| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII-380/2014 Rady Miejskiej w Olsztynku

z dnia 5 czerwca 2014r.

w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Olsztynka w spółkach prawa handlowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm[1]) Rada Miejska w Olsztynku uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) spółce - należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, w której Gmina Olsztynek posiada udziały lub akcje,

2) udziałach - należy przez to rozumieć udziały lub akcje będące własnością Gminy Olsztynek w spółce.

§ 2. 1. Upoważnia się Burmistrza Olsztynka do wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane udziały wkładów pieniężnych w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie miasta na dany rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Olsztynka do wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane udziały, wkładów niepieniężnych (aportów) po uprzedniej zgodzie Rady Miejskiej w Olsztynku.

3. Gmina Olsztynek może w szczególności obejmować udziały w spółkach już istniejących, do których przystępuje oraz w spółkach tworzonych przez Gminę.

§ 3. 1. Przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) mogą być:

1) prawa rzeczowe obejmujące w szczególności prawo własności nieruchomości lub ich części, własność przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, prawo własności rzeczy ruchomych, prawo własności rzeczy nieruchomych, udział we współwłasności w częściach ułamkowych lub łącznej, prawo użytkowania wieczystego,

2) prawa obligacyjne obejmujące w szczególności udziały, akcje, obligacje, wierzytelności wspólnika przysługujące od spółki,

3) prawa majątkowe na dobrach niematerialnych obejmujące w szczególności patent lub prawo do jego używania, prawo ochronne na wzory użytkowe i znaki towarowe, prawa z rejestracji wzoru użytkowego, licencje na korzystanie z wynalazku, know-how, majątkowe prawa autorskie.

2. Wartość aportu wnoszonego do spółki w celu pokrycia udziałów (wartość zbywcza) jest ustalana na podstawie dokumentów zakupu (faktur) lub przez rzeczoznawcę majątkowego posiadającego wymagane uprawnienia do wyceny danego wkładu niepieniężnego (aportu).

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Olsztynka do wycofania udziałów i akcji w spółkach.

2. Wycofanie udziałów przez Gminę Olsztynek następuje w drodze ich umorzenia, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych.

3. Wycofanie udziałów i akcji w spółkach wymaga uprzedniej zgody Rady Miejskiej w Olsztynku.

§ 5. 1. Upoważnia się Burmistrza Olsztynka do zbywania udziałów i akcji w spółkach po uprzedniej zgodzie Rady Miejskiej w Olsztynku.

2. Udziały mogą być zbywane w trybie:

1) oferty ogłoszonej publicznie,

2) przetargu publicznego,

3) rokowań na podstawie publicznego zaproszenia do rokowań.

3. Tryb publiczny wymaga ogłoszenia oferty publicznej, zaproszenia do rokowań lub zaproszenia do przetargu publicznego co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

§ 6. Przed zaoferowaniem do zbycia całości lub części udziałów w spółkach dokonuje się analizy mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki, stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa spółki, oszacowania wartości przedsiębiorstwa oraz oceny realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska.

§ 7. Wykonanie czynności związanych z wnoszeniem, cofaniem, zbywaniem udziałów w szczególności szczegółowego trybu zbywania udziałów, zobowiązań inwestycyjnych oraz związanych z ochroną środowiska i ochroną interesów pracowników, powierza się Burmistrzowi Olsztynka.

§ 8. O każdym wniesieniu, cofaniu albo zbyciu udziałów Burmistrz Olsztynka informuję Radę Miejską w Olsztynku na najbliższej sesji Rady Miasta następującej po wniesieniu, cofnięciu bądź zbyciu udziałów. Informacja zawiera dane o ilości oraz wartości wniesionych, cofniętych lub zbytych udziałów a także do jakiej spółki zostały wniesione, jakiej spółce zostały cofnięte lub w jakiej spółce zostały zbyte, a także jakie obowiązki, korzyści lub uprawnienia z tego tytułu dla Gminy powstaną.

§ 9. Decyzje w sprawie wniesienia, cofnięcia albo zbycia udziałów lub akcji podejmuje Burmistrz w formie zarządzenia.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztynka.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Głowacz


[1]) Zmiany niniejszej ustawy zostały opublikowane w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kubarski

Ekspert Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »