| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/205/10 Rady Gminy Dragacz

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) ), oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.2) ) uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwała niniejsza określa szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zwanych dalej "konsultacjami".
§ 2. Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady:
1) pomocniczości,
2) partnerstwa,
3) suwerenności,
4) efektywności,
5) uczciwej konkurencji,
6) jawności.
§ 3. 1. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Konsultacje przeprowadza się przed wniesieniem projektów aktów prawa miejscowego pod obrady Rady Gminy.
3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w ust. 1, w sprawie poddanej konsultacji.
4. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Dragacz.
§ 4. 1. Wójt Gminy Dragacz określa w szczególności przedmiot, formę i termin przeprowadzenia konsultacji oraz właściwego pracownika Urzędu Gminy odpowiedzialnego za ich przeprowadzenie.
2. Informacje o podejmowanych konsultacjach w tym przedmiocie konsultacji publikuje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Dragacz. Informacja taka może być również opublikowana w prasie o zasięgu lokalnym oraz formie obwieszczeń na terenie Gminy Dragacz.
3. Konsultacje mogą mieć formę:
1) bezpośrednich otwartych spotkań,
2) wyrażenie pisemnej opinii w danej kwestii
3) ankiet.
4. W przypadku konsultacji przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie termin wyrażenia opinii nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Gminy Dragacz.
5. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Wójt Gminy Dragacz przedstawia Radzie Gminy załączając jednocześnie własne stanowisko odnośnie uzyskanych opinii i publikuje je na stronie internetowej Urzędu Gminy Dragacz.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dragacz.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
Przewodniczący Rady

mgr Jerzy Domański
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXX/205/10 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Uchwałę podjęto dla umożliwienia przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Do podjęcia niniejszej uchwały obliguje nowelizacja ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), która weszła w życie w dniu 12 marca 2010 roku. Znowelizowana ustawa, w art. 5 ust. 5 zobowiązuje organ stanowiący samorządu terytorialnego do określenia w drodze uchwały szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej. Konsultacji podlega roczny lub wieloletni program współpracy Gminy Dragacz z organizacjami pozarządowymi. Niniejsza uchwała stanowi realizację powyższego obowiązku przez Gminę Dragacz.
Przewodniczący Rady

mgr Jerzy Domański
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 94, poz. 651, z 2008r. Nr 209, poz. 1316, z 2009r. Nr 22, poz. 120, Nr 19, poz. 100, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »