| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/320/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem

z dnia 28 kwietnia 2010r.

w sprawie Zmian w budżecie oraz zmiany uchwały Nr XXXIX/299/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) , art. 211, art. 212 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz..1240), Rada Gminy Gródek nad Dunajcem uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa plan dochodów budżetu na 2010 rok o kwotę 856.561 złotych ,w tym dochody majątkowe 856.561 złotych , tj. do kwoty 24.942.011 złotych

- jak w załączniku Nr 1,

§ 2. 1. Zwiększa plan wydatków budżetu na 2010 rok o kwotę 1.729.561 złotych, oraz zmniejsza o kwotę 713.000 złotych tj. do kwoty 27.502.511 złotych

- jak w załączniku nr 2.

2. Zmiany wydatków z ust.1 obejmują:

1)zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 46.429 złotych w tym:

a) wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 46.429 złotych w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 46.429 zł,

2)zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 43.000 złotych w tym:

a) wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 43.000 złotych w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 43.000 zł

3)zmniejszenia planu wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 670.000 złotych , oraz zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1.683.132 złote ,w tym :

a) wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 1.583.132 złote ,

b) wydatków na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego o 100.000 złotych

- jak w załączniku Nr 3

§ 3. 1. Wskutek zmian dokonanych w § 1 ust.1 i § 2 ust.1 zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 160.000 złotych tj. do kwoty 2.560.500 złotych , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 238.000 złotych .

2)zaciąganych kredytów w kwocie 2.322.500 złotych.

2. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 160.000 złotych tj. do kwoty 3.698.000 złotych

§ 4. Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów budżetu po zmianach z § 3 ust. 2.- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały ,

§ 5. Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu obejmują dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem Nr 5 ,

§ 6. W uchwale Nr XXXIX/299/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2010 rok , wprowadza się następujące zmiany :

1)W zapisie do § 5 po punkcie 2 dodaje się pkt.3 o następującej treści:

"3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 6a "

2)Załącznik Nr 4 (przychody i rozchody budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2010 rok) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek nad Dunajcem.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Wiesław Matusik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/320/2010
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Zmiany w planie dochodów na 2010 rok


Dz.


W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E

Kwota w
Zwiększ.

Kwota w
Zmniejsz.


600


TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ


856.561


Dochody majątkowe

856.561

w tym:
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego856.561

R A Z E M
W tym:
- dochody bieżące
- dochody majątkowe

856.561

-
856.561


Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Wiesław Matusik


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/320/2010
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Zmiany w planie wydatków na 2010 rok


Dz.


Rozdz.


W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E

Kwota w
Zwiększenia

Kwota w
Zmniejszenia


600


TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ


1.626.132


493.000

60013

Drogi publiczne wojewódzkie


1.583.132


200.000

2.Wydatki majątkowe w tym:

1.583.132

200.000

2.1.wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

1.583.132

200.000

60016

Drogi publiczne gminne

43.000

43.000

2.Wydatki bieżące w tym:

43.000

43.000

1.1.wydatki bieżące jednostek budżetowych
W tym:
a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

43.000

43.000
-

43.000
-

43.000

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych


250.000

2.Wydatki majątkowe w tym:

250.000

2.1.wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

250.000


801


Oświata i wychowanie


3.429


120.000

80101

Szkoły Podstawowe

3.429

120.000

1.Wydatki bieżące w tym:

3.429

-

1.1.Wydatkijednostek budżetowych
W tym:
a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3.429

3.429

2.Wydatki majątkowe w tym:

120.000

2.1.wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

120.000


900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONASRODOWISKA


100.000


100.000

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

100.000

100.000

2.Wydatki majątkowe w tym:

100.000

100.000

2.1.wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.2.wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego

-
100.000

100.000
-


R A Z E M
W tym:
1.Wydatki bieżące
2.Wydatki majątkowe


1.729.561

46.429
1.683.132


713.000

43.000
670.000

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Wiesław Matusik


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/320/2010
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

ZMIANY w PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY GRÓDEK N/DUNAJCEM NA ROK 2010

DZIAŁ


ROZDZIAŁ


WYSZCZEGÓLNIENIE
Planowanych do realizacji
zadań inwestycyjnych

Kwota zwiększenia wydatków majątkowych

Kwota zmniejszeniawydatków majątkowych

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1.583.132

450.000

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

1.583.132

200.000

W tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
W tym:
1.Budowa chodników przy drogach wojewódzkich
2.Budowa chodnika przy DWnr 975 o dł. Ok.608 mb oraz zatok autobusowych w m. Gródek nad Dunajcem
3.Budowa chodnika przy DW nr 975 w m. Podole Górowa o długości ok.610 mb


1.583.132

-

868.452


714.680


200.000

200.000

-

-

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

-

250.000

W tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
W tym:
1.Usuwanie skutków osuwisk "Osłona przeciwosuwiskowa"w m.Tropie


250.000

250.000

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

-

120.000

80101

-

120.000


W tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
W tym:
1.Budowa Sali gimnastycznej przy SP Jelna


120.000

120.000

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONASRODOWISKA

100.000

100.000

90001

100.000

100.000


W tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
W tym:
1.Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie
- wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego
W tym:
1.Wniesienie udziałów do Spółki "Dunajec"


100.000


100.000


100.000

100.000

R A Z E M:

1.683.132

670.000

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Wiesław Matusik


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/320/2010
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/299/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2010 rok ,

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM NA 2010 ROK


LP.


W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E


KWOTA W ZŁOTYCH


1.


Dochody ogółem


24.942.011


2.


Wydatki ogółem


27.502.511


3.


Wynik- deficytbudżetu


2.560.500


4.


PRZYCHODY BUDŻETU


3.698.000

-zaciągane kredyty
-wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikająca z rozliczeńkredytów i pożyczek z lat ubiegłych

3.460.000

238.000


5.


ROZCHODYBUDŻETU


1.137.500

- spłata rat zaciągniętych kredytów bankowych

1.137.500

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Wiesław Matusik


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/320/2010
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
Załącznik Nr 6a do uchwały Nr XXXIX/299/2010 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem na 2010 rok ,

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2010 ROK


Dz.


Rozdz.


Parag.


W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E


Dochody


Wydatki


600


Transport i łączność


856.561


856.561

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

856.561

6630

dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego

856.561

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

856.561

W tym:
-Wydatki majątkowe
Z tego:
-inwestycje i zakupy inwestycyjne


856.561

856.561


OGÓŁEM


856.561


856.561

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Wiesław Matusik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Alicja Moszyńska

Właścicielka firmy Architektura Biznesu: doradza MSP w zakresie budowania marki i kultury firmy, marketingu, negocjacji i obsługi klienta.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »