| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr V/9/14 Rady Gminy Strzeleczki

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie określenia rodzaju i sposobu przyznawania świadczeń realizowanych w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnianych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Strzeleczki

Na podstawie art.72 ust 1 w związku z art.91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r poz.191) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz.594 ze zm.), Rada Gminy w Strzeleczkach uchwala, co następuje:

§ 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnianych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Strzeleczki zwanych dalej nauczycielami w danym roku kalendarzowym określana jest w uchwale budżetowej Rady Gminy w Strzeleczkach.

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli niewykorzystane w danym roku nie przechodzą na rok następny.

§ 3. Środkami finansowymi wymienionymi w § 1 dysponuje Wójt Gminy Strzeleczki.

§ 4. Pomoc udzielona jest w formie zapomogi pieniężnej zwanej dalej zapomogą i przysługuje tylko raz w roku kalendarzowym.

§ 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w ramach posiadanych środków, nauczyciel może otrzymać zapomogę więcej niż raz w roku .

§ 6. Wysokość przyznanej zapomogi uzależniona jest od rodzaju i przebiegu choroby, a w szczególności od poniesionych kosztów leczenia oraz od wysokości dochodów, przypadających na jednego członka rodziny nauczyciela.

§ 7. 1 Warunkiem przyznania świadczenia z funduszu zdrowotnego jest złożenie wniosku o zapomogę (załącznik) wraz z dokumentacją wymienioną w ust.2

2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty uzasadniające konieczność przyznania zapomogi, a w szczególności poświadczające stan zdrowia i poniesione koszty leczenia:

1) aktualne zaświadczenie lekarskie;

2) dokumenty imienne potwierdzające poniesione koszty leczenia (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem);

3) oświadczenie o dochodach netto na członka rodziny z ostatnich trzech miesięcy, poprzedzających ubieganie się o zapomogę.

3. Wnioski składa się do dyrektora placówki macierzystej, który dokonuje weryfikacji złożonej dokumentacji pod względem formalnym i przekazuje Wójtowi Gminy do 15 dnia miesiąca kończącego kwartał.

§ 8. 1 Wójt rozpatruje złożone wnioski co najmniej raz na kwartał i przyznaje zapomogę oraz określa jej wysokość.

2. Odmowa przyznania zapomogi zdrowotnej następuje w formie pisemnej i musi zawierać uzasadnienie.

3. Wnioski bez wymaganej dokumentacji nie będą rozpatrywane.

4. W sytuacjach wyjątkowych na wniosek nauczyciela z uwagi na jego ważny interes, świadczenie może być przyznane poza terminem określonym w § 8 ust. 1.

§ 9. Obsługę finansową udzielonych zapomóg prowadzić będzie Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Strzeleczkach.

§ 10. Traci moc Uchwała Nr XI/60/07 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 6 września 2007r. w sprawie określenia rodzaju i sposobu przyznawania świadczeń z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Strzeleczki.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Brygida Wiencek


Załącznik do Uchwały Nr V/9/14
Rady Gminy Strzeleczki
z dnia 30 grudnia 2014 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU PIENIĘŻNEGO
NA POMOC ZDROWOTNĄ DLA NAUCZYCIELI
Oświadczenie

Wnioskodawca: ………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania i nr telefonu: ……………………………………………………………....

Nazwa i adres szkoły, w której wnioskodawca jest (był) zatrudniony ........................................

…………………………………………………………………………………………………...

Uzasadnienie:

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

W załączeniu do wniosku przedkładam: (aktualne zaświadczenie lekarskie, faktury, rachunki, pobyt w szpitalu itp.):

1. …………………………………………………………………………………………...

2. …………………………………………………………………………………………...

3. …………………………………………………………………………………………...

4. …………………………………………………………………………………………...

Oświadczenie

Oświadczam, że średnia wysokość moich dochodów (netto) na osobę w rodzinie ze wszystkich źródeł z 3 miesięcy poprzedzających ubieganie się o pomoc zdrowotną wynosi:

………………….słownie:………………………………………………………………………

Forma płatności

1. Nr konta bankowego osoby uprawnionej:

…………………………………………………………………………………………...

2. Kasa Urzędu Gminy

……………………………………………….

(data i podpis wnioskodawcy)

Adnotacja dyrektora szkoły:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………............................................

………………………………………….

(data i podpis dyrektora)

Adnotacja o sposobie załatwienia sprawy

W przypadku negatywnej decyzji należy uzasadnić:

…………………………………………………………………………………………………...……………

…………………………………………………………………………………….....................................

..................……………………………………………………………………………………………........

.

……………………………..............................

(data i podpis wójta)

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »