| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/65/2015 Rady Gminy Grudziądz

z dnia 24 czerwca 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r., poz. 379, poz. 1072), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r., poz. 532), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/10/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 44 463 069,75, zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 40 746 800,75 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 3 716 269,00, zł zgodnie z załącznikiem nr 1";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 49 698 158,56 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 36 707 208,75 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 12 990 949,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

2. Określa się:

1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3";

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie 5 235 088,81 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4 267 546,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 967 542,81 zł";

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe w kwocie 587 400,00 zł,

b) celowe na zadania własne w kwocie 290 000,00 zł;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe w kwocie 240 996,00 zł,

b) celowe na zadania własne 343 790,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4";

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 9 500 000,00 zł, w tym:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie - 3 000 000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie - 4 267 546,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 2 232 454,00 zł";

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie - 3 000 000,00 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 4 267 546,00 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 2 232 454,00 zł";

7) § 16 otrzymuje brzmienie:

Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy do wysokości 100 000,00 zł".

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 4.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady


Hanna Kołodziej


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/65/2015
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

plan dochodów


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/65/2015
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

plan wydatków


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/65/2015
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

plan wydatków na zadania inwestycyjne


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/65/2015
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych


Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 600 Rozdział 60016 § 0690 2 100,00 zł zwiększenie dochodów budżetowych z tytułu różnych wpłat.

Dział 600 Rozdział 60016 § 2460 148 750,00 zł zwiększenie dochodów budżetowych z tytułu środków finansowych w ramach umowy z Samorządem Województwa na "Remont - modernizacja drogi gminnej Nr 40165C Sosnówka - Brankówka na odcinku 0+000,00 do 1+000,00".

Dział 750 Rozdział 75095 § 0960 10 000,00 zł zwiększenie dochodów budżetowych z tytułu darowizny firmy SOLANUM ROLNO - PRODKCYJNA SP. Z O.O. z przeznaczeniem na budowę boiska do koszykówki w Wielkich Lniskach. Umowa darowizny podpisana w dniu 21 maja 2015 r.

Dział 754 Rozdział 75412 § 0960 20 000,00 zł zwiększenie dochodów budżetowych tytułem darowizny przekazanej przez osobę fizyczną z przeznaczeniem na dofinansowanie "Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu o garaż". Umowa darowizny z dnia 7 maja 2015 r.

Dział 756 Rozdział 75615 § 2680 49 370,00 zł zwiększenie dochodów budżetowych z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Dział 801 Rozdział 80101 § 2460 2 000,00 zł zwiększenie dochodów budżetowych z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursu pod nazwą XIX Gminny i XIII Powiatowy Piknik Ekologiczny organizowany przez Szkołę Podstawową w Węgrowie. Umowa dotacji Nr DK15105/EE-OK zawarta w dniu 30.04.2015 r.

Dział 801 Rozdział 80101 § 2 070,00 zł zwiększenie dochodów budżetowych z tytułu środków przeznaczonych na realizację Programu YOUNGSTER PLUS (wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich). Umowa o współpracy podpisana z Fundacją "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund" w dniu 24 kwietnia 2015 r.

WYDATKI

Dział 010 Rozdział 01010 § 6050 401 250,00 zł. przeniesienie planu wydatków na realizację zadania pn. "Remont - modernizacja drogi gminnej Nr 40165C Sosnówka - Brankówka na odcinku 0+000,00 do 1+000,00". Łączne nakłady 550 000,00 zł. Dofinansowanie z Samorządu Województwa w wysokości 148 750,00 zł. Zmniejszenie planu inwestycyjnego możliwe po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej w Grabowcu".

Dział 010 Rozdział 01010 § 6050 148 750,00 zł przeniesienie planu finansowego do rozdziału 80101 § 2810 z przeznaczeniem dla Fundacji Rozwoju Edukacji Najmłodszych z przeznaczeniem na prowadzenie Szkoły Podstawowej Grudziądz - Węgrowo od 1 września 2015 roku.

Dział 600 Rozdział 60016 § 4210 2 100,00 zł. zwiększenie planu wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych.

Dział 600 Rozdział 60015 § 4300 550 000,00 zł przeniesiony plan wydatków budżetowych z rozdziału 01010 § 6050 z przeznaczeniem na zadanie pn. "Remont - modernizacja drogi gminnej Nr 40165C Sosnówka - Brankówka na odcinku 0+000,00 do 1+000,00".

Dział 700 Rozdział 70005 § 4300 10 000,00 zł. zwiększenie planu wydatków w związku z darowizną od firmy SOLANUM ROLNO - PRODKCYJNA SP. Z O.O. z przeznaczeniem na budowę boiska do koszykówki w Wielkich Lniskach. Umowa darowizny podpisana w dniu 21 maja 2015 r.

Dział 700 Rozdział 70005 § 6050 20 000,00 zł zwiększenie planu wydatków majątkowych w związku z darowizną przekazaną dla OSP Szynych na zadanie pn. "Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu o garaż".

Dział 750 Rozdział 75023 § 4300 14 370,00 zł. zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych w Urzędzie Gminy.

Dział 801 Rozdział 80101 § 2810 232 000,00 zł. przeniesienie planu wydatków z przeznaczeniem dla Fundacji Rozwoju Edukacji Najmłodszych z przeznaczeniem na prowadzenie Szkoły Podstawowej Grudziądz - Węgrowo od 1 września 2015 roku.

Dział 801 Rozdział 80101 § 3020 15 000,00 zł przeniesienie planu finansowego wydatków z przeznaczeniem na dotację dla Fundacji Rozwoju Edukacji Najmłodszych z przeznaczeniem na prowadzenie Szkoły Podstawowej Grudziądz - Węgrowo od 1 września 2015 roku.

Dział 801 Rozdział 80101 § 4170 2070,00 zł. zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenie dla nauczyciela z tytułu środków przeznaczonych na realizację Programu YOUNGSTER PLUS (wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich). Umowa o współpracy podpisana z Fundacją "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund" w dniu 24 kwietnia 2015 r.

Dział 801 Rozdział 80101 § 4210 2 000,00 zł. zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursu pod nazwą XIX Gminny i XIII Powiatowy Piknik Ekologiczny organizowany przez Szkołę Podstawową w Węgrowie. Umowa dotacji Nr DK15105/EE-OK zawarta w dniu 30 kwietnia 2015 r.

Dział 801 Rozdział 80101 § 4270 68 250,00 zł. przeniesienie planu do rozdziału 80101 § 2810 z przeznaczeniem dla Fundacji Rozwoju Edukacji Najmłodszych z przeznaczeniem na prowadzenie Szkoły Podstawowej Grudziądz - Węgrowo od 1 września 2015 roku.

Dział 926 Rozdział 92605 § 4210 25 000,00 zł. zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na sport w szkole.

Dział 926 Rozdział 92605 § 4300 10 000,00 zł zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na sport w szkole.

Przewodnicząca Rady


Hanna Kołodziej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »