| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 74.XXXII.2012 Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, Dz. U. z 2012 r. poz. 567) i art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Miejska w Debrznie uchwala, co następuje:

§ 1.

W zamian za uiszczoną za dany miesiąc kalendarzowy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są powstałe w gospodarstwach domowych:

1) komunalne odpady zmieszane - w ilości 30 litrów tygodniowo na osobę,

2) odpady szkła zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy - w każdej ilości,

3) tworzywa sztuczne, papier, metale i opakowania wielomateriałowe, zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy - w każdej ilości,

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony, zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy - w każdej ilości.

§ 2.

Odpady powstałe na terenie nieruchomości zebrane selektywnie niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy, będą traktowane jako odpady zmieszane, a ich odbiór w zamian za uiszczoną opłatę, następował będzie w ilości, która po uwzględnieniu pozostałych zebranych odpadów zmieszanych nie będzie przekraczała 30 litrów na osobę na tydzień.

§ 3.

1. Komunalne odpady zmieszane, w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym raz w tygodniu, przy czym odbieranie następuje w ten sam dzień tygodnia.

2. W przypadku zabudowy zagrodowej, w sytuacji gdy na nieruchomości powstaje mniejsza ilość odpadów niż określona w § 1 pkt 1, dopuszcza się odbieranie odpadów raz na dwa tygodnie.

3. Komunalne odpady zmieszane, w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym innym niż jednorodzinny dwa razy w tygodniu.

4. Odbiór komunalnych odpadów zmieszanych określonych w ust. 3 następuje w odstępie trzech dni.

§ 4.

Odpady szkła, w zamian za uiszczoną opłatę, od właścicieli nieruchomości odbierane są raz w miesiącu.

§ 5.

Odpady papieru, tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych, w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są:

1) raz w miesiącu od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym,

2) raz w tygodniu od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym innym niż jednorodzinny.

§ 6.

1. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony, w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są od właścicieli nieruchomości trzy razy w roku, w okresie od marca do listopada, w odstępie, co najmniej 3 miesięcy.

2. Odbiorowi podlegają te odpady komunalne wymienione w ust. 1, które zostały wystawione przed posesję do krawężnika lub przy pergolach śmietnikowych.

3. Odpady komunalne wymienione w ust. 1 wystawione w innych miejscach niż określone w ust. 2, w szczególności w miejscach do których nie jest zapewniony dojazd pojazdem odbierającym te odpady, nie podlegają odbiorowi.

§ 7.

1. Odbiór odpadów, o których mowa w § 3-6 nie może następować w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.

2. W przypadku, gdy dzień odbioru odpadów przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów jest pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym.

3. Odbieranie odpadów, o których mowa w § 4-6 odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym Miasto i Gmina zawarła umowę na odbiór lub odbiór i zagospodarowane odpadów w danym sektorze oraz udostępnionym właścicielom nieruchomości, z których odbiór ma być dokonywany.

§ 8.

1. Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych określane dalej jako PZON, stanowiące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, świadczą usługi na rzecz mieszkańców w zakresie przyjmowania:

1) resztek farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich,

2) rozpuszczalników, środków czyszczących, substancji do wywabiania plam i opakowania po nich,

3) zbiorników po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji,

4) środków ochrony roślin oraz opakowań po nich,

5) lamp fluorescencyjnych i innych odpadów zawierających rtęć, w tym świetlówek, termometrów, przełączników,

6) baterii i akumulatorów,

7) zużytych kartridży, tuszy i tonerów,

8) przepracowanych olei,

9) przeterminowanych lub częściowo wykorzystanych i niewykorzystanych leków.

2. Adresy i godziny otwarcia punktów selektywnego zbierania odpadów udostępniane są na tablicy w punkcie jak i na stronie internetowej urzędu miasta i gminy.

3. Odpady o których mowa w ust. 1 powstałe w gospodarstwach domowych nie pochodzące z działalności gospodarczej są dostarczane do PZON przez ich wytwórców.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Debrznie


Jan Adam Beme

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Posyniak

Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Posyniak specjalizuje się przede wszystkim w prawie karnym niosąc pomoc prawną osobom zatrzymanym w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa i to zarówno sprawcom, jak i pokrzywdzonym. Kancelaria zajmuje się także m.in. sprawami z zakresu prawa rodzinnego, drogowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »