| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.27.2012 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

z dnia 30 stycznia 2012r.

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), stwierdzam nieważność uchwały Nr XI/72/11 Rady Gminy Kalinowo z dnia 22 grudnia 2011 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Stacze, gmina Kalinowo.

Uzasadnienie

Uchwałą, o której mowa na wstępie Rada Gminy Kalinowo działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Stacze, gmina Kalinowo.

W opinii organu nadzoru przedmiotowa uchwałą podjęta została z istotnym naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wójt, burmistrz, prezydent miasta sporządza projekt planu miejscowego, zawierający część tekstową i graficzną, zgodnie z przepisami studium oraz z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem. Ponadto, zgodnie z art. 20 ust. 1 zdanie drugie, część tekstowa planu stanowi treść uchwały, część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki do uchwały. Z przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, iż tekst planu i załącznik graficzny (rysunek planu) nie są z sobą spójne. Na rysunku planu znajdują się tereny oznaczone symbolami UT/ML.01 i UT/ML.02 (co ma odzwierciedlenie w legendzie ) , natomiast w ustaleniach szczegółowych dla terenów o różnej funkcji w tekście, w § 8 uchwały, brak jest ustaleń dla tych terenów. Ponadto, w tekście, w § 8 zawarto ustalenia dla terenów UT.02, ML23 i ZL.06 , które nie występują na rysunku planu.

Zgodnie z treścią art. 17 pkt 11-13 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wójt, burmistrz, prezydent miasta po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego wyznacza termin, w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu, nie krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia planu, rozpatruje uwagi, o których mowa w pkt 11, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania oraz wprowadza zmiany do projektu planu miejscowego wynikające z rozpatrzenia uwag, a następnie w niezbędnym zakresie ponawia uzgodnienia.

Z przedstawionej dokumentacji planistycznej Rady Gminy Kalinowo wynika, iż tekst projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu i tekst uchwały różnią się między sobą (natomiast rysunki są identyczne co jest prawdopodobnie wynikiem błędu). Z dokumentacji prac planistycznych wynika, że zmiany te nie są wynikiem uwzględnienia uwag do planu , ponieważ ich nie było. W związku z tym wprowadzenie zmian w ustaleniach planu powinno być poprzedzone ponownym jego wyłożeniem do publicznego wglądu, czego jednak nie uczyniono. Ostateczna wersja planu może różnić się od wersji wyłożonej do publicznego wglądu tylko w zakresie w jakim zezwala na to ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dokonywanie zmian w uchwalonym planie w stosunku do projektu tego planu wyłożonego do publicznego wglądu, poza przypadkami wskazanymi w art. 17 pkt. 13 i art. 19 ustawy jest niedopuszczalne i stanowi istotne naruszenie trybu sporządzenia planu.

Poniżej wskazano najistotniejsze różnice pomiędzy tekstem wyłożonym do publicznego wglądu a tekstem uchwalonym.

W § 4 pkt 2 uchwały pominięto tereny: ML/UT - tereny zabudowy rekreacji indywidualnej albo zamiennie zabudowy usług turystycznych oraz UT/ML- tereny zabudowy usług turystycznych albo zamiennie zabudowy rekreacji indywidualnej.

W § 5 pkt 9 w uchwale dodano definicję intensywności zabudowy, która w projekcie wyłożonym nie była zdefiniowana.

Zmieniono treść § 6 w ten sposób , że część ustaleń w projekcie wyłożonym (pkt 7 i 8)

wskazanych jako obowiązujące , w uchwale zapisano jako postulowane (nieobowiązujące)

W § 7 między innymi usunięto zapis dotyczący zasad łączenia w ramach jednej działki terenów elementarnych o różnych symbolach, zmodyfikowano zasady lokalizowania nośników reklamowych oraz w sposób istotny w wielu miejscach zmieniono punkt 2 "Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego" (było 10 ppkt.- jest 6).

Istotne zmiany w Rozdziale II "Ustalenia szczegółowe dotyczące terenów o różnej funkcji lub różnym sposobie zagospodarowania " w § 8, między innymi:

- teren ML.01 - zmieniono minimalną powierzchnię działki budowlanej z 700 na 1100 m2,

- teren ML.02 - dodano zapis o możliwości włączenia do działki budowlanej terenów ML.01 i ZN.01,

- teren ML.03 - zmieniono intensywność zabudowy z 0,10 na 0,15 oraz wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej z 60 %na 65%,

- teren ML.04 - dodano zapis o możliwości włączenia do działki budowlanej terenów ML.04 i ZP.01, ZL.03 oraz ZN.03, zmieniono minimalną powierzchnię działki budowlanej z 850 na 3400 m2, zmieniono wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej z 65% na 70%,

- teren ML.05 - dodano zapis o tym, że w skład działki budowlanej wchodzą tereny ML.05 i ZP.02 oraz ZN.03, zmieniono minimalną powierzchnię działki budowlanej z 1100 na 4600 m2 oraz wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej z 65% na 70%,

- teren ML.06 - dodano zapis o możliwości włączenia do działki budowlanej terenów ML.06 , ZP.03 oraz ZN.03, zmieniono minimalną powierzchnię działki budowlanej z 2000 m2 na 2500 m2,

- teren ML.07 - zmieniono minimalną powierzchnię działki budowlanej z 1100 m2 na 1600 m2

oraz minimalną szerokość frontu działki z 35m na 40 m,

- teren ML.09 - zmieniono minimalną powierzchnię działki budowlanej z 1000 m2 na 2100 m2,

- teren ML.11 - dodano zapis o tym, że w skład działki budowlanej wchodzą tereny ML.11

oraz ZN.03, zmieniono minimalną powierzchnię działki budowlanej z 650 m2 na 3700 m2,

- tereny ML.15, ML.16, ML.17, ML.18 - usunięto zapis o możliwości lokalizacji budynku w odległości 1,5m od granicy działki lub bezpośrednio przy niej,

- teren ML.21 - zmieniono minimalną powierzchnię działki budowlanej z 1200 m2 na 2000 m2

oraz minimalną szerokość frontu działki z 25 m na 28 m,

- teren ML.22 - zmieniono minimalną szerokość frontu działki z 25 m na 28 m,

- teren ML/UT.02 - wprowadzono wiele zmian m.in. zmieniono minimalną powierzchnię działki budowlanej z 1200 m2 na 7000 m2 (dla usług turystycznych, dla rekreacji indywidualnej zniesiono wymagania), zmieniono ustalenia w zakresie wysokości zabudowy, zmieniono intensywność zabudowy z 0,15na 0,20,

- dodano w całości ustalenia dla terenów UT.02, ML23 i ZL.06,

- usunięto w całości ustalenia dla terenów UT/ML.01 i UT/ML.02,

ponadto różnice merytoryczne występują w ustaleniach dla terenów R.01, ZN.01, ZN.02, ZN.03, ZN.04, ZN.05, ZN.07, ZP.04, KDW.09.

Ponadto, tereny ML.16 i ML.17 - zabudowa rekreacji indywidualnej zostały wyodrębnionez użytków leśnych klasy LsV. Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 121, poz. 1266 ze zm.) uzyskano zgodę na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne. Plan nie określa zasad obsługi komunikacyjnej wyżej wymienionych terenów - dostęp do drogi publicznej, nie wskazuje też jak w przypadku innych terenów, łączenia w ramach jednej działki terenów o różnych funkcjach, przez co nie spełniają one w pełni kryteriów stawianych dla działek budowlanych, wynikających z art. 2 ust. 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Tereny ML.16 i ML.17 otoczony jest terenem ZL.04- teren istniejącego lasu, w związku z czym nastąpi de facto zmiana przeznaczenia części gruntu leśnego na cele nieleśne bez uzyskania zgody wymaganej przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych .

Podstawą do stwierdzenia nieważności przedmiotowej uchwały jest art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który wskazuje, iż naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego powoduje nieważność uchwały rady gminy w całości lub w części.

Stosownie do orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 15.09.2010 r., sygn. akt. II SA/Łd 713/10, jeżeli uchybienia w sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczą rysunków planu oraz znacznej części jednostek planistycznych konieczne jest stwierdzenie nieważności miejscowego planu w całości. Tym samym, po analizie przedmiotowej uchwały, uzasadnione jest stwierdzenie jej nieważności w całości, gdyż zbyt duża liczba uchybień powoduje, iż uchwała ta nie może funkcjonować w części.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak na wstępie.

Od niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski


Marian Podziewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Kaflińskiego

specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym gospodarczym i finansowym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »