| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/304/2014 Rady Powiatu Płońskiego

z dnia 23 kwietnia 2014r.

w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Płońskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust.1 i ust.2 pkt 3, art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. 2013.595 ze zm.) oraz art. 8 pkt. 2, art. 20 ust. 3 i 4, art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. Dz.U. 2014.150) Rada Powiatu Płońskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady wynajmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Powiatu Płońskiego, w tym zasady wynajmowania lokali, których najem związany jest ze stosunkiem pracy.

2. Powiatowy zasób mieszkaniowy, o którym mowa w ust. 1 stanowią lokale służące do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, stanowiące własność Powiatu, w tym wchodzące w skład nieruchomości oddanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Powiatu.

3. W mieszkaniowym zasobie Powiatu nie wydziela się lokali socjalnych.

4. Wynajmowi podlegają wolne lokale mieszkalne nie przeznaczone do sprzedaży.

§ 2. 1. Lokale wchodzące w skład powiatowego zasobu mieszkaniowego wynajmuje się na czas nieoznaczony, za wyjątkiem lokali, których najem związany jest ze stosunkiem pracy.

2. Wszystkie lokale mieszkalne wchodzące w skład nieruchomości oddanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Powiatu przeznacza się do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy.

3. Lokale mieszkalne przeznaczone do wynajmu na czas trwania stosunku pracy wynajmuje się pracownikom zatrudnionym w powiatowych jednostkach organizacyjnych lub emerytom i rencistom – byłym pracownikom tych jednostek według zasad określonych w § 10 pkt. 2.

§ 3. 1. Gospodarowanie powiatowym zasobem mieszkaniowym należy do zadań Zarządu Powiatu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Gospodarowanie powiatowym zasobem mieszkaniowym stanowiącym lokale mieszkalne, w nieruchomościach oddanych w trwały zarząd, należy do zadań kierownika jednostki.

§ 4. 1. Osoby ubiegające się o najem winny składać wnioski z uzasadnieniem do Zarządu Powiatu lub właściwego kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 rozpatruje odpowiednio Zarząd Powiatu lub kierownik powiatowej jednostki organizacyjnej w przypadku lokalu mieszkalnego, o którym mowa w § 2 ust. 2, w razie potrzeby powołując komisję w celu oceny wniosku
i przeprowadzenia wizji lokalnej zajmowanego dotychczas lokalu.

§ 5. 1. Umowę najmu lokalu mieszkalnego zawiera:

1) Kierownik jednostki organizacyjnej Powiatu – w przypadku lokali mieszkalnych,
o których mowa w § 2 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 2.

2) Zarząd Powiatu – w pozostałych przypadkach.

2. W przypadku, gdy najemcą lokalu mieszkalnego jest kierownik jednostki organizacyjnej, zawarcie umowy najmu należy do kompetencji Zarządu Powiatu.

§ 6. Zamiana lokali może być dokonana pomiędzy najemcami lokali wchodzących w skład powiatowego zasobu mieszkaniowego po uzyskaniu pisemnej zgody wynajmującego tj. odpowiednio Zarządu Powiatu lub kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej, na wniosek najemców obu lokali proponowanych do dokonania zamiany.

§ 7. Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony:

1. dochód przypadający na jednego członka rodziny według zasad określonych w § 8,

2. sytuacja mieszkaniowa ubiegającego się o najem lokalu.

§ 8. Kryteria dochodowe uzasadniające oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony:

1. wysokość dochodu gospodarstwa domowego w przeliczeniu na jedną osobę nie może być większa niż 75% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz.U. 2013.1440 ze zm.) w gospodarstwie jednoosobowym i 50% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

2. Dochód, o którym mowa w ust. 1 ustala się na podstawie dokumentów potwierdzających jego uzyskanie w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku, a za dochód uważać należy dochód określony w art. 3 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (j.t. Dz.U. 2013.966 ze zm.)

3. Regulacje zawarte w ust. 1 i ust. 2 nie mają zastosowania do osób będących pracownikami jednostek organizacyjnych Powiatu, którym lokale mieszkalne zostały przydzielone na czas trwania stosunku pracy.

§ 9. 1. Wybór najemcy na lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 odbywa się w drodze przetargu zorganizowanego przez podmiot uprawniony, który ma na celu wybór najkorzystniejszej stawki czynszu.

2. Przetarg, o którym mowa w ust. 1 organizowany jest w oparciu o przepisy ustawy
o gospodarce nieruchomościami.

3. Lokale mieszkalne, które nie zostały wynajęte w drodze przetargu, można wynająć według zasad określonych w § 7.

4. Regulacje zawarte w ust. 1-3 nie mają zastosowania do osób będących pracownikami jednostek organizacyjnych Powiatu, którym lokale mieszkalne zostały przydzielone na czas trwania stosunku pracy.

§ 10. 1. Po ustaniu stosunku pracy, najemca obowiązany jest zwolnić zajmowany lokal najpóźniej w terminie trzech miesięcy od dnia ustania stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku, gdy najemca przechodzi na rentę lub emeryturę, Zarząd może wyrazić zgodę na przedłużenie umowy najmu lokalu, zawartą na czas trwania stosunku pracy.

§ 11. 1. Osoby, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę, lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy, są zobowiązane do zwolnienia zajmowanego lokalu w terminie trzech miesięcy od opuszczenia lokalu przez najemcę lub od śmierci najemcy.

2. W razie śmierci najemcy w stosunek najmu wstępują małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Osoby ww. wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.

3. Do dnia opuszczenia lokalu, osoby zajmujące lokal zobowiązane są do uiszczania odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego w wysokości czynszu, jaki wynajmujący mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu.

4. Przepis ust. 3 stosuje się również do najemców, którzy po ustaniu stosunku pracy zobowiązani są do zwolnienia zajmowanego lokalu.

§ 12. 1. Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych ustala Zarząd Powiatu Płońskiego.

2. Ze względu na lokalizację lokali mieszkalnych na terenie całego Powiatu przy ustalaniu stawek czynszu, o których mowa w ust. 1, Zarząd Powiatu bierze pod uwagę stawki czynszu ustalone przez Rady Gmin, na terenie której położony jest lokal mieszkalny wchodzący w skład zasobu mieszkaniowego Powiatu Płońskiego.

§ 13. 1. W stosunkach najmu oprócz czynszu wynajmujący może pobierać opłaty niezależne od wynajmującego, a związane z eksploatacją lokalu, w szczególności opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu, zimnej i ciepłej wody oraz odbiór nieczystości płynnych i stałych odpadów komunalnych.

2. Opłaty niezależne od wynajmującego mogą być pobierane tylko w wypadkach, gdy korzystający z lokalu nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług.

3. Rozliczenie opłat i ich przyjmowanie należy do powiatowej jednostki organizacyjnej, na terenie której usytuowane są lokale mieszkalne.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu Płońskiego


Małgorzata Mucha


Uzasadnienie

do Uchwały Nr L/ 3 04/2014

Rady Powiatu Płońskiego z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Płońskiego

              W skład powiatowego zasobu nieruchomości wchodzą również lokale mieszkalne.

Art. 21 ustawa z dnia 21.06.2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (j.t. Dz. U.2014.150) nakłada na Radę jednostki samorządu terytorialnego posiadającą lokale mieszkalne obowiązek uchwalenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność tej jednostki lub jej osób prawnych.

W wykonaniu tego obowiązku przedkłada się projekt uchwały Rady Powiatu Płońskiego w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Płońskiego.

Przyjęte w uchwale regulacje prawne zakładają, że wynajem lokali mieszkalnych należy generalnie do Zarządu Powiatu, a w przypadku nieruchomości oddanych w trwały zarząd do kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

Przyjęcie przedmiotowej uchwały stanowić będzie także podstawę prawną do przyjęcia wysokości stawek czynszu obowiązujących na terenie Powiatu Płońskiego. Zgodnie z powołanym przepisem, Zarząd Powiatu ustala stawki czynszu w oparciu o uchwałę Rady Powiatu w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego FORTUNA

Kompleksowa obsługa prawna firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »