| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/10/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Starachowice do zawarcia umowy użyczenia z Województwem Świętokrzyskim - Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach, w celu powierzenia Miastu Starachowice wykonania zadania pn. "Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 744 w granicach administracyjnych Miasta Starachowice"

Na podstawie art. 8 ust 2a, art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 19 ust. 4, art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 19, poz. 115 ze zm.) w związku z art. 16 ust. 7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie drogowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13 ze zm.) Rada Miejska w Starachowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Starachowice do zawarcia i realizacji umowy użyczenia z Województwem Świętokrzyskim – Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach, w celu powierzenia Miastu Starachowice  zadania pn. „Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 744 w granicach administracyjnych miasta Starachowice”, dla realizacji przez Miasto Starachowice zadań określonych przez ustawę z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13 ze zm.).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Rafalski


Uzasadnienie

Z dniem 1 marca 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 ze zm.). Zapis art. 15 ust. 2 tej ustawy nakłada na właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia
w drodze uchwały przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów
i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

W obrębie Miasta Starachowice organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Miasta Starachowice.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 13 ww. ustawy – przystanek komunikacyjny to miejsce przeznaczone do wsiadania i wysiadania pasażerów na danej linii komunikacyjnej, w którym umieszcza się informację dotyczące w szczególności godzin odjazdów środków transportu, a ponadto w transporcie drogowym, oznaczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) – znakiem D-15 „przystanek autobusowy”.

Przystanki komunikacji miejskiej w Starachowicach zlokalizowane są przy drogach których właścicielami są: Skarb Państwa (zarządzający Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział Kielce) - drogi krajowe, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego– drogi wojewódzkie oraz Starosta Powiatu Starachowickiego - drogi powiatowe.

W związku z powyższym aby formalnie Gmina Starachowice mogła realizować zapisy ustawowe konieczne jest zawarcie stosownej umowy.

Przekazanie Miastu Starachowice zadania pn. „Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 744 w granicach administracyjnych miasta Starachowice” pozwoli na wyłonienie jednego podmiotu, który będzie mógł w sposób racjonalny dokonywać uzgodnień i określać zasady korzystania z przystanków przez przewoźników na terenie miasta. Powierzenie tego zadania gminie wpłynie również na poziom świadczonych usług oraz zapewni skuteczniejszą kontrolę przedsiębiorców świadczących usługi w ramach lokalnego transportu zbiorowego.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »