| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 420/LX/2014 Rady Miejskiej Sierpca

z dnia 26 marca 2014r.

w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy - Miasto Sierpc na rok 2014”

Na podstawie: Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2013 poz. 594 z późn. zm.)oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. 2013 poz. 856 z późn. zm.)Rada Miejska Sierpca uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy – Miasto Sierpc na rok 2014”, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sierpc.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty jej publikacji.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Marek Chrzanowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 420/LX/2014
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 26 marca 2014 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy – Miasto Sierpc na rok  2014

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy – Miasto Sierpc, zwanym dalej "Programem", są objęte zwierzęta bezdomne oraz koty wolno żyjące, przebywające w granicach administracyjnych Gminy - Miasto Sierpc.

§ 2.

Ilekroć w Programie jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2013 r. poz. 856.),

2) właścicielu – należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem Sierpc, posiadającą zwierzę lub zwierzęta, o których mowa w Programie,

3) opiekunie – należy przez to rozumieć pracownika Urzędu Miejskiego, która sprawuje nadzór i opiekę nad zwierzęciem lub zwierzętami na terenie m. Sierpca,

4) schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko wyłonione w drodze przetargu

§ 3.

Program ma na celu:

1) zapobieganie wzrostowi populacji zwierząt bezdomnych oraz kotów wolno żyjących, w szczególności poprzez ich sterylizację lub kastrację, a także usypianie ślepych miotów w uzasadnionych przypadkach,

2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, w szczególności poprzez poszukiwanie dla nich nowych właścicieli,

3) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz edukację społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt.

§ 4.

Realizację działań w zakresie przeciwdziałania bezdomności zwierząt prowadzą przy wzajemnej współpracy:

1) Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce – Koło w Płocku, poprzez ochronę zwierząt, we współpracy z organami Inspekcji Weterynaryjnej i samorządem lekarsko - weterynaryjnym,

2) Schronisko, poprzez zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym,

3) placówki oświatowe, poprzez aktywne uczestniczenie w działaniach informacyjnych i edukacyjnych mieszkańców,

4) Straż Miejska w Sierpcu,

5) Urząd Miejski w Sierpcu Wydział Spraw Społecznych i Komunalnych, poprzez pełnienie funkcji koordynatora działań dotyczących ograniczania populacji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących.

Rozdział 2.
Formy przeciwdziałania bezdomności zwierząt

§ 5.

Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy – Miasto Sierpc polega na:

1) zmniejszaniu populacji bezdomnych zwierząt i kotów wolno żyjących poprzez sterylizację lub kastrację,

2) dokonywaniu w uzasadnionych przypadkach usypiania ślepych miotów bezdomnych zwierząt i kotów wolno żyjących,

3) edukacji mieszkańców Gminy – Miasto Sierpc w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt,

4) poszukiwaniu dla zwierząt nowych właścicieli poprzez ogłoszenia na stronach internetowych Urzędu Miasta Sierpca, organizacji społecznych oraz schroniska dla zwierząt.

§ 6.

1. Zabiegi sterylizacji i kastracji oraz usypiania ślepych miotów wykonywane będą na następujących zasadach:

1) Gmina - Miasto Sierpc pokrywa całkowity koszt sterylizacji, kastracji (wraz z podaniem niezbędnych leków weterynaryjnych) lub usypiania ślepych miotów, a także zabiegów sanitarnych, jak odrobaczanie i odpchlenie oraz koszt czasu niezbędnego przetrzymywania zwierzęcia po zabiegu w lecznicy/gabinecie, a w szczególnych przypadkach koszt wykonania innych zabiegów lekarsko - weterynaryjnych,

2) zabiegi sterylizacji, kastracji i usypiania ślepych miotów oraz inne zabiegi lekarsko - weterynaryjne wykonywane będą przez pracowników lecznicy weterynaryjnej/gabinetu weterynaryjnego, na podstawie zawartej przez Gminę – Miasto Sierpc z lecznicą/gabinetem umowy o świadczenie tych usług,

3) bezdomne zwierzęta będą doprowadzane do lecznicy weterynaryjnej/gabinetu weterynaryjnego przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na podstawie zawartego porozumienia po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Miejskiego w Sierpcu Wydziału Spraw Społecznych i Komunalnych konieczności zabrania bezdomnego zwierzęcia.

4) po wykonaniu zabiegu zwierzęta będą wypuszczane w miejscu ich wcześniejszego pochwycenia lub w uzasadnionych przypadkach umieszczane w Schronisku dla Zwierząt w Grudziądzu.

2. Wysokość środków finansowych na realizację Programu jest ustalana na każdy rok w budżecie miasta Sierpca. Na rok 2014 szacuje się koszty w wysokości
ok. 271.380,00

Rozdział 3.
Działania edukacyjne

§ 7.

Gmina - Miasto Sierpc poprzez Urząd Miejski w Sierpcu Wydział Promocji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i oraz Wydział Spraw Społecznych i Komunalnych będzie prowadzić działania edukacyjne mające na celu podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt poprzez kolportaż ulotek, plakatów, rozpowszechnianie informacji w środkach masowego przekazu oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, organizowanie konkursów oraz udzielanie wsparcia przy organizowaniu zajęć edukacyjnych przez inne podmioty.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 8.

1. Zabieg sterylizacji, kastracji lub uśpienia ślepego miotu odbywa się na podstawie skierowania Urzędu Miejskiego w Sierpcu Wydziału Spraw społecznych i Komunalnych Wydziału Gospodarki, wydawanego na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 2.

2. Wzór wniosku o udzielenie skierowania na zabieg, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik nr 1 do Programu.

3. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające, że zwierzęta kierowane do zabiegu są bezdomne, wydane przez zarządcę lub administratora nieruchomości lub Straż Miejską.

4. W przypadku zgłoszenia do uśpienia ślepego miotu należy uzasadnić przyczynę wykonania zabiegu – usypianie ślepych miotów dokonywane będzie w sytuacjach wyjątkowych, np. w przypadku choroby zwierząt. Uzasadnienie należy podać we wniosku, o którym mowa w ust. 2.

5. W przypadkach odłowienia bezpańskich zwierząt na zlecenie Gminy – Miasto Sierpc (Urzędu Miejskiego w Sierpcu Wydziału Spraw Społecznych i Komunalnych) decyzja o dokonaniu sterylizacji czy kastracji a także uśpienia ślepych miotów podejmowana będzie na podstawie opinii wydanej przez lecznicę weterynaryjną/gabinet weterynaryjny, z którym Gmina Miasto Sierpc posiada podpisana umowę na świadczenie tych usług.

6. Wzór skierowania na zabieg, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do Programu.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 420/LX/2014
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 420/LX/2014
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »