak odrobaczanie i odpchlenie oraz koszt czasu niezbędnego przetrzymywania zwierzęcia po zabiegu w lecznicy/gabinecie, a w szczególnych przypadkach koszt wykonania innych zabiegów lekarsko - weterynaryjnych,

2) zabiegi sterylizacji, kastracji i usypiania ślepych miotów oraz inne zabiegi lekarsko - weterynaryjne wykonywane będą przez pracowników lecznicy weterynaryjnej/gabinetu weterynaryjnego, na podstawie zawartej przez Gminę – Miasto Sierpc z lecznicą/gabinetem umowy o świadczenie tych usług,

3) bezdomne zwierzęta będą doprowadzane do lecznicy weterynaryjnej/gabinetu weterynaryjnego przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na podstawie zawartego porozumienia po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Miejskiego w Sierpcu Wydziału Spraw Społecznych i Komunalnych konieczności zabrania bezdomnego zwierzęcia.

4) po wykonaniu zabiegu zwierzęta będą wypuszczane w miejscu ich wcześniejszego pochwycenia lub w uzasadnionych przypadkach umieszczane w Schronisku dla Zwierząt w Grudziądzu.

2. Wysokość środków finansowych na realizację Programu jest ustalana na każdy rok w budżecie miasta Sierpca. Na rok 2014 szacuje się koszty w wysokości
ok. 271.380,00

Rozdział 3.
Działania edukacyjne

§ 7.

Gmina - Miasto Sierpc poprzez Urząd Miejski w Sierpcu Wydział Promocji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i oraz Wydział Spraw Społecznych i Komunalnych będzie prowadzić działania edukacyjne mające na celu podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt poprzez kolportaż ulotek, plakatów, rozpowszechnianie informacji w środkach masowego przekazu oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, organizowanie konkursów oraz udzielanie wsparcia przy organizowaniu zajęć edukacyjnych przez inne podmioty.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 8.

1. Zabieg sterylizacji, kastracji lub uśpienia ślepego miotu odbywa się na podstawie skierowania Urzędu Miejskiego w Sierpcu Wydziału Spraw społecznych i Komunalnych Wydziału Gospodarki, wydawanego na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 2.

2. Wzór wniosku o udzielenie skierowania na zabieg, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik nr 1 do Programu.

3. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające, że zwierzęta kierowane do zabiegu są bezdomne, wydane przez zarządcę lub administratora nieruchomości lub Straż Miejską.

4. W przypadku zgłoszenia do uśpienia ślepego miotu należy uzasadnić przyczynę wykonania zabiegu – usypianie ślepych miotów dokonywane będzie w sytuacjach wyjątkowych, np. w przypadku choroby zwierząt. Uzasadnienie należy podać we wniosku, o którym mowa w ust. 2.

5. W przypadkach odłowienia bezpańskich zwierząt na zlecenie Gminy – Miasto Sierpc (Urzędu Miejskiego w Sierpcu Wydziału Spraw Społecznych i Komunalnych) decyzja o dokonaniu sterylizacji czy kastracji a także uśpienia ślepych miotów podejmowana będzie na podstawie opinii wydanej przez lecznicę weterynaryjną/gabinet weterynaryjny, z którym Gmina Miasto Sierpc posiada podpisana umowę na świadczenie tych usług.

6. Wzór skierowania na zabieg, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do Programu.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 420/LX/2014
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 420/LX/2014
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Młodszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »