| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/51/2015 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 24 czerwca 2015r.

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 49 ust. 2 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.), uchwala się:

§ 1.

Ustala się kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XXVI/235/2009 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 czerwca 2009 roku.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Jacek Gross


Załącznik do Uchwały NR VIII/51/2015
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Kryteria i tryb

przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych,
dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. W budżecie Powiatu Nowodworskiego tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych.

2. Specjalny fundusz nagród dzieli się wg zasady:

1) 20% środków funduszu przeznacza się na Nagrodę Starosty Nowodworskiego;

2) 80% środków funduszu przeznacza się na Nagrodę Dyrektora szkoły/placówki.

3. Środki specjalnego funduszu nagród, w wysokości określonej w ust. 2, pozostają w dyspozycji podmiotów przyznających nagrody.

4. Organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe może dokonać zwiększenia specjalnego funduszu nagród z przeznaczeniem na Nagrodę Starosty Nowodworskiego.

§ 2.

1. Środki z funduszu są przeznaczone dla nauczycieli, w tym pełniących funkcje kierownicze, szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski, posiadających wyróżniającą ocenę pracy dokonaną w ostatnich 5 latach lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego uzyskaną w ostatnim roku.

2. Starosta Nowodworski - ze środków, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 - może przyznać nagrodę na wniosek:

1) dyrektora szkoły/placówki oświatowej;

2) rady pedagogicznej;

3) rady rodziców;

4) związków zawodowych zrzeszających nauczycieli;

5) Inspektora ds. oświaty Starostwa Powiatowego.

2. Dyrektor szkoły/placówki oświatowej - ze środków, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 - może przyznać nagrodę nauczycielowi szkoły/placówki na wniosek:

1) rady pedagogicznej;

2) rady rodziców;

3) własny.

3. Nagroda ma charakter uznaniowy i może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole/placówce co najmniej roku.

4. Nagrodę przyznaje się za szczególne osiągnięcia nauczyciela w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę/placówkę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły/placówki.

Rozdział II.
Szczegółowe kryteria przyznawania nagrody dla nauczyciela

§ 3.

1. Przy przyznawaniu nagrody dla nauczyciela bierze się pod uwagę szczególną aktywność i znaczące sukcesy w zakresie pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej,

w szczególności, gdy nauczyciel:

1) w zakresie pracy dydaktycznej:

a) osiąga wysokie wyniki w nauczaniu potwierdzone egzaminem gimnazjalnym, maturalnym i/lub egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe /kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzonym przez okręgową komisję egzaminacyjną,

b) osiąga wysokie wyniki nauczania, potwierdzone zakwalifikowaniem się uczniów do udziału w konkursach, zawodach, turniejach, festiwalach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim,

c) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania, opracowania programów i publikacji,

d) umiejętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami z pracy dydaktyczno-wychowawczej z innymi nauczycielami,

e) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami mającymi trudności w nauce;

2) w zakresie pracy wychowawczej:

a) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe, organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe, szczególnie w zakresie integracji środowiska lokalnego,

b) sprawuje opiekę nad organizacjami działającymi w szkole i osiąga wymierne efekty działania tych organizacji,

c) przygotowuje ofertę uzupełniających zajęć i imprez dla uczniów/wychowanków oraz aktywnie uczestniczy w ich realizacji,

d) aktywnie włącza się w przygotowanie i prowadzenie wypoczynku letniego lub zimowego dzieci i młodzieży;

3) w zakresie pracy opiekuńczej:

a) wykazuje zaangażowanie w skuteczne rozwiązywanie problemów uczniów wymagających szczególnej pomocy ze strony szkoły - organizuje pomoc i opiekę uczniom/wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin niewydolnych wychowawczo, ubogich i patologicznych; udziela pomocy uczniom/wychowankom z zaburzeniami w rozwoju oraz zagrożonym niedostosowaniem społecznym,

b) organizuje współpracę szkoły/placówki z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, ochronę zdrowia, profilaktykę oraz rozwój psychologiczno-pedagogiczny ucznia i jego rodziny,

c) organizuje udział rodziców uczniów w życiu szkoły/placówki, rozwija formy aktywnego współdziałania szkoły z rodzicami,

d) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii, alkoholizmu, nikotynizmu, wandalizmu oraz agresji fizycznej i słownej,

e) sumiennie realizuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę/placówkę;

4) w zakresie realizacji innych zadań statutowych szkoły/placówki:

a) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela,

b) współpracuje z uczelniami i ośrodkami metodycznymi,

c) efektywnie uczestniczy w działaniach na rzecz współpracy z innymi szkołami/ placówkami, instytucjami oświatowymi, kulturalnymi, samorządem lokalnym oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz dzieci i młodzieży w kraju i za granicą,

d) wykazuje inicjatywę i skuteczność na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych lub innej pomocy rzeczowej dla szkoły,

e) podejmuje działania na rzecz promowania szkoły w środowisku i kreowania jej pozytywnego wizerunku, m.in. poprzez efektywny udział w pracach różnych instytucji oraz w działalności organizacji społecznych,

f) efektywnie wypełnia zadania i obowiązki, w szczególności wynikające z potrzeb i zainteresowań uczniów,

g) doskonali własny warsztat pracy poprzez dokształcanie i doskonalenie zawodowe.

Rozdział III.
Szczegółowe kryteria przyznawania nagrody dla nauczyciela,

któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły/placówki

§ 4.

1. Nagroda Starosty Nowodworskiego przyznawana jest dyrektorowi lub wicedyrektorowi szkoły/placówki oświatowej, który legitymuje się wyróżniającymi i znaczącymi w skali powiatu osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zgodnie z kryteriami zapisanymi w § 3, oraz dodatkowo:

1) dba o wysoki poziom nauczania poprzez wzorową organizację pracy szkoły, kreowanie twórczej atmosfery pracy, realizację prawidłowej polityki kadrowej, inspirowanie nauczycieli do samokształcenia i wspomaganie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym;

2) skutecznie wprowadza zmiany wynikające z funkcjonowania systemu oświaty;

3) rozwija ofertę edukacyjną szkoły w zakresie prowadzonych kierunków kształcenia ogólnego lub zawodowego, z uwzględnieniem uwarunkowań rynku pracy a także oczekiwań młodzieży oraz potrzeb środowiska lokalnego;

4) efektywnie pozyskuje i wydatkuje środki pozabudżetowe;

5) wykazuje wzorową dbałość o bazę szkoły/placówki, inicjuje i podejmuje działania
na rzecz poprawy i rozwoju bazy lokalowej i dydaktycznej szkoły;

6) dba o bezpieczeństwo uczniów/wychowanków i pracowników szkoły/placówki;

7) uzyskuje pozytywne wyniki kontroli zewnętrznych i wewnętrznych;

8) solidnie i terminowo wywiązuje się z zadań określonych w przepisach oświatowych dla stanowiska dyrektora szkoły/placówki.

Rozdział IV.
Postanowienia końcowe

§ 5.

1. Nagrody, o których mowa w § 1, przyznawane są w terminie do dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie niż określony w ust. 1.

3. Wnioski o przyznanie Nagrody Starosty Nowodworskiego należy składać w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim, natomiast wnioski o przyznanie nagrody Dyrektora szkoły/ placówki oświatowej w sekretariacie szkoły/placówki - w terminie do 20 września każdego roku.

4. Wnioski o przyznanie nagród sporządza się ściśle według wzorów określonych w załącznikach, odpowiednio:

1) wzór wniosku o Nagrodę Starosty Nowodworskiego stanowi załącznik nr 1;

2) wzór wniosku o nagrodę Dyrektora szkoły/placówki stanowi załącznik nr 2.

5. Wnioski o przyznanie Nagrody Starosty Nowodworskiego dla nauczycieli podlegają zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną, zgodnie z regulaminem rady danej szkoły/placówki.

§ 6.

1. Starosta podejmuje decyzję o przyznaniu nagrody po zasięgnięciu opinii Komisji, w skład której wchodzą:

1) Przedstawiciel Rady Powiatu - Przewodniczący Komisji Oświaty;

2) Przedstawiciel Zarządu Powiatu - Wicestarosta;

3) Przedstawiciel związków zawodowych działających na terenie Powiatu Nowodworskiego zrzeszających nauczycieli;

4) Inspektor ds. oświaty Starostwa Powiatowego.

2. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół.

3. Ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Starosta.

4. Wnioski nie spełniające wymogów formalnych, o których mowa w § 5, nie będą rozpatrywane.

§ 7.

Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego teczce akt osobowych.


Załącznik Nr 1 do Kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski

do Kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski

..................................

(pieczątka szkoły/placówki)

WNIOSEK

O NAGRODĘ STAROSTY NOWODWORSKIEGO

za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
w tym realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę/placówkę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły/placówki*

........................................................................................................................................................................

( podmiot wnioskujący) (nazwa szkoły/placówki*)

1. Imię i nazwisko kandydata do nagrody: ………………………………...……………………………

2. Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………………….

3. Miejsce pracy i zajmowane stanowisko ………………………………………………………………

4. Wykształcenie ogólne, specjalność: …………………………………………………………………

5. Staż pracy pedagogicznej

6. Ocena pracy/pozytywna ocena dorobku zawodowego

(pełna data otrzymania)

Ocena: .......................... Data: .............................

7. Posiadane odznaczenia i nagrody, wraz ze wskazaniem daty ich otrzymania (z ostatnich 5 lat)

8. Uzasadnienie wniosku - opis osiągnięć dotyczy okresu od ostatniej daty otrzymania Nagrody Starosty (w przypadku jej otrzymania)

9. Opinia rady pedagogicznej.

Na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu ........... zaopiniowano wniosek pozytywnie/negatywnie*

………………….. ……………………..

(miejscowość i data) (podpis i pieczęć)

10. Podpis podmiotu wnioskującego:

………………….. ……………………..

(miejscowość i data) (podpis i pieczęć)

*Niepotrzebne skreślić


Załącznik nr 2do Kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek,

do Kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek,

dla których organem prowadzącym

jest Powiat Nowodworski

................................

(pieczątka szkoły/placówki)

WNIOSEK

O NAGRODĘ DYREKTORA SZKOŁY/PLACÓWKI*

za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
w tym realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę/placówkę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły/placówki*

........................................................................................................................................................................

( podmiot wnioskujący) ( nazwa szkoły/ placówki)

1. Imię i nazwisko nauczyciela: …………………………………………………………………………

2. Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………………………..

3. Miejsce pracy i zajmowane stanowisko ……………………………………………………………….

4. Wykształcenie ogólne, specjalność: ………………………………………………………………….

5. Staż pracy pedagogicznej

6. Ocena pracy/pozytywna ocena dorobku zawodowego

(pełna data otrzymania)

Ocena: ................... Data: ......................

7. Posiadane odznaczenia i nagrody, wraz ze wskazaniem daty ich otrzymania (z ostatnich 5 lat)

8. Uzasadnienie wniosku

9. Opinia rady pedagogicznej.

Na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu .......... zaopiniowano wniosek pozytywnie/negatywnie*

………………….. ……………………..

(miejscowość i data) (podpis i pieczęć)

10. Podpis podmiotu wnioskującego:

………………….. ……………………..

(miejscowość i data) (podpis i pieczęć)

11. Przyznaję/nie przyznaję* Nagrodę Dyrektora Szkoły/Placówki*

.......................................................................................................................................................................

(uzasadnienie w przypadku nieprzyznania nagrody)

………………….. ……………………..

(miejscowość i data) (podpis i pieczęć)

*Niepotrzebne skreślić


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) organy prowadzące szkoły ustalają kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły. Przy ustalaniu powyższych zasad ustawa zobowiązuje organ prowadzący do uwzględniania w szczególności sposobu podziału środków na nagrody, trybu zgłaszania kandydatów do nagród oraz zasadę, że nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku. W myśl art. 91d cytowanej ustawy, kompetencje organu prowadzącego określonego w art. 49 ust. 2 wykonuje odpowiednio rada powiatu.

W budżecie organu prowadzącego wyodrębniane są środki finansowe w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli. Środki z funduszu są przeznaczone dla wyróżniających się w pracy nauczycieli oraz dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski.

Dotychczas kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek powiatu nowodworskiego uregulowane były w uchwale Nr XXVI/235/2009 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu przyznawania nagród Starosty Nowodworskiego oraz Dyrektora szkoły/placówki, dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu Nowodworskiego.

W związku z pismem Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału w Nowym Dworze Gdańskim dotyczącym poszerzenia podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o nagrodę Starosty Nowodworskiego przygotowano projekt zmiany uchwały.

Zasadnicza zmiana dotyczy określenia podmiotów uprawnionych do występowania z wnioskiem o przyznanie nagrody (zgodnie z obowiązującymi przepisami), a także szczegółowych kryteriów, jakie bierze się pod uwagę przy przyznawaniu nagród dla nauczycieli, w tym pełniących funkcje kierownicze. Przedkładany projekt uchwały, na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych ( j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 167), został zaopiniowany przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu Nowodworskiego.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »