| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/30/2015 Rady Miejskiej w Kleczewie

z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Gminy i?Miasta Kleczew – część „C”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XLII/310/2013 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 19 listopada 2013 r., Rada Miejska w Kleczewie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Gminy i Miasta Kleczew – część „C”, zwaną dalej „planem”, po stwierdzeniu, iż nie narusza ona ustaleń zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kleczew”, uchwalonej Uchwałą Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 stycznia 2015 r.

2. Granice obszarów objętych planem miejscowym określa rysunek planu.

3. Plan miejscowy obejmuje tereny położone w obrębach geodezyjnych Genowefa, Sławoszewek, Sławoszewo – tereny położone w granicach obszaru określonego na załączniku graficznym nr 1.

4. Integralnymi częściami uchwały są:

1) rysunek planu, zatytułowany Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Gminy i Miasta Kleczew – część „C” wraz z wyrysami ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kleczew – w skali 1:2000 – załącznik nr 1 (arkusze 1-2);

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kleczewie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu, stanowiące załącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kleczewie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć plan, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały;

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Kleczewie;

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię określoną rysunkiem planu, wyznaczającą najbliższe usytuowanie obiektu budowlanego względem granicy frontowej działki lub innego elementu odniesienia;

5) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć, wyrażony w procentach, stosunek powierzchni zajętej przez obiekty budowlane do powierzchni terenu;

6) przepisach odrębnych i szczególnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz obowiązujące normy branżowe;

7) szyldach – należy przez to rozumieć oznaczenia jednostek organizacyjnych oraz podmiotów gospodarczych, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności, nie będące reklamą;

8) tablicach informacyjnych – należy przez to rozumieć elementy systemu informacji, w tym: tablice informujące o numerze posesji, tablice informujące turystów oraz tablice z ogłoszeniami;

9) terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.

§ 3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) przeznaczenie terenów oznaczone symbolami graficznymi i literowymi;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) granica strefy ochronnej elektrowni wiatrowych.

§ 4. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1) tereny lokalizacji elektrowni wiatrowych oznaczone symbolami EW1, EW2, EW3;

2) tereny rolnicze oznaczone symbolami R1, R2, R3;

3) tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolami KDW1, KDW2.

§ 5. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) ustala się lokalizację obiektów budowlanych zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy;

2) zakazuje się sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem lokalizacji obiektów tymczasowych wyłącznie na czas trwania budowy;

3) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury;

4) ustala się zasady sytuowania i parametry ogrodzeń:

a) zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych,

b) maksymalna wysokość ogrodzeń – 1,5 m;

5) dopuszcza się lokalizację reklam wolnostojących, przy czym ich łączna powierzchnia nie może przekraczać 5,0 m2 w granicach jednej działki;

6) dopuszcza się lokalizację szyldów, przy czym ich powierzchnia nie może przekraczać 3,0 m2.

§ 6. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w przepisach odrębnych na terenach oznaczonych symbolami R z wyjątkiem inwestycji celu publicznego;

2) w zakresie ochrony gruntów i wód:

a) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu,

b) zakaz magazynowania materiałów mogących powodować zanieczyszczenie środowiska w miejscach nieizolowanych od powierzchni terenu,

c) nakaz wykonania odpowiedniego zabezpieczenia przed przenikaniem ścieków i innych zanieczyszczeń do gruntu i wód dla nowoprojektowanych dróg wewnętrznych;

d) nakaz uwzględnienia budowy i przebudowy urządzeń melioracji szczegółowej w trakcie prowadzenia prac związanych z zagospodarowaniem terenów;

e) nakaz zapewnienia dostępu do rowów melioracyjnych zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) w zakresie ochrony przed hałasem – nakaz ograniczania emisji hałasu z elektrowni wiatrowych oraz innych terenów objętych planem w sposób zapewniający zachowanie akustycznych standardów jakości środowiska na terenach podlegających ochronie akustycznej;

4) w zakresie gospodarowania odpadami:

a) nakaz gromadzenia i zagospodarowania odpadów zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i czystości w gminie oraz przepisami odrębnymi,

b) nakaz wykorzystania mas ziemnych, spełniających standardy jakości gleb lub ziemi, uzyskanych w wyniku prac ziemnych na terenach ich powstawania do ukształtowania terenu, w tym dla urządzania zieleni towarzyszącej inwestycjom,

c) dopuszczenie usuwania nadmiarów mas ziemnych poza obszar planu zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) w zakresie ochrony zieleni – nakaz zachowania istniejących zadrzewień, a w przypadku kolizji z planowanym sposobem zagospodarowania i zabudowy nakaz ich przesadzenia lub wprowadzenia nowych nasadzeń w granicach obszaru objętego planem przy wykorzystaniu lokalnych gatunków.             

§ 7. Nie określa się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

§ 8. Nie określa się wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych.

§ 9. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz osuwaniem się mas ziemnych ustala się nakaz uwzględnienia ograniczeń określonych w przepisach odrębnych, wynikających z położenia terenów objętym planem w granicach terenu górniczego „Pątnów”, utworzonego decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 30.08.1993 r., znak: Gosm/1537/93 – dla wszystkich terenów.

§ 10. Nie określa się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym w rozumieniu przepisów odrębnych.

§ 11. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się:

1) nakaz zgłaszania do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego wszelkich projektowanych budowli o wysokości równej i większej niż 100 m n.p.t. zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) nakaz zgłaszania do Szefostwa Służb Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP wszelkich projektowanych budowli o wysokości równej i większej niż 50,0 m n.p.t. przed wydaniem pozwolenia na budowę;

3) zakaz realizacji zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi w strefie ochronnej elektrowni wiatrowych oznaczonej na rysunku planu.

§ 12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:

1. W zakresie komunikacji:

1) nakaz zachowania istniejącego układu komunikacyjnego z dopuszczeniem jego rozbudowy, przebudowy i remontu zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały;

2) obsługę komunikacyjną terenów objętych planem poprzez układ istniejących i projektowanych dróg wewnętrznych;

3) parametry dróg wewnętrznych oznaczonych symbolami KDW1, KDW2:

a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,

b) zakaz lokalizacji miejsc postojowych;

4) minimalną liczbę  stanowisk postojowych dla samochodów osobowych zlokalizowanych w obrębie własnej działki – na każdy teren lokalizacji elektrowni wiatrowych: 1 stanowisko postojowe;

5) nakaz wyznaczenia odpowiedniej ilości stanowisk postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę:

1) dopuszczenie lokalizacji sieci wodociągowej na terenach dróg;

2) nakaz zapewnienia wody dla celów przeciwpożarowych.

3. W zakresie odprowadzenia ścieków:

1) nakaz odprowadzenia ścieków do szczelnych, atestowanych zbiorników bezodpływowych, z których ścieki będą wywożone przez koncesjonowanego przewoźnika do oczyszczalni ścieków;

2) dopuszczenie lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej na terenach dróg.

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych:

1) nakaz zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z dopuszczeniem ich odprowadzania do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;

2) nakaz docelowego odprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z dróg, parkingów i placów do kanalizacji deszczowej;

3) lokalizację projektowanej sieci kanalizacji deszczowej na terenach dróg.

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz: dopuszczenie lokalizacji projektowanej sieci gazowej na terenach dróg;

6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

1) nakaz realizacji nowej sieci elektroenergetycznej oraz kabli sterowania i automatyki elektrowni wiatrowych wyłącznie jako podziemnych;

2) dopuszczenie lokalizacji projektowanej sieci elektroenergetycznej na terenach dróg;

3) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych z zapewnieniem dostępu do dróg publicznych;

4) dopuszczenie włączenia elektrowni wiatrowych do sieci elektroenergetycznych zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci.

7. W zakresie sieci telekomunikacyjnych: dopuszczenie lokalizacji projektowanej sieci telekomunikacyjnej w liniach rozgraniczających tereny dróg.

§ 13. Nie określa się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe

§ 14. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych symbolami EW1, EW2, EW3:

1) dopuszcza się lokalizację:

a) elektrowni wiatrowych,

b) masztów pomiarowych,

c) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

d) placów manewrowych,

e) dojść, dojazdów i miejsc postojowych;

2) ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) wskaźnik intensywności zabudowy:

- maksymalny – 0,60,

- minimalny – 0,01,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60%,

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni terenu – 10%,

3) ustala się zasady sytuowania i parametry projektowanych obiektów:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy,

b) maksymalna wysokość wieży wraz z łopatą wirnika w pozycji pionowej – nie więcej niż 210,0 m,

c) nakaz wyposażenia wież elektrowni wiatrowych w znaki przeszkodowe zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 15. W zakresie parametrów i wskaźników zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych symbolami R1, R2, R3:

1) zakazuje się lokalizacji budynków,

2) dopuszcza się lokalizację:

a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) ścieżek pieszych i rowerowych,

c) dojść i dojazdów,

d) urządzeń melioracyjnych;

2) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni terenu – 80%.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 16. Ustala się 20% stawkę służącą naliczaniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).

§ 17. Tracą moc ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kleczew wraz ze zmianami w części objętej niniejszym planem.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Kleczew.

§ 19. Uchwała w sprawie niniejszego planu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kleczewie


Maciej Trzewiczyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/30/2015
Rady Miejskiej w Kleczewie
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/30/2015
Rady Miejskiej w Kleczewie
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/30/2015
Rady Miejskiej w Kleczewie
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni

Ekspert prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz projektów infrastrukturalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »