| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/188/2013 Rady Gminy w Waśniowie

z dnia 30 kwietnia 2013r.

w sprawie uchwalenia REGULAMINU PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA OSOBOM FIZYCZNYM NA REALIZACJĘ TRANSPORTU I UTYLIZACJI ODPADÓW AZBESTOWYCH POCHODZĄCYCH Z BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I GOSPODARCZYCH LUB ZMAGAZYNOWANYCH NA OBSZARZE GMINY WAŚNIÓW

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 7 ust. 1pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), oraz art. 403 ust.2 i ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2008 Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami):Rada Gminy w Waśniowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin  przyznawania dofinansowania osobom fizycznym na realizację transportu i utylizacji odpadów azbestowych pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych lub zmagazynowanych na obszarze gminy Waśniów stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waśniów.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/188/2013
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA OSOBOM FIZYCZNYM NA REALIZACJĘ TRANSPORTU I UTYLIZACJI ODPADÓW AZBESTOWYCH POCHODZĄCYCH Z BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I GOSPODARCZYCH LUB ZMAGAZYNOWANYCH NA OBSZARZE GMINY WAŚNIÓW

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym, nie będącym przedsiębiorcami, dofinansowania na realizację przedsięwzięć polegających na transporcie
i utylizacji odpadów azbestowych pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych lub zmagazynowanych na posesjach na terenie Gminy Waśniów

2. Dofinansowanie polega na jednorazowym pokryciu przez gminę kosztów za realizację zadania polegającego na przetransportowaniu i unieszkodliwieniu przez składowanie - odpadów zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych lub zmagazynowanych na posesjach usytuowanych na terenie Gminy Waśniów.

3. Pomocy udziela się osobom fizycznym, nie będącym przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 z późn. zm).

4. Dofinansowanie przysługuje osobom fizycznym mającym tytuł prawny do budynku/działki - znajdujących się na terenie gminy Waśniów, z zastrzeżeniem że nieruchomość nie jest wykorzystywana na cele działalności gospodarczej.

§ 2. 1. O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne, które przedłożyły lub przedłożą w Urzędzie Gminy Waśniów informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania wg wzoru określonego wzałączniku nr 2do niniejszego Regulaminu

2. Dofinansowanie nie obejmuje osób fizycznych które we własnym zakresie dokonały czynności demontażu, transportu oraz przekazania do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

3. Dofinansowanie nie dotyczy osób, które zalegają z podatkiem na rzecz Gminy Waśniów.

4. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych lub elewacji oraz kosztu uzgodnień i sporządzenia dokumentacji technicznej.

5. Dofinansowanie nie dotyczy właścicieli obiektów użyteczności publicznej i przedsiębiorstw

6. Dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji odpadów azbestowych może być udzielone:

1)               ze środków budżetu gminy

2)               ze środków zewnętrznych

                                                                     

Rozdział 2.
SKŁADANIE I ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW

§ 3. 1. Wzór wniosku o dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia stanowizałącznik nr 1do niniejszego Regulaminu.

2. Osoby ubiegające się o dofinansowania winny złożyć stosowny wniosek do Urzędu Gminy Waśniów.

3. Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

1)               kserokopię dokumentu potwierdzającego własność budynku/działki

2)               zgodę współwłaścicieli w przypadku współwłasności

3)               zgodę właściciela w przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność

4)               kopię pisma stwierdzającego zgłoszenie wymiany pokrycia dachowego w Starostwie Powiatowym lub kopię pozwolenia na budowę w przypadku zmiany konstrukcji dachu

5)               w przypadku rozbiórki, zawalenia się budynku - kopię pisma stwierdzającego zgłoszenie rozbiórki budynku lub kopię pozwolenia na rozbiórkę

4. Wnioski można składać do końca września każdego roku, w którym odbierane będą odpady azbestowe. Odbiór prowadzony będzie do końca listopada.

5. Komisja powołana przez Wójta Gminy Waśniów dokonuje weryfikacji wniosków oraz ustala, które wnioski kwalifikują się do dofinansowania.

§ 4. 1. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu, do wyczerpania rocznego limitu środków finansowych określonych w planie przychodów i wydatków budżetu gminy.

2. Kolejność wniosków uwzględniać będzie prowadzony rejestr.

3. Wnioski niezrealizowane w danym roku z powodu braku środków finansowych będą mogły być dofinansowane w roku następnym.

4. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane. Druki wniosków o przyznanie dofinansowania dostępne będą w siedzibie Urzędzie Gminy Waśniów lub na stornie internetowej Urzędu Gminy Waśniów - www.wasniow.pl

§ 5. 1. Wójt Gminy Waśniów zleci wykonawcy wyłonionemu w przetargu wykonanie prac związanych z transportem i utylizacją odpadów azbestowych.

2. Realizacja usługi będzie odbywać się na podstawie umowy zawartej przez Gminę Waśniów z Wykonawcą.

3. Gmina dokona zapłaty należności Wykonawcy usługi na podstawie wystawionej przez niego faktury oraz na podstawie kart przekazania odpadów na składowisko.

Rozdział 3.
ZASADY DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU GMINY ORAZ ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

§ 6. 1. Gmina Waśniów będzie udzielała dofinansowania ze środków budżetu gminy oraz środków zewnętrznych.

2. O ostatecznej wielkości dofinansowania uzyskanego ze środków zewnętrznych Wójt Gminy Waśniów powiadomi zainteresowane strony po podpisaniu umowy z "udzielającym dofinansowania"

§ 7. 1. Łączne dofinansowanie ze środki budżetu gminy i pozyskanych środków zewnętrznych wynosiło będzie 100 % kosztów (brutto) transportu i utylizacji dla każdego wnioskodawcy.

2. Kwota środków przeznaczonych na udzielenie dofinansowania określana będzie każdorazowo w planie wydatków budżetu gminy na dany rok budżetowy oraz uzależniona od uzyskanego dofinansowania ze środków zewnętrznych

Załączniki

1. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE TRANSPORTU I UTYLIZACJI ODPADÓW AZBESTOWYCH POCHODZĄCYCH Z BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I GOSPODARCZYCH LUB ZMNAGAZYNOWANYCH NA TERENIE GMINY WASNIÓW. (WNIOSKODAWCA WYPEŁNIA CZĘŚĆ PIERWSZĄ)

2. INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST I MIEJSCU ICH WYKORZYSTANIA


Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr XXXVI/188/2013
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 30 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

wniosek


Załącznik Nr 1.2 do Uchwały Nr XXXVI/188/2013
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 30 kwietnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

informacja

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »