| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/106/2015 Rady Miasta Kielce

z dnia 19 marca 2015r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Punkcie Pomocy Doraźnej dla Osób Bezdomnych, mieszczącym się w Ośrodku Interwencyjno-Terapeutycznym dla Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Żniwna 4

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013., poz. 594 ze zmian.[1])) związku z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2015., poz. 163 ze zmian.[2])) , rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 2012., poz. 823) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (t.j. Dz. U. 2011 Nr 197, poz. 1172 ze zmian.[3]))Rada Miasta Kielce uchwala, co następuje:

§ 1.

Klienci Punktu Pomocy Doraźnej dla Osób Bezdomnych, mieszczącego się w Ośrodku Interwencyjno-Terapeutycznym dla Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Żniwna 4, zwanego dalej " PPD " są zobowiązani do ponoszenia odpłatności za udzieloną pomoc w formie schronienia.

§ 2.

1. Szczegółowe zasady wyliczania odpłatności określone są w tabeli odpłatności, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

2. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

3. Osoby zobowiązane do ponoszenia opłaty za pobyt w PPD mogą być na ich wniosek zwolnione częściowo lub całkowicie z odpłatności, w szczególnie uzasadnionych okolicznościach, stwierdzonych na podstawie wywiadu środowiskowego uzupełnionego dokumentacją potwierdzającą zasadność zwolnienia.

4. Tabela określająca wysokość odpłatności za pobyt w PPD, będąca załącznikiem do niniejszej uchwały nie ma zastosowania:

1) do osób, które odmówiły przeprowadzenia wywiadu środowiskowego,

2) do osób, które zobowiążą się do pokrycia kosztów za pobyt w PPD w pełnej wysokości.

5. Osoby, o których mowa w § 2 ust. 4 ponoszą odpłatność za pobyt w PPD w pełnej wysokości.
§ 3.

Tracą moc uchwały:

1) Uchwała Nr LV/1326/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w Punkcie Pomocy Doraźnej dla Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach przy ul. Żniwnej 4,

2) Uchwała Nr XXXVI/649/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 8 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Punkcie Pomocy Doraźnej dla Osób Bezdomnych w Kielcach, przy ul. Żniwnej 4,

3) Uchwała Nr LVI/990/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 16 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Punkcie Pomocy Doraźnej dla Osób Bezdomnych w Kielcach przy ul. Żniwnej 4.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta


Joanna Winiarska


Załącznik do Uchwały Nr VI/106/2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 19 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

PREZYDENTA MIASTA KIELCE

do projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Punkcie Pomocy Doraźnej dla Osób Bezdomnych, mieszczącym się w Ośrodku Interwencyjno-Terapeutycznym dla Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Żniwna 4Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej rada gminy w drodze uchwały ustala w zakresie zadań własnych gminy szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia.

Pobyt w Punkcie Pomocy Doraźnej dla Osób Bezdomnych, jako ośrodku wsparcia dla osób bezdomnych jest odpłatny. Uczestnicy ponoszą odpłatność za każdą godzinę pobytu, której koszt jest określany na podstawie zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.

W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały.


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. 2013 r., poz.645 i poz. 1318; oraz w Dz.U.z 2014 r.,poz 379 i poz. 1072

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz.U. z 2010 r., Nr 217, poz.1427

[3]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2011r. Nr 117 poz. 676 , Nr 232 poz 1378

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KSP Legal & Tax Advice

Tworzymy rozwiązania dla biznesu. Zespół Doradztwa Podatkowego. Obsługa prawna.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »